Cyrkulacja w instalacjach centralnej ciepłej wody użytkowej. Budowa modelu komputerowego, algorytmy wymiarowania i sposoby regulacji

  • Dodaj recenzję:
  • 3183
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Maria Orłowska-Szostak, Ryszard Orłowski

Cyrkulacja w instalacjach centralnej ciepłej wody użytkowej. Budowa modelu komputerowego, algorytmy wymiarowania i sposoby regulacji

rok wydania: 2016, wydanie pierwsze
ilość stron: 74
ISBN: 978-83-7348-649-2
oprawa: miękkaOpis
Pisząc tę książkę, autorzy opierali się na własnych doświadczeniach w dziedzinie budowy modeli komputerowych i wykorzystania ich w pracach projektowych oraz analitycznych, a także na nabytym doświadczeniu w dziedzinie praktyczno-projektowej, obejmującej liczne projekty, regulacje i ekspertyzy konkretnych sieci i instalacji centralnej ciepłej wody. Intencją autorów było, by książka stała się uzupełnieniem, a także w jakimś stopniu uporządkowaniem tej, ważnej dla projektantów i eksploatatorów, a tym samym i dla studentów, dziedziny wiedzy inżynierskiej.

Zawarte w książce opisy obejmują dwa wątki, teoretyczny i praktyczny. W książce opisano formalnie poprawny, kompletny model matematyczny cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Skupiono uwagę na stosunkowo rozległych instalacjach w dużych budynkach z co najmniej kilkoma pionami. Przedstawiono oznaczony układ równań dla przykładowej, niewielkiej lecz dostatecznie dużej i kompletnie wyposażonej instalacji. Wskazano preferowane metody numerycznego rozwiązywania takiego układu równań. Zaproponowano również algorytmy wymiarowania cyrkulacji z wykorzystaniem ww. modelowania komputerowego. W wyniku obliczeń otrzymujemy zwymiarowaną instalację i wyregulowaną armaturę służącą do zrównoważenia cyrkulacji. Otrzymujemy też wartości opisujące cyrkulację, niezbędne do zaprojektowania węzła ciepłowniczego lub kotłowni, takie jak: straty hydrauliczne w obiegu cyrkulacyjnym po stronie instalacji, temperaturę na wypływie z węzła i przepływ cyrkulacyjny. Informacje te podano z myślą o potencjalnie zainteresowanych autorach odpowiednich programów komputerowych służących do analizy i projektowania cyrkulacji centralnej ciepłej wody użytkowej.

Książka zawiera również uporządkowany zasób wiedzy praktycznej, dotyczącej metod i cech regulacji cyrkulacji w instalacjach wewnętrznych i w sieciach osiedlowych. Zatem może być ona pomocna również w pracy inżynierów projektujących instalacje ciepłej wody użytkowej oraz inżynierów zajmujących się eksploatacją instalacji i osiedlowych sieci ciepłej wody.

Spis treści
SPIS WYSTĘPUJĄCYCH OZNACZEŃ / 5

1. WPROWADZENIE / 7      
1.1. Zawartość i przeznaczenie książki / 7
1.2. Podział urządzeń i instalacji ciepłej wody użytkowej ze względu na ich zasięg / 9

2. INDYWIDUALNE  URZĄDZENIA CIEPŁEJ WODY / 11

3. INSTALACJE  CENTRALNEJ  CIEPŁEJ  WODY  UŻYTKOWEJ  OBEJMUJĄCE  ZASIĘ-GIEM POJEDYNCZE OBIEKTY / 15
3.1. Możliwe elementy regulacji cyrkulacji w instalacjach centralnej ciepłej wody / 15
3.2. Termostatyczne ograniczniki cyrkulacji ciepłej wody / 17
3.3. Schematy regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej / 21

4. MODEL HYDROTERMICZNY I PROJEKTOWANIE CYRKULACJI W INSTALACJACH CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ / 26
4.1. Wprowadzenie  do  zagadnienia  modelowania  i  wymiarowania  cyrkulacji  centralnej  ciepłej wody / 26    
4.2. Model hydrotermiczny cyrkulacji / 27
4.3. Rozwiązanie zadania typu projektowegov / 34

5. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH CYRKULACJI W INSTALACJACH CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY / 37
5.1. Cechy charakterystyczne rozwiązań tradycyjnych z podpionową regulacją statyczną / 37  
5.2. Cechy charakterystyczne   rozwiązań   wykorzystujących   termostatyczne   ograniczniki   cyrkulacji ciepłej wody / 39
5.3. Podsumowanie charakterystycznych cech wybranych rozwiązań technicznych cyrkulacji / 41

6. ZAGADNIENIE RÓWNOWAŻENIA CYRKULACJI W OSIEDLOWYCH SIECIACH CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ / 43
6.1. Uwagi wstępne / 43    
6.2. Najczęstsze przyczyny kłopotów z cyrkulacją w sieciach osiedlowych / 44
6.3. Włączenie instalacji domowej do osiedlowej sieci ciepłej wody użytkowej niskich parametrów / 47    
6.4. Zasady regulacji cyrkulacji osiedlowych systemów centralnej ciepłej wody użytkowej / 49  
6.5. Zasady  wykonywania  obliczeń w  projektowaniu  równoważenia  cyrkulacji  osiedlowych sieci centralnej ciepłej wody użytkowej / 53  
6.6. Podsumowanie  i  uwagi  końcowe  na  temat  równoważenia  cyrkulacji  w  osiedlowych sieciach ciepłej wody / 58

7. ODNIESIENIE DO SIECI I INSTALACJI WODNYCH GRZEWCZYCH / 61

8.  BIBLIOGRAFIA / 63   
Streszczenie w języku polski / 69  
Streszczenie w języku angielskim / 69  

ZAŁĄCZNIKI
ROZWIĄZYWANIE UKŁADU NIELINIOWYCH RÓWNAŃ ZACHOWANIA / 70
A. Ogólna definicja zagadnienia matematycznego / 70
B. Cztery różne metody numeryczne rozwiązania zadania / 71