Efektywność w zarządzaniu projektami budowlanymi. Perspektywa wykonawcy

  • Dodaj recenzję:
  • 3728
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Eryk Głodziński
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Efektywność w zarządzaniu projektami budowlanymi. Perspektywa wykonawcy

rok wydania: 2017
ilość stron: 206
ISBN: 978-83-7814-680-3

Opis
W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty zarządzania działalnością projektową w budownictwie, kluczowe z punktu widzenia zastosowania podejścia efektywnościowego. Omawiany problem badawczy dotyczy doskonalenia wybranych elementów systemów zarządzania wspomagających optymalizację efektywności przedsięwzięć budowlanych z perspektywy ich wykonawcy (przedsiębiorstwa budowlanego). Tego typu obiekty należą do tzw. projektów zewnętrznych, czyli realizowanych przez wykonawcę na specjalne zamówienie podmiotu zewnętrznego – klienta. Autor opracowania ma ponaddziesięcioletnie doświadczenie praktyka w zakresie analizy, oceny i raportowania efektywności projektów w przedsiębiorstwach budowlanych.


Spis treści
Wprowadzenie / 9


1. Projekty w sektorze budowlanym / 19
1.1. Specyfika i typologia projektów i programów budowlanych / 19
1.2. Sektor budowlany a gospodarka narodowa / 24
1.3. Obszary działalności przedsiębiorstw budowlanych / 30

2. Istota i atrybuty efektywności w zarządzaniu projektami budowlanymi / 34
2.1. Efektywność projektów w ujęciu zasobowym / 34
2.2. Struktury organizacyjne zespołów projektowych – efektywność w ujęciu instytucjonalnym / 38
2.3. Łańcuch wartości projektów – efektywność w ujęciu procesowym  / 45
2.4. Modele łańcucha dostaw projektów – efektywność w ujęciu sieciowym / 49
2.5. Uwarunkowania zarządzania projektami a efektywność / 55
2.6. Standaryzacja w zarządzaniu projektami / 58

3. Przedsiębiorstwo budowlane jako otoczenie bliskie projektu / 64
3.1. Specyfika przedsiębiorstw – ujęcie procesowe i instytucjonalne / 64
3.2. Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwami . / 68
3.3. Standaryzacja w zarządzaniu portfelem projektów oraz przedsiębiorstwem / 70
3.4. Efektywność projektu a strategia przedsiębiorstwa / 76
3.5. System informacyjno-decyzyjny przedsiębiorstwa budowlanego / 80
3.5.1. Struktura i zadania systemu informacyjno-decyzyjnego / 80
3.5.2. Podsystem rachunkowości zarządczej projektów / 84
3.5.3. Podsystem rachunkowości zarządczej przedsiębiorstwa / 92
3.6. Wnioski i rekomendacje dla dalszych badań empirycznych / 95

4. Efektywność w zarządzaniu projektami budowlanymi – wyniki badań empirycznych / 100
4.1. Metoda badawcza / 100
4.1.1.  Strategia badawcza / 100
4.1.2. Obserwacja uczestnicząca / 103
4.1.3. Wywiad swobodny mało ukierunkowany / 106
4.1.4. Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji / 107
4.2. Efektywność jako główne kryterium oceny projektów budowlanych / 112
4.3. Zmodyfi kowany model łańcucha dostaw projektu budowlanego / 118
4.4. Efektywność a cykl życia projektu budowlanego / 122
4.4.1. Perspektywy badania efektywności projektów / 122
4.4.2. Badanie efektywności a spojrzenie wielowymiarowe / 125
4.4.3. Efektywność wykonawcy w fazach identyfi kacji i ofertowania / 131
4.4.4. Efektywność wykonawcy w fazach realizacji, zakończenia i obsługi gwarancyjnej / 136
4.5. Efektywność a działalność zespołów projektowych / 146
4.6. Wpływ przedsiębiorstwa budowlanego na efektywność projektów / 154
4.7. Zarządzanie relacjami z klientem a efektywność projektu / 162
4.8. Zarządzanie zamówieniami a efektywność projektu / 172
4.9. Dyskusja i wnioski z badań epmirycznych / 176

Wnioski i rekomendacje / 181
Bibliografia / 186
Załącznik 1 / 198
Załącznik 2 / 200
Spis rysunków / 203
Spis tablic / 205