Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

  • Dodaj recenzję:
  • 216745
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Sławomir Pykacz
  • szt.
  • Cena netto: 50,00 zł 52,50 zł
  • Niedostępny

 
Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych E2/2017

rok wydania: 2017
ilość stron: 64
ISBN: 978-83-249-8493-0

Opis
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, według stanu prawnego na dzień 31.12.2016 r. Warunki te mogą być również stosowane w odniesieniu do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach przemysłowych, jeśli sposób uzdatnienia, rozprowadzenia i rozdziału powietrza jest podobny, jak w wyżej wymienionych budynkach. Warunki techniczne dotyczą centralnych systemów powietrznych wentylacji i klimatyzacji oraz najczęściej stosowanych systemów klimatyzacji powietrzno-wodnej i systemów z klimatyzatorami indywidualnymi. W przypadku innych rozwiązań instalacji klimatyzacyjnych należy ściśle przestrzegać wymagań producenta, podanych w instrukcji montażu urządzeń.

Spis treści
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 8
2. Dokumentacja techniczna / 12
2.1. Informacje ogólne / 12
2.2. Projekt budowlany / 13
2.3. Projekt wykonawczy dotyczący obiektów objętych zamówieniami publicznymi / 14
2.4. Projekt wykonawczy dotyczący obiektów nieobjętych zamówieniami publicznymi / 15
2.5. Projekt powykonawczy / 16
3. Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji / 16
4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych / 17
4.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych / 17
4.2. Przewody wentylacyjne / 18
4.3. Centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne / 21
4.4. Wymagania dotyczące urządzeń do uzdatniania powietrza stosowanych  indywidualnie / 31
4.5. Nawiewniki, wywiewniki, okapy wywiewne / 31
4.6. Czerpnie i wyrzutnie / 31
4.7. Inne urządzenia klimatyzacyjne / 31
5. Wymagania dotyczące wykonania robót / 32
5.1. Przewody wentylacyjne / 32
5.2. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz wentylatory / 35
5.3. Urządzenia do odzyskiwania ciepła / 36
5.4. Filtry powietrza / 36
5.5. Nawilżacze powietrza / 37
5.6. Tłumiki hałasu / 37
5.7. Nawiewniki, wywiewniki, okapy wywiewne / 37
5.8. Czerpnie i wyrzutnie / 39
5.9. Inne urządzenia klimatyzacyjne / 39
5.10. Urządzenia automatycznej regulacji / 41
6. Odbiór robót / 41
6.1. Zasady ogólne / 41
6.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac / 42
6.3. Kontrola działania / 47
6.4. Pomiary kontrolne / 49
6.5. Pomiary specjalne / 53
6.6. Protokół odbioru /  55
7. Bibliografia / 57
Załącznik 1 / 61
Załącznik 2 / 63
Załącznik 3 / 64