Ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych obiektów bud.

  • Dodaj recenzję:
  • 214
  • Producent: COSIW
  • Autor: Alojzy Rogoń
  • Cena netto: 15,00 zł 15,75 zł
  • Niedostępny
Rok: 2003, Alojzy Rogoń, ISBN: 83-89008-80-7

Autor poradnika w sposób prosty i zrozumiały dla czytelnika interpretuje stan prawny oraz techniczny w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w obiektach budowlanych wynikający z obowiązującej normy PN-92/E-05009 dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (obecnie funkcjonującej jako PN-IEC 60364).
Książka zawiera wiele tabel oraz wykresów, prezentuje konkretne rozwiązania techniczne z zakresu ochrony przeciwporażeniowej. 

 SPIS TREŚCI:

1.Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony od porażeń.

2.Ochrona przez zastosowanie bardzo niskich napięć.

3.Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa).
3.1.Ochrona polegająca na izolowaniu części czynnych.
3.2.Ogrodzenia, obudowy.
3.3.Bariery umieszczane poza zasięgiem ręki.
3.4.Wyłączniki różnicowoprądowe.

4.Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa).
4.1.Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania.
4.1.1.Układ sieci TN.
4.1.2.Układ sieci TT.
4.1.3.Układ sieci IT.
4.2.Pozostałe sposoby ochrony dodatkowej.
4.2.1.Separacja elektryczna.
4.2.2.Izolacja ochronna.
4.2.3.Izolowanie środowiska.
4.2.4.Nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe.

5.Wyznaczanie maksymalnego czasu trwania zwarcia.

6.Przewody ochronne.
6.1.Przewody PEN w układzie sieci TN.
6.2.Przewody PE w układach sieci TN, TT i IT.
6.3.Oznaczanie barwami przewodów N, PE, PEN i CC.

7.Połączenia wyrównawcze.

8.Uwagi dotyczące instalowania wyłączników różnicowoprądowych.

9.Wymagania ochrony przeciwporażeniowej w zależności od warunków środowiskowych.

10.Rozwiązania ochrony przeciwporażeniowej wykonane na podstawie dawniejszych przepisów.

11.Wykaz przepisów, norm i publikacji.

12.Informacje dodatkowe.