Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym

  • Dodaj recenzję:
  • 4205
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Gabriela Golawska-Witkowska, Ewa Mazurek-Krasodomska, Anna Rzeczycka
  • Cena netto: 23,81 zł 25,00 zł

Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 122
ISBN: 978-83-7348-768-0
oprawa: miękka

Wstęp

Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym realizowanie zamierzeń rozwojowych oraz bieżących, wiąże się z ryzykiem niezrealizowania wytyczonego celu. Oznacza to, że firma działa w warunkach ryzyka, a niekiedy niepewności. Główne ryzyka dotyczą utrudnień w pozyskaniu niezbędnych środków finansowych, wahań kursów walut, zmian stóp procentowych itp. Przedsiębiorstwo musi więc znaleźć miejsce, w którym firma pozyska niezbędne kapitały – własne i obce – oraz ograniczy generowane ryzyko. Może to zrobić na rynku finansowym, na określonych jego segmentach, w zależności od potrzeb.

Niniejsza publikacja została poświęcona problematyce decyzji przedsiębiorstwa związanych z realizacją wytyczonych celów w kontekście pozyskiwania źródeł finansowania oraz minimalizowania ryzyka. Główne założenia pracy obejmują wskazanie zasad podejmowania przez przedsiębiorstwo decyzji na rynku finansowym oraz określenie miejsca instrumentów tego rynku w bilansach polskich przedsiębiorstw.

Monografia składa się z czterech powiązanych ze sobą rozdziałów oraz podsumowania. W rozdziale pierwszym określono pojęcie przedsiębiorstwa, wykorzystując ujęcie systemowe oraz modelowe. Wskazano jego atrybuty i cele, ze szczególnym uwzględnieniem czynników zapewniających realizację wskazanych celów. Dokonano również przeglądu decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie, z podziałem na te, które wynikają z relacji przedsiębiorstwo–otoczenie oraz z funkcjonowania samego przedsiębiorstwa. W rozdziale zawarto również ilościową charakterystykę przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, wskazując na ich liczbę i rodzaje. Uwzględniono także problem ich upadłości. W rozdziale drugim omówiono zagadnienia dotyczące działania firm w warunkach niepewności i ryzyka, nawiązując do teorii podejmowania decyzji oraz teorii zarządzania ryzykiem. Określono podstawowe identyfikatory występowania ryzyka oraz wskazano na konieczność jego ograniczania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W rozdziale trzecim określono istotę funkcjonowania rynku finansowego. Scharakteryzowano funkcje tego rynku, wskazując na jego ogromne znaczenie w gospodarce. Dokonano jego klasyfikacji oraz określono instrumenty występujące w wyodrębnionych segmentach badanego rynku. Przedstawiono go jako miejsce podejmowania decyzji finansowych, pozwalających na pozyskanie kapitału (własnego i obcego), ulokowanie nadwyżek finansowych oraz ograniczanie ryzyka.
Rozdział czwarty dotyczy wykorzystania instrumentów finansowych przez polskie przedsiębiorstwa. Przybliżono tu zagadnienie ewidencji księgowej instrumentów finansowych oraz dokonano analizy ich funkcjonowania z wykorzystaniem danych bilansowych.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych, w szczególności studiujących zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i pragnących poszerzyć wiedzę dotyczącą decyzji podejmowanych przez firmy na rynku finansowym.

Spis treści

Wstęp / 5

1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy / 7
1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa i zasady jego funkcjonowania / 7
1.2. Cele finansowe przedsiębiorstwa i ich determinanty / 18
1.3. Obszary decyzji finansowych / 25
1.4. Fazy cyklu życia przedsiębiorstwa a jego potrzeby finansowe / 27

2. Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa / 34
2.1. Pojęcie niepewności i ryzyka / 34
2.2. Rodzaje ryzyka w działalności przedsiębiorstwa / 38
2.3. Przykładowe identyfikatory ryzyka w działalności przedsiębiorstw w Polsce / 41
2.4. Ograniczanie ryzyka w działalności przedsiębiorstwa / 45

3. Rynek finansowy jako miejsce podejmowania decyzji finansowych przez przedsiębiorstwo / 49
3.1. Istota rynku finansowego / 49
3.2. Funkcje rynku finansowego w realizacji potrzeb przedsiębiorstwa / 56
3.3. Struktura rynku finansowego / 63
3.4. Klasyfikacja instrumentów rynku finansowego / 69

4. Instrumenty finansowe w bilansach polskich przedsiębiorstw / 76
4.1. Bilans przedsiębiorstwa jako źródło informacji o wykorzystaniu instrumentów finansowych / 76
4.2. Instrumenty finansowe w aktywach i pasywach polskich przedsiębiorstw / 81
4.3. Instrumenty pochodne w aktywach i pasywach polskich przedsiębiorstw / 91
4.4. Liczba zatrudnionych jako determinanta wykorzystania instrumentów finansowych / 96
4.5. Sektor aktywności gospodarczej a wykorzystanie instrumentów finansowych przez przedsiębiorstwo / 105

Podsumowanie / 116
Bibliografia / 117


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl