Metody obliczeń przepływów maksymalnych w małych zlewniach rzecznych (z przykładami)

  • Dodaj recenzję:
  • 21364
  • Producent: Proj-przem-EKO
  • Autor: Ciepielowski, Sz. L. Dąbkowski
Metody obliczeń przepływów maksymalnych w małych zlewniach rzecznych (z przykładami), A. Ciepielowski, Sz. L. Dąbkowski, oprawa twarda, liczba stron: 312, format: 150 x 210

Niniejsze opracowanie ma charakter podręcznika, w którym zebrano i przedstawiono metody obliczeń wezbrań w małych zlewniach. Aktualnie obowiązujące przepisy odnoszące się do projektowania różnego rodzaju obiektów inżynierskich budownictwa wodnego, komunikacyjnego i komunalnego, stanowiące akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane jako podstawę wymiarowania nakazują przyjmowanie przepływów lub stanów wody o określonej częstości pojawiania się lub nie przekroczenia. Dla większości projektowanych obiektów wymagane jest przeprowadzenie specjalnych studiów, analiz i obliczeń niezbędnych do określania przepływów obliczeniowych, gdyż leżą one w zlewniach niekontrolowanych hydrologicznie. Nie dysponuje się dla nich z reguły żadnymi obserwacjami przepływów ani stanów wody. Zachodzi więc potrzeba zastosowania odpowiednich w danym przypadku metod obliczeniowych, zebrania potrzebnych do obliczeń danych i informacji o zlewni. Autorzy mają nadzieję, że przedstawiony podręcznik będzie przydatny w pracy inżynierów projektantów jako praktyczny zbiór i omówienie metod obliczeń, a także w kształceniu specjalistów i studentom różnych wydziałów inżynierii środowiska i pokrewnych na uczelniach różnych typów. 

Spis treści:

Wprowadzenie 
Rodzaje wezbrań
Fala wezbrania opadowego i mechanizmy jej formowania się
Ogólna charakterystyka obliczeń wezbrań w zlewniach niekontrolowanych
Największe wezbrania
2. Charakterystyki deszczów 
Natężenie deszczu
Związek natężenia z czasem trwania i częstotliwością deszczu
Wpływ obszarowego zasięgu deszczu na jego natężenie i wydajność 
Opad efektywny
Pojęcie i informacje ogólne
Obliczanie opadu efektywnego metodą SCS
Metoda obliczania maksymalnego opadu
Przestrzenny rozkład deszczy maksymalnych w Polsce
Deszcze ulewne
Maksymalne dobowe sumy 
Granica największych opadów
Maksymalny wiarygodny opad (MWO)
ieków 
3. Charakterystyki zlewni 
Charakterystyki fizycznogeograficzne i hydrologiczne zlewni
Czas charakteryzujący odpływ ze zlewni. Czas koncentracji
4. Wybrane elementy statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa 
Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa
Związki regresyjne
Prawdopodobieństwo zjawisk hydrologicznych
5. Metody obliczania fali wezbrań i jej parametrów 
Parametry fali i ich związki
Metody określania hydrogramu wezbrania
Metoda izochron
Metoda SCS (wersja inżynierska)
Metoda Reitza i Krepsa
Typowy hydrogram wezbrania
Program SEGMO 15 [Banasik i in. 2000]
Modele koncepcyjne stosowane przy ustalaniu hydrogramów jednostkowych
Metody obliczeń maksymalnego przepływu wezbrania 
Metody empiryczne obliczania przepływów maksymalnych 
Podstawy teoretyczne
Formuła racjonalna
Metoda Stachý i Fal [1986]
Wzór zalecany przez Sojuzprojekt (b. ZSRR )
Metoda Dębskiego i Stachý (wersja zmodyfikowana)
Obliczanie przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia
metodami statystyki matematycznej
Metoda CUGW (Kaczmarka) 
Zasady obliczania maksymalnych przepływów rocznych o określonych prawdopodob.
przewyższenia (ciągi długie N ? 30 lat) wg IMGW 
Metoda „wszystkich zjawisk” określania przepływów maksymalnych rocznych
o dowolnym prawdopodob. przewyższenia
Metoda maksymalnego wiarygodnego wezbrania (MWW)
Granice maksymalnych przepływów rzecznych
Graniczne maksimum odpływu deszczowego
6. Charakterystyki wezbrań w projektowaniu obiektów inżynierii wodnej 
Przepływy miarodajne dla obiektów technicznych gospodarki wodnej
Przepływy obliczeniowe w kanalizacji deszczowej
Przepływy miarodajne w obliczeniach dróg,mostów i przepustów 
Przepływy obliczeniowe w projektach odwodnień zawali i terenów depresyjnych
Uwagi ogólne o obliczeniach statystycznych
7. Przykłady 
Uzupełnianie ciągów danych
Sprawdzenie jednorodności ciągów
Obliczenie maksyma. opadów godzinowych
Obliczenia przepływów maksymalnych i przedziałów ufności metodą CUGW i „wszystkich zjawisk”
Przenoszenie przepływów maksymalnych określonym prawdopodobieństwie występowania
na zlewnie niekontrolowane
Obliczanie przepływów maksymalnych i hydrogramu dla zlewni niekontrolowanej
Metoda Stachy i Fal
Określenie hydrogramu wezbrań metodą SCS
Ustalenie typowego hydrogramu wezbrań
Metoda izochron
8. Literatura