Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń. Grupa 2 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

  • Dodaj recenzję:
  • 3097
  • Producent: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
  • Autor: dr inż. Adam Baryłka
  • szt.
  • Cena netto: 57,05 zł 59,90 zł

Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń. Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne  urządzenia energetyczne

rok wydania: 2015
ilość stron: 112
ISBN ISBN 987-83-942194-1-3

Opis
„Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń”

W serii zaprezentowano najnowsze rozporządzenia, przepisy i normy oraz stosowane zabezpieczenia i systemy ochrony w pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach energetycznych.

Książki mogą być wykorzystane zarówno przez osoby, które chcą zapoznać się z szeroko pojętą tematyką urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych, jak i przez osoby ubiegające się o uzyskanie Świadectw Kwalifikacyjnych, które uprawniają do zajmowania się instalacjami i sieciami w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym na stanowisku, eksploatacji (E) i dozoru (D). Materiały zawierają wiadomości, których znajomość jest wymagana na egzaminie kwalifikacyjnym. Ze względów praktycznych w opracowaniu wyodrębniono rozdziały adekwatnie do rodzajów sieci, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji.  Dodatkowo wszystkie rozdziały, w każdej z pozycji zakończone są zestawem pytań kontrolnych, dzięki czemu na bieżąco można sprawdzić zasób posiadanej wiedzy i stopień przygotowania do egzaminu.

Wszystkie publikacje są recenzowane przez niezależny zespół ekspertów danych specjalności.

Spis treści
1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
1.1 Budowa i oznaczenie kotłów
1.2 Podział urządzeń kotłowych
1.3 Charakterystyka instalacji kotłowej w kotłach parowych
1.4 Charakterystyka instalacji kotłowej w kotłach wodnych
1.5 Obieg wody w kotłach
1.6 Klasyfikacja kotłów parowych
1.6.1 Kotły walczakowe z naturalna cyrkulacją
1.6.2 Kotły walczakowe z wymuszoną cyrkulacją
1.6.3 Kocioł płomicowy
1.6.4 Kocioł płomieniówkowy
1.6.5 Kocioł płomienicowo-płomieniówkowy
1.6.6 Kocioł wodnorurkowy
1.6.7 Kocioł bezwalczakowy
1.6.8 Kotły z dodatkowym obiegiem w parowniku
1.7 Kotły fluidalne
1.8 Parametry paliw stosowanych w kotłach
1.9 Eksploatacja kotłów
1.10 Pytania kontrolne
2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle powyżej 50 kW
2.1 Podział sieci cieplnych
2.2 Budowa sieci cieplnych
2.2.1 Przewody
2.2.2 Łuki
2.2.3 Odgałęzienia
2.2.4 Izolacje cieplne rurociągów
2.2.5 Kompensatory
2.2.6 Podpory ciepłociągów
2.2.7 Armatura zaporowa
2.2.8 Odwodnienia
2.2.9 Odpowietrzenia
2.2.10 Komory ciepłownicze
2.2.11 Węzły cieplne
2.3 Eksploatacja sieci – przygotowanie do uruchomienia
2.4 Pytania kontrolne
3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW
3.1 Turbina parowa
3.2 Zasada działania turbiny
3.3 Obieg cieplny turbiny parowej
3.4 Klasyfikacja turbin parowych
3.5 Układ regulacji turbin parowych
3.6 Turbiny wodne
3.7 Klasyfikacja turbin wodnych
3.8 Pytania kontrolne
4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kw
4.1 Podstawy wymiany ciepła w wymiennikach
4.2 Rodzaje wymienników
4.3 Instrukcja obsługi urządzeń
4.4 Wykonywanie instalacji parowych i skroplinowych
4.5 Spadki rurociągów parowych i skroplinowych
4.6 Ukształtowanie sieci i instalacji
4.7 Powietrze w instalacjach parowych
4.8 Uderzenie wodne
4.9 Odwodnienie instalacji
4.10 Pompowanie skroplin
4.11 Pytania kontrolne
5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
5.1 Zasada działania sprężarkowych urządzeń chłodniczych
5.2 Podstawowe elementy sprężarkowych urządzeń chłodniczych
5.3 Podstawowe systemy ziębienia w klimatyzacji i chłodnictwie
5.3.1 System bezpośredniego oddawania ciepła skraplania do otoczenia
5.3.2 System ze skraplaczem chłodzonym cieczą w układzie zamkniętym
5.3.3 System ze skraplaczem chłodzonym cieczą w układzie otwartym
5.3.4 Wyposażenie zabezpieczająco-sterujące agregatu ziębniczego
5.4 Instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne
5.5 Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa
5.6 Pytania kontrolne
6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
6.1 Pompy. Definicje i wielkości charakterystyczne
6.2 Pompy wyporowe
6.3 Pompy wirowe
6.4 Dobór pomp i ich współpraca z siecią
6.5 Regulacja parametrów pracy pomp
6.6 Dmuchawy, ssawy i wentylatory
6.7 Regulacja wentylatorów i dmuchaw
6.8 Pytania kontrolne
7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
7.1 Sprężarki wyporowe
7.1.1 Zasada działania
7.1.2 Parametry pracy
7.1.3 Elementy sprężarek tłokowych
7.1.4 Regulacja wydajności
7.2 Sprężarki wirnikowe
7.2.1 Wymagania bezpieczeństwa
7.3 Pytania kontrolne
8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 mg
8.1 Rodzaje paliw stosowanych w energetyce
8.2 Składowanie paliw stałych
8.2.1 Wyposażenie składów i układów nawęglania
8.2.2 Przykładowe urządzenia nawęglania
8.3 Składowanie paliw płynnych
8.4 Pytania kontrolne
9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
9.1 Zadania i podział pieców przemysłowych
9.2 Elementy konstrukcyjne pieców
9.3 Cieplne i konstrukcyjne schematy pieców
9.3.1 Piece szybowe
9.3.2 Piece komorowe
9.3.3 Piece tunelowe
9.3.4 Piece przepychowe
9.3.5 Piece płomienne do wytapiania
9.4 Wybuchy w piecach i ich urządzeniach
9.5 Pytania kontrolne
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9
10.1 Przyrządy do pomiaru temperatury
10.1.1 Termometry rozszerzalnościowe
10.1.2 Termometry manometryczne
10.1.3 Termometry rezystancyjne
10.2 Przyrządy do pomiaru ciśnienia
10.2.1 Ciśnieniomierze hydrostatyczne
10.2.2 Ciśnieniomierze z elementem sprężystym (sprężynowe)
10.2.3 Ciśnieniomierze z rurką Bourdona
10.2.4 Ciśnieniomierze membranowe (przeponowe)
10.2.5 Ciśnieniomierze tłokowe
10.2.6 Ciśnieniomierze puszkowe i mieszkowe
10.3 Przyrządy do pomiaru przepływu
10.3.1 Przepływomierze zwężkowe
10.3.2 Przepływomierze pływakowe (rotametry)
10.3.3 Przepływomierze z rotującym elementem
10.3.4 Przepływomierze ultradźwiękowe
10.3.5 Przepływomierze elektromagnetyczne
10.4 Pytania kontrolne
11. Słownik użytych pojęć
12. Rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
13. Literatura, wykaz norm, podstawy prawne
13.1 Literatura
13.2 Wykaz norm
13.3 podstawy prawne