Kategorie

Polecamy

Elektryczność w budynkach - Vademecum
Janusz Strzyżewski
77,00 zł

Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

  • Kod: 301
  • Wydawca: COSIW
  • Cena brutto: 31,50 zł
  • (Cena netto: 30,00 zł)
  • Poleć produkt
Rok. 2006, ISBN 83-89008-48-3

Norma zawiera wymagania dotyczące projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych prądu stałego i przemiennego na napięcie znamionowe nie przekraczające 110 kV oraz sygnalizacyjnych linii kablowych. Zawiera również wymagania dotyczące badań pomontażowych linii kablowych.SPIS TREŚCI:

1.Wstęp
1.1. Zakres normy
1.2. Normy powołane
1.3. Określenia
1.3.1. Linia kablowa
1.3.2. Trasa linii kablowej
1.3.3. Napięcie znamionowe linii kablowej
1.3.4.Osprzęr elektroenergetycznej linii kablowej
1.3.5. Odległość
1.3.6. Odległość pozioma
1.3.7. Odległość pionowa
1.3.8. Skrzyżowanie
1.3.9. Zbliżenie
1.3.10. Osłona linii kablowej
1.3.11. Pomieszczenie kablowe
1.3.12. Kanał kablowy
1.3.13. Tunel kablowy
1.3.14. Szyb kablowy
1.3.15. Estakada kablowa
1.3.16. Drabinka kablowa
1.3.17. Korytko kablowe
1.3.18. Studzienka kablowa
1.3.19. Ściana przeciwpożarowa
1.3.20. Przegroda przeciwpożarowa
1.3.21. Gródź przeciwpożarowa
1.3.22. Osłona trudnopalna
1.2.23. Pozostałe określenia

2.Wymagania ogólne
2.1. Własności urządzeń i materiałów
2.1.1. Kable, osprzęt i materiały pomocnicze
2.1.2. Osłony linii kablowych
2.1.3. Tunele i pomieszczenia kablowe
2.1.4. Kanały kablowe
2.1.5. Szyby kablowe
2.1.6. Estakady kablowe
2.1.7. Osłony otaczające
2.1.8. Studzienki kablowe
2.2. Wybór trasy linii kablowej
2.3. Dobór kabli
2.3.1. Napięcie znamionowe żył
2.3.2. Przekrój żył kabli
2.3.3. Izolacja żył
2.3.4. Powłoki, pancerze i osłony kabli
2.3.5. Rodzaje kabli układanych w wodzie i pod wodą
2.3.6. Rodzaje kabli przeznaczonych do układania w tunelach kablowych, kanałach, osłonach otaczających i w pomieszczeniach
2.4. Ochrona kabli
2.4.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
2.4.2. Ochrona kabli przed korozją
2.4.3. Ochrona kabli przed prądami błądzącymi
2.4.4. Ochrona kabli przed promieniami ultrafioletowymi
2.5. Zasady układania kabli
2.5.1. Wymagania ogólne
2.5.2. Temperatura kabli przy układaniu
2.5.3. Zginanie kabli
2.5.4. Układanie kabli
2.5.5. Pionowe lub pochyłe układanie kabli
2.6. Zakończenie i łączenia kabli
2.6.1.Zakończenia kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, tzn UN Ł 1 kV
2.6.2.Zakończenie kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, tzn. UN > 1 kV
2.6.3.Łączenie kabli
2.6.4.Dobór muf i głowic
2.6.5.Miejsce instalowania muf
2.6.6.Własność muf i głowic
2.6.7.Połączenia żył roboczych, żył powrotnych, powłok metalowych i pancerzy kabli
2.6.7.1. Własności elektryczne połączeń
2.6.7.2. Wykonanie połączeń
2.6.8.Ochrona przeciwporażeniowa
2.7.Oznaczenie linii kablowych
2.7.1. Oznaczenie kabli
2.7..2. Oznaczenie trasy

3.Układanie kabli w ziemi
3.1. Układanie kabli bezpośrednio w ziemi
3.1.1. Wymagania ogólne
3.1.2. Głębokość ułożenia kabli w ziemi
3.1.3. Układanie warstwowe kabli
3.1.4. Układanie kabli wzdłuż ulic i dróg
3.1.5. Odległości
3.1.5.1. Odległości między kablami nie należącymi do tej samej linii kablowej
3.1.5.2. Odległości kabli od innych urządzeń podziemnych
3.1.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i z innymi obiektami lub przeszkodami naturalnymi
3.1.6.1. Wymagania ogólne
3.1.6.2. Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli między sobą
3.1.6.3. Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń z rurociągami
3.1.6.4. Wykonanie skrzyżowań z drogami kołowymi
3.1.6.5. Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli z torami szynowymi
3.1.6.6. Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli z rzekami i innymi szlakami wodnymi
3.1.6.7. Zbliżenie kabli z urządzeniami do ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych
3.2. Układanie kabli w osłonach otaczających umieszczonych w ziemi
3.2.1. Postanowienia ogólne
3.2.2. Zbliżenie kabli z urządzeniami do ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych

4.Układanie kabli w kanałach i tunelach
4.1. Wymagania ogólne
4.2. Rozmieszczenie kabli
4.3. Odległości między kablami
4.4. Mocowanie kabli
4.5. Odległości między miejscami zamocowania lub zawieszenia kabla
4.6. Skrzyżowanie
4.7. Prowadzenie w kanałach i tunelach kabli i rurociągów

5.Układanie kabli na mostach, wiaduktach, molach, nadbrzeżach i estakadach kablowych
5.1. Wymagania ogólne
5.2. Sposoby układania kabli

6.Układanie kabli ognioodpornych

7.Układanie kabli w budynkach
7.1. Wymagania ogólne
7.2. Sposoby układania kabli
7.3. Wprowadzanie kabli do budynków
7.4. Przejścia kabli przez ściany i stropy
7.5. Odległości między kablami ułożonymi w budynkach
7.6. Skrzyżowania kabli z innymi kablami i przewodami
7.7. Odległości kabli od rurociągów
7.8. Pomieszczenia kablowe w budynkach
7.9. Szyby kablowe

8.Wymagania pomontażowe
8.1. Oznaczenia żył kabli
8.2. Sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych i powrotnych
8.3. Sprawdzenie rezystancji izolacji żył kabli
8.4. Próba napięciowa izolacji żył kabli
8.5. Sprawdzenie szczelności osłony/powłoki zewnętrznej
8.6. Sprawdzenie rezystancji żył roboczych i powrotnych
8.7. Sprawdzenie pojemności kabli

9.Badania
9.1. Sprawdzenie zgodności wykonania linii kablowej
9.2. Sprawdzenie zgodności kabli i osprzętu
9.3. Wykonanie badań pomontażowych
9.3.1. Sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych i żył powrotnych
9.3.2. Pomiar rezystancji izolacji żył kabla
9.3.3. Próba napięciowa izolacji żył kabla
9.3.4. Próba szczelności osłony/powłoki zewnętrznej
9.3.5. Pomiar rezystancji żył roboczych i powrotnych
9.3.6. Pomiar pojemności kabla
9.4. Ocena wyników badań linii kablowej