BHP w inżynierii naftowej i gazowniczej

  • Dodaj recenzję:
  • 21496
  • Producent: AGH
  • Autor: Roman Staszewski
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł
  • Niedostępny
BHP w inżynierii naftowej i gazowniczej

rok wydania: 2007, wydanie pierwsze
ilość stron: 312
ISsN: 0239-6114
format: B5
oprawa: miękka

Spis treści
Wprowadzenie / 9
Akty normatywne / 20
CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY / 23
1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami / 23
1.2. Obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy / 25
1.3. Profilaktyczna ochrona zdrowia / 27
1.3.1. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy / 27
1.3.2. Kwalifikacja prac ze względu na czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy / 28
1.3.3. Badania lekarskie pracowników / 29
1.3.4. Profilaktyczne posiłki i napoje / 30
1.4. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy / 30
1.4.1. Szkolenie wstępne / 32
1.4.2. Szkolenie okresowe / 33
1.4.3. Instrukcje stanowiskowe i technologiczne / 34
1.5. Koordynacja prac wykonywanych przez wielu pracodawców / 35
1.6. Zasady wstrzymania prac wykonywanych w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska / 36
1.7. Zakres działania służby BHP / 37
1.7.1. Szczegółowy zakres działania służby BHP / 37
1.7.2. Uprawnienia służby BHP / 39
1.8. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy / 40
1.9. Społeczna inspekcja pracy / 404
1.10. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe / 41
1.10.1. Pojęcie wypadku przy pracy / 41
1.10.2. Pojęcie choroby zawodowej / 44
1.10.3. Zagrożenia w pracy / 48
1.10.3.1. Wykrywanie i likwidowanie zagrożeń wypadkowych w pracy / 49
1.10.3.2.Świadomość natężenia ryzyka wypadkowego R / 52
1.11. Ocena ryzyka zawodowego / 53
1.11.1. Definicje / 55
1.11.2. Przygotowania do oceny ryzyka zawodowego / 56
1.11.3. Identyfikacja zagrożeń / 57
1.11.4. Stanowisko komputerowe / 58
1.11.5. Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego / 67
1.11.6. Metody oceny ryzyka zawodowego / 68
1.12. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy / 76
1.12.1. Podstawowe definicje / 77
1.12.2. System zarządzania BHP – elementy składowe / 79
Akty normatywne / 86
Literatura / 88
CZĘŚĆ 2 BHP W INŻYNIERII NAFTOWEJ / 89
2.1. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące w górnictwie otworowym oraz ich charakterystyka / 89
2.1.1. Kryteria ustalania szkodliwości substancji chemicznych i materiałów / 90
2.1.2. Oznaczenia substancji niebezpiecznych i szkodliwych / 92
2.1.3. Czynniki fizykochemiczne, niebezpieczne i szkodliwe występujące w górnictwie otworowym / 93
2.1.4. Czynniki fizyczne występujące na stanowiskach pracy w górnictwie otworowym / 128
Akty normatywne / 133
Normy / 134
2.2. Zasady doboru i stosowania sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej / 134
2.2.1. Cel stosowaniaś rodków ochrony indywidualnej / 134
2.2.2. Wymagania w zakresie certyfikacji środków ochrony indywidualnej / 135
2.2.3. Dobór środków ochrony indywidualnej / 136
2.2.4. Podział środków ochrony indywidualnej / 137
2.2.5. Sprzęt ochronny przed porażeniem prądem elektrycznym (środki izolujące cały organizm) / 140
Akty normatywne / 141
Normy / 141
2.3. Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem w górnictwie otworowym / 142
2.3.1. Wyznaczanie zasięgu obszaru zagrożenia / 143
2.3.2. Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem przy pracach wiertniczych, rekonstrukcjach, próbach złożowych i likwidacji odwiertów / 145
2.3.3. Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem przy eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przy magazynowaniu węglowodorów / 146
2.3.4. Ochrona przed szkodliwymi oddziaływaniami / 147
Akty normatywne / 150
Normy / 150
2.4. Prace szczególnie niebezpieczne w górnictwie otworowym / 151
2.4.1. Zagrożenie erupcyjne i siarkowodorowe / 152
2.4.2. Podstawowe zasady realizacji projektu geologiczno-technicznego otworu wiertniczego w warunkach zagrożenia erupcyjnego i siarkowodorowego / 152
2.4.3. Erupcja płynu złożowego / 162
2.4.4. Próby ciśnieniowe przeciwerupcyjnego wyposażenia wylotu otworu i wylotu przewodu wiertniczego / 169
2.4.5. Próby ciśnieniowe eksploatacyjnej kolumny rur okładzinowych / 170
2.4.6. Urządzenie do obróbki odwiertów z przewodem nawijanym (Coiled Tubing) /  171
Akty normatywne / 172
2.5. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych górnictwa otworowego / 173
2.5.1. Zasady bezpiecznego wykonywania prac przy pomiarach, próbach, konserwacji, remontach, przebudowie, rozbudowie i rozruchu urządzeń energetycznych / 176
2.5.2. Urządzenia elektroenergetyczne / 178
2.5.3. Urządzenia i sieci cieplne / 179
2.5.4. Kotłownie / 180
2.5.5. Prace spawalnicze / 180
Akty normatywne / 183
Normy / 185
2.6. Organizacja budowy i zasady eksploatacji obiektów górnictwa otworowego / 185
2.6.1. Projektowanie i budowa obiektów górnictwa otworowego / 187
2.6.2. Bezpieczne zasady prowadzenia robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych obiektów górnictwa otworowego / 189
2.6.3. Zakończenie budowy i przystąpienie do użytkowania obiektu / 189
Akty normatywne / 193
Normy / 194
2.7. Ochrona przeciwpożarowa w górnictwie otworowym / 195
2.7.1. Zasady bezpieczeństwa pożarowego w górnictwie otworowym / 198
2.7.2. Ochrona przeciwpożarowa budynków i obiektów budowlanych / 206
2.7.3. Zasady prowadzenia działań ratowniczych podczas pożarów w zakładach górniczych / 209
Akty normatywne / 215
Normy / 216
Literatura / 216
2.8. Ochrona środowiska w górnictwie otworowym /  217
2.8.1. Ochrona środowiska w pracach poszukiwawczych i wydobywaniu węglowodorów / 218
2.8.2. Likwidacja skutków wpływu na środowisko powstałych w wyniku prac poszukiwawczych i wydobywczych / 223
Akty normatywne / 230
CZĘŚĆ 3 BHP W INŻYNIERII GAZOWNICZEJ / 235
3.1. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące w gazownictwieoraz ich charakterystyka / 235
3.1.1. Wykaz czynników szkodliwych i niebezpiecznych w gazownictwie / 235
3.1.2. Charakterystyka czynników szkodliwych i niebezpiecznych / 236
3.1.3. Czynniki fizyczne występujące na stanowiskach pracy w przemyśle gazowniczym / 242
Akty normatywne / 244
Normy / 244
Literatura / 245
3.2. Strefy zagrożenia wybuchem związanym z eksploatacją obiektów gazowniczych / 245
3.2.1. Określenie kategorii stref zagrożenia / 247
3.2.2. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem na otwartej przestrzeni / 253
3.2.3. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem wewnątrz pomieszczeń / 254
3.2.4. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem w obszarach poniżej poziomu gruntu / 255
3.2.5. Strefy zagrożenia wybuchem dla nawanialnii magazynów nawaniacza / 256
3.2.6. Obszary przylegające do stref zagrożenia wybuchem / 256
Akty normatywne / 257
Normy / 257
Literatura / 257
3.3. Organizacja budowy i zasady eksploatacji obiektów gazowniczych / 258
3.3.1. Projektowanie, budowa, rozruchi odbiór obiektów gazowniczych / 258
3.3.2. Eksploatacja urządzeń i sieci gazowych / 270
3.3.3. Eksploatacja gazociągów / 274
3.3.4. Eksploatacja punktów redukcyjnych i stacji gazowych / 274
Akty normatywne / 277
Normy / 278
Literatura / 278
3.4. Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne w gazownictwie / 278
3.4.1. Organizacja robót gazoniebezpiecznych / 278
3.4.2. Organizacja robót niebezpiecznych / 283
Akty normatywne / 284
Normy / 285
3.5. Zasady doboruś rodków ochrony indywidualnej / 285
3.5.1. Obowiązki producenta, pracodawcy i pracownika / 286
3.5.2. Dobór środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju czynników niebezpiecznych i szkodliwych / 287
Akty normatywne / 292
Normy / 292
3.6. Wymagania kwalifikacyjne dla osóbzatrudnionych w gazownictwie / 292
3.6.1. Kwalifikacje osób zatrudnionych przy projektowaniu i budowie / 292
3.6.2. Kwalifikacje osób zatrudnionych przy eksploatacji sieci i urządzeń / 293
3.6.3. Uprawnienia spawalnicze do nadzoru i wykonawstwa konstrukcji gazowych / 297
3.6.4. Uprawnienia do nadzoru i prowadzenia zgrzewania / 298
3.6.5. Uprawnienia do budowy i eksploatacji ochrony biernej i czynnej gazociągów / 298
3.6.6. Kwalifikacje osób zatrudnionych przy pracach radiologicznych / 299
3.6.7. Kwalifikacje osób zatrudnionych przy pracach z urządzeniami ultradźwiękowymi / 299
Akty normatywne / 299
Normy / 300
3.7. Bezpieczeństwo pożarowe w gazownictwie / 300
3.7.1. Podstawowe pojęcia dotyczące ochrony przeciwpożarowej / 302
3.7.2. Zasady doboru sprzętu przeciwpożarowego / 303
3.7.3. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej / 304
3.7.4. Zasady zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych / 306
Akty normatywne / 307
Normy / 307
3.8. Oddziaływanie obiektów gazowniczych na środowisko / 307
3.8.1. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem / 309
Akty normatywne / 310
Normy / 310