Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne

  • Dodaj recenzję:
  • 2396
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Anna Sokalska, Zbigniew Ściślewski, Marian Suchan, Teresa Możaryn, Andrzej Nowacki
  • szt.
  • Cena netto: 33,24 zł 34,90 zł

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne

rok wydania: 2020
numer w serii: B3/2020
ilość stron: 26
ISBN: 978-83-249-8575-3
oprawa: miękka

Opis

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wyrobów mineralnych i mineralno-żywicznych, stosowanych wewnątrz obiektów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej. W publikacji informacje o podłogach podano jedynie w zakresie koniecznym do umiejscowienia posadzki w układzie warstw podłogi oraz do wykazania zakresu i kolejności robót zanikających, których jakość wykonania ma zasadniczy wpływ na jakość wykonanej posadzki.

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, wykonywania posadzek, wyrobów, z których będą wykonywane posadzki oraz przyjmowania tych wyrobów na budowę, a także kryteria odbiorów pośrednich i odbioru końcowego wraz z kryteriami oceny jakości wykonanych prac.

Warunki wykonania i odbioru posadzek mineralnych i żywicznych mogą być przydatne dla inspektorów nadzoru nowo wykonywanych obiektów, projektantów opracowujących dokumentacje projektowe lub, w przypadku zamówień publicznych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru, wykonawców.

Spis treści

Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1 Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2 Terminy i definicje / 8
1.3 Rodzaje posadzek / 9

2. Dokumentacja techniczna / 10
2.1 Dokumentacja posadzek z wyrobów mineralnych i mineralno-żywicznych / 10
2.2 Projekt budowlany i projekt wykonawczy / 11
2.3 Dziennik budowy / 12
2.4 Dokumentacja jakości wyrobów / 12

3. Wyroby do wykonywania posadzek / 12

4. Sprzęt i narzędzia / 13

5. Warunki przystąpienia do robót / 14
5.1 Przyjęcie wyrobów na budowę / 14
5.2 Przygotowanie wyrobów do wykonywania posadzek / 15

6. Wykonywanie posadzek / 16

7. Odbiór robót / 20
7.1 Rodzaje odbiorów i kolejność ich wykonywania / 20
7.2 Zakres czynności kontrolnych podczas odbiorów / 21
7.3 Odbiór podkładu podłogowego / 21
7.4 Badania wykonywane przy odbiorze końcowym / 22
7.5 Odbiór końcowy posadzek / 25
Bibliografia / 25