Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • 228954
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Jacek Popczyk

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

rok wydania: 2019
ilość stron: 23
numer w serii: B4/2019
ISBN: 978-83-249-8537-1
oprawa: miękka

Opis
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i budynków przemysłowych. Niniejsze warunki techniczne obejmują: terminy i definicje, wymagania dotyczące dokumentacji technicznej oraz podłoża pod malowanie, warunki wykonania, wymagania w stosunku do powłok malarskich, kryteria odbioru robót malarskich, a także wykaz przepisów krajowych oraz Polskich Norm. Przedstawiane warunki techniczne nie dotyczą robót antykorozyjnych, ogniochronnych i konserwatorskich. Nie dotyczą również rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń budowlanych.


Spis treści
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 7
2. Dokumentacja techniczna / 8
2.1. Podstawa wykonania robót / 8
2.2. Dokumentacja powykonawcza / 9
3. Materiały / 9
3.1. Materiały do malowania elewacji budynków / 9
3.2. Materiały do malowania wnętrz budynków / 11
4. Podłoża pod malowanie / 11
4.1. Wymagania ogólne / 11
4.2. Kontrola podłoży / 13
5. Wykonywanie robót malarskich / 14
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich / 14
5.2. Warunki prowadzenia robót malarskich / 14
5.3. Kontrola materiałów / 15
5.4. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych / 15
5.5. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych / 16
6. Wymagania dotyczące powłok malarskich / 17
6.1. Powłoki z farb dyspersyjnych / 17
6.2. Powłoki z farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych / 17
6.3. Powłoki z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą / 17
6.4. Powłoki z farb mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi oraz z farb na spoiwach mineralno-organicznych / 17
6.5. Powłoki z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych / 18
7. Odbiór robót / 18
7.1. Kontrola wykonania robót malarskich / 18
7.2. Ocena jakości powłok malarskich / 19
7.3. Odbiór końcowy / 20
8. Bibliografia / 20


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl