Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych E7/2018

  • Dodaj recenzję:
  • 3926
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Sławomir Pykacz

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych E7/2018
Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach

rok wydania: 2018
ilość stron: 36
numer w serii: E7/2018
ISBN: 978-83-249-8518-0
oprawa: miękka

Opis
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i przemysłowych, jeśli sposób wykonania wentylacji grawitacyjnej w tych budynkach jest taki sam, jak w budynkach mieszkalnych.

Warunki techniczne dotyczą zasad wykonania wentylacji grawitacyjnej z uwzględnieniem wszystkich jej części składowych, począwszy od elementów doprowadzających powietrze do pomieszczeń przez przegrody zewnętrzne, do elementów na dachu usuwających zużyte powietrze do otoczenia budynku.

Wentylację grawitacyjną można stosować wyłącznie w budynkach niskich i średniowysokich, tzn. w budynkach o wysokości nad poziomem terenu nieprzekraczającej 25 m lub w budynkach mieszkalnych o wysokości do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie.

Spis treści
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 7
2. Dokumentacja techniczna / 8
2.1. Informacje ogólne / 8
2.2. Projekt budowlany / 9
2.3. Projekt wykonawczy dotyczący obiektów objętych zamówieniami publicznymi / 9
2.4. Projekt wykonawczy dotyczący obiektów nieobjętych zamówieniami publicznymi / 10
2.5. Projekt powykonawczy / 10
3. Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji / 11
4. Elementy składowe wentylacji grawitacyjnej i warunki ich stosowania / 11
4.1. Układ wentylacji grawitacyjnej / 11
4.2. Nawiewniki powietrza zewnętrznego / 13
4.3. Otwory wyrównawcze w drzwiach lub szczeliny między dolną krawędzią drzwi i podłogą / 14
4.4. Otwory wywiewne w pomieszczeniach / 14
4.5. Wentylatorowe urządzenia wspomagające (opcjonalnie) / 14
4.6. Przewody wentylacji grawitacyjnej / 15
4.7. Wyloty przewodów wentylacji grawitacyjnej na dachu / 16
5. Wymagania dotyczące wykonania robót / 18
5.1. Przewody wentylacji grawitacyjnej / 18
5.2. Nawiewniki powietrza zewnętrznego / 21
5.4. Wyloty przewodów na dachu / 22
6. Odbiór wentylacji grawitacyjnej / 23
6.1. Procedura odbioru / 23
6.2. Sprawdzenie kompletności wykonania / 23
6.3. Kontrola działania / 26
6.4. Pomiary kontrolne / 29
6.5. Protokół odbioru końcowego / 30
7. Bibliografia / 31
7.1. Przepisy / 31
7.2. Normy i zalecenia techniczne / 31
Załącznik 1 / 33
Załącznik 2 / 35