Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr E5/2012. Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych

  • Dodaj recenzję:
  • 2594
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: H. Potrzebowska, B. Kozłowski
  • Cena netto: 40,95 zł 43,00 zł

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr E5/2012. Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych - H. Potrzebowska, B. Kozłowski


3
Spis treści
Przedmowa ................................................................................................................................... 5
1. Wstęp ........................................................................................................................................ 7
1.1. Przedmiot i zakres opracowania ................................................................................. 7
1.2. Terminologia .............................................................................................................. 8
2. Dokumentacja techniczna ...................................................................................................... 12
2.1. Wymagania ogólne ................................................................................................... 12
2.2. Zawartość projektu technicznego ............................................................................. 12
2.3. Dokumentacja powykonawcza ................................................................................. 13
3. Wyroby stosowane do budowy preizolowanych sieci ciepłowniczych ................................ 15
3.1. Wymagania ogólne ................................................................................................... 15
3.2. Wymagania techniczne ............................................................................................. 16
4. Warunki techniczne wykonania preizolowanych sieci ciepłowniczych ............................... 19
4.1. Warunki ogólne ........................................................................................................ 19
4.2. Odbiór, transport i składowanie preizolowanych rur i elementów ........................... 20
4.3. Wymagania przy wykonywaniu wykopów sieci podziemnych ................................ 21
4.4. Wykonywanie podpór, słupów, estakad sieci naziemnych ....................................... 23
4.5. Montaż preizolowanych rur i elementów ................................................................. 23
4.6. Wykonywanie zespołu złącza ................................................................................... 31
4.7. Montaż innych elementów sieci ............................................................................... 35
4.8. Inne prace montażowe .............................................................................................. 37
4.9. Zasypywanie wykopów ............................................................................................ 39
4.10. Uruchamianie sieci ................................................................................................. 42
4.11. Dokumentacja powykonawcza sieci ....................................................................... 42
4.12. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia ........................................................................ 42
5. Kontrola i badania przy odbiorze .......................................................................................... 43
5.1. Rodzaje badań .......................................................................................................... 43
5.2. Badania w zakresie prac przygotowawczych do budowy sieci z rur
i elementów preizolowanych .................................................................................... 43
5.3. Badania w zakresie wykonawstwa preizolowanych sieci ciepłowniczych ............... 43
5.4. Ocena wyników badań ............................................................................................. 49
6. Bibliografia ............................................................................................................................. 50
6.1. Normy i przepisy ...................................................................................................... 50
6.2. Literatura uzupełniająca ........................................................................................... 55
4
Załącznik 1: Zalecane odległości podstawowe podziemnych sieci ciepłowniczych
od obiektów terenowych .................................................................................................. 57
Załącznik 2: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej
– odbiór materiałów ......................................................................................................... 58
Załącznik 3: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej
– układanie w wykopie .................................................................................................... 59
Załącznik 4: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej
– dopuszczenie połączeń do izolowania .......................................................................... 60
Załącznik 5: Protokół odbioru połączeń spawanych (załącznik do protokołu A)............ 61
Załącznik 6: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej
– odbiór zespołu złącza ................................................................................................... 62
Załącznik 7: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej
– kwalifikacja odcinka s.c. do zasypania ......................................................................... 63
Załącznik 8: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej
– płukanie sieci ciepłowniczej ......................................................................................... 64
Załącznik 9: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej
– końcowy odbiór odcinka .............................................................................................. 65
Załącznik 10: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej
– odbiór systemu sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń .................................................... 66
Załącznik 11: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej
– odbiór dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji
i lokalizacji uszkodzeń .................................................................................................... 67
Załącznik 12: Protokół odbioru końcowego sieci ciepłowniczej preizolowanej ............. 68