Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń. Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

  • Dodaj recenzję:
  • 3096
  • Producent: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
  • Autor: dr inż. Adam Baryłka
  • szt.
  • Cena netto: 57,05 zł 59,90 zł

Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń
Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i  zużywające energię elektryczną


rok wydania: 2015
ilość stron: 94
ISBN: 987-83-942194-0-6
oprawa: miękka

Opis

W serii „Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń” zaprezentowano najnowsze rozporządzenia, przepisy i normy oraz stosowane zabezpieczenia i systemy ochrony w pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach energetycznych.

Książki mogą być wykorzystane zarówno przez osoby, które chcą zapoznać się z szeroko pojętą tematyką urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych, jak i przez osoby ubiegające się o uzyskanie Świadectw Kwalifikacyjnych, które uprawniają do zajmowania się instalacjami i sieciami w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym na stanowisku, eksploatacji (E) i dozoru (D). Materiały zawierają wiadomości, których znajomość jest wymagana na egzaminie kwalifikacyjnym. Ze względów praktycznych w opracowaniu wyodrębniono rozdziały adekwatnie do rodzajów sieci, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji.  Dodatkowo wszystkie rozdziały, w każdej z pozycji zakończone są zestawem pytań kontrolnych, dzięki czemu na bieżąco można sprawdzić zasób posiadanej wiedzy i stopień przygotowania do egzaminu.

Wszystkie publikacje są recenzowane przez niezależny zespół ekspertów danych specjalności.

Spis treści
1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia
1.1 Budowa turbogeneratora
1.2 Parametry turbozespołów synchronicznych
1.3 Schemat zastępczy i wykres wektorowy (wskazowy) turbogeneratora
1.4 Chłodzenie turbogeneratorów
1.5 Uruchomienie turbogeneratora synchronicznego
1.6 Zabezpieczenia turbogeneratorów
1.7 Pytania kontrolne
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV
2.1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu do 1 kV
2.1.1 Obostrzenie
2.1.2 Ochrona odgromowa linii napowietrznych
2.1.3 Eksploatacja linii napowietrznych
2.1.4 Oględziny i przeglądy linii napowietrznych
2.2 Elektroenergetyczne linie kablowe o napięciu do 1 kV
2.2.1 Eksploatacja elektroenergetycznych linii kablowych
2.3 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych
2.3.1 Układy sieciowe
2.3.2 Zasady doboru i układania przewodów w instalacjach w budynkach
2.3.3 Elektryczne instalacje przemysłowe
2.3.4 Eksploatacja urządzeń i instalacji do 1 kV
2.3.5 Oględziny i kontrole instalacji elektrycznej
2.4 Elektryczne urządzenia napędowe
2.4.1 Zabezpieczenia silników
2.4.2 Zasady eksploatacji silników
2.4.3 Oględziny urządzeń napędowych
2.4.4 Przegląd urządzeń napędowych
2.4.5 Pytania kontrolne
3. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu wyższym niż 1 kV
3.1 Sieci elektroenergetyczne
3.2 Linie elektroenergetyczne napowietrzne
3.2.1 Eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych
3.2.2 Oględziny i kontrole linii napowietrznych
3.3 Elektroenergetyczne linie kablowe
3.3.1 Eksploatacja elektroenergetycznych linii kablowych
3.3.2 Oględziny i przegląd linii kablowej
3.4 Stacje elektroenergetyczne
3.4.1 Eksploatacja stacji
3.4.2 Oględziny i przeglądy stacji
3.5 Transformatory
3.5.1 Eksploatacja transformatorów
3.6 Pytania kontrolne
4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kw
4.1 Zespół prądotwórczy
4.2 Podstawowa klasyfikacja zespołów prądotwórczych
4.3 Podział pod względem rodzaju sterowania
4.4 Dobór agregatu prądotwórczego
4.5 Oznaczenia agregatów prądotwórczych
4.6 Obsługa techniczna zespołów prądotwórczych
4.7 Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze zespołu prądotwórczego
4.8 Pytania kontrolne
5. Urządzenia elektrotermiczne
5.1 Urządzenia elektrotermiczne
5.2 Klasyfikacja urządzeń elektrotermicznych ze względu na metodę grzania
5.3 Klasyfikacja urządzeń elektrotermicznych ze względu na masę i przeznaczenie
5.4 Dodatkowe sposoby klasyfikacji urządzeń elektrotermicznych
5.5 Pomiary i regulacja temperatury w urządzeniach elektrotermicznych
5.6 Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze urządzeń elektrotermicznych
5.6.1 Oględziny urządzeń elektrotermicznych
5.6.2 Przeglądy urządzeń elektrotermicznych
5.7 Pytania kontrolne
6. Urządzenia do elektrolizy
6.1 Zasada działania
6.2 Budowa i charakterystyka
6.3 Pytania kontrolne
7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
7.1 Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
7.2 Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach oświetlenia ulicznego
7.3 Eksploatacja sieci elektrycznego oświetlenia ulic
7.4 Oględziny i przeglądy sieci oświetlenia ulicznego
7.5 Pytania kontrolne
8. Elektryczna sieć trakcyjna
8.1 Podział sieci trakcyjnej z uwzględnieniem napięcia zasilania prądu stałego
8.2 Zasady zasilania i budowy sieci trakcyjnych
8.3 Zabezpieczenia sieci trakcyjnych
8.4 Pytania kontrolne
9. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym
9.1 Zagrożenie wybuchem
9.2 Oznakowanie atmosfer wybuchowych
9.3 Określenie dolnej i górnej granicy wybuchowości
9.4 Zapobieganie wybuchowi
9.5 Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym
9.5.1 Rozwiązania konstrukcyjne urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
9.5.2 Klasyfikacja elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych
9.6 Klasy temperaturowe mieszanin wybuchowych
9.7 Dobór elektrycznych urządzeń do warunków pracy
9.8 Pytania kontrolne
10. Aparatura kontrolno – pomiarowa
10.1 Pomiary elektryczne
10.2 Ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych
10.3 Pomiar rezystancji izolacji
10.4 Pomiar rezystancji izolacji kabla
10.5 Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania w sieci TN
10.6 Pomiar rezystancji uziemienia
10.6.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji w granicach (0,1 - 1) ω
10.6.2 Pomiar rezystywności gruntu
10.7 Pytania kontrolne
11. Słownik użytych pojęć
12. Literatura, wykaz norm
12.1 Literatura
12.2 Wykaz norm
13. Tekst rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. W sprawie bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych