Ekonomika w elektroenergetyce

  • Dodaj recenzję:
  • 1025
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Rok wydania: Józef Paska
  • Cena netto: 19,00 zł 21,00 zł 19,95 zł
  • NiedostępnyRok: 2007, Józef Paska, ISBN: 978-83-7207-704-2

W monografii omówiono aktualne zagadnienia dotyczące ekonomiki w elektroenergetyce. Przedstawiono charakterystykę elektroenergetyki polskiej i światowej, zagadnienia zmienności i pokrywania zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, obliczenia ekonomiczne w elektroenergetyce i ocenę ekonomiczno-finansową przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii, koszty wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, rozliczenia między wytwórcami, spółkami przesyłowymi, dystrybucyjnymi i odbiorcami finalnymi, optymalne gospodarczo parametry urządzeń i układów elektroenergetycznych.

Książka może być przydatna zarówno studentom kierunków Elektrotechnika i Energetyka, szczególnie zaś specjalności elektroenergetyka, wydziałów elektrycznych politechnik, jak również szerokiemu gronu pracowników elektroenergetyki.

SPIS TREŚCI

1.ELEKTROENERGETYKA W POLSCE I NA ŚWIECIE 7
1.1.Bilans energii elektrycznej w Polsce 7
1.2.Elektroenergetyka w Polsce 10
1.3.Elektroenergetyka w Europie i na świecie 26
1.4.Rola elektroenergetyki w gospodarce i jej rozwiązania organizacyjne 35
1.4.1.Model 1 monopolistyczne struktury w elektroenergetyce 39
1.4.2.Model 2 hurtowy pośrednik handlowy (agencja elektroenergetyczna) 39
1.4.3.Model 3 rynek konkurencyjny 41
2.ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC I ENERGIę ELEKTRYCZNą, ICH ZMIENNOść I POKRYWANIE 45
2.1.Wielkości charakteryzujące zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną 45
2.2.Zmienność obciążenia w systemie elektroenergetycznym 48
2.3.Bilanse mocy i energii elektrycznej 50
2.3.1.Bilans mocy w polskim systemie elektroenergetycznym 50
2.3.2.Bilanse energii elektrycznej 52
2.3.3.Bilanse energii elektrycznej u odbiorców 53
2.3.4.Bilans energii czynnej w systemie elektroenergetycznym 57
2.4.Pokrywanie obciążeń w systemie elektroenergetycznym 57
2.5.Oddziaływanie energetyki zawodowej na zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną 61
2.6.Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energię elektryczną 63
3.OBLICZENIA EKONOMICZNE W ELEKTROENERGETYCE I OCENA EKONOMICZ-NO-FINANSOWA PRZEDSIęWZIęć RACJONALIZUJąCYCH ZUżYCIE ENERGII 66
3.1.Wprowadzenie 66
3.2.Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w sektorze paliw i energii 67
3.2.1.Całkowite nakłady inwestycyjne 67
3.2.2.Z´ ródła finansowania 67
3.2.3.Kapitał, sprzedaż, zysk 68
3.2.4.Amortyzacja 70
3.2.5.Analiza zestawienia dochodów netto (net income statement) 71
3.2.6.Analiza strumieni pieniężnych (cash flow for financial planning) 73
3.2.7.Projektowane zestawienie bilansowe (projected balance sheet) 75
3.2.8.Charakterystyki czasowe nakładów i efektów ekonomicznych 75
3.2.9.Rachunek dyskonta 76
3.3.Koszty stałe, zmienne, jednostkowe i krańcowe 84
3.4.Metody analizy i oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć w sektorze paliw i energii 90
3.4.1.Metoda kosztów rocznych 90
3.4.2.Analiza efektywności 93
3.4.3.Metoda stopy zwrotu 94
3.4.4.Metoda okresu zwrotu kapitału 95
3.4.5.Test pierwszego roku 96
3.4.6.Metoda wartości zaktualizowanej netto 96
3.4.7.Metoda wskaz´nika wartości zaktualizowanej 98
3.4.8.Metoda wewnętrznej stopy zwrotu 98
3.4.9.Modyfikacja wewnętrznej stopy zwrotu i wartości zaktualizowanej netto 101
3.4.10.Ocena ekonomiczna w warunkach niepewności i próg rentowności 103
3.4.11.Analizy finansowe 106
3.5.Ocena opłacalności pozyskiwania i konkurencyjności nośników energii 108
3.6.Rachunek ekonomiczny przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii i innych przedsięwzięć o charakterze cząstkowym 113
4.KOSZTY WYTWARZANIA, PRZESYŁANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 116
4.1.Koszty społeczne energii i przedsięwzięć energetycznych 116
4.2.Nakłady inwestycyjne i koszty paliw 117
4.3.Kalkulacyjny układ kosztów 122
4.4.Obliczanie kosztów wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej 127
4.5.Obliczanie i zastosowania kosztów krańcowych (marginalnych) 140
4.6.Poziom cen i kosztów w elektroenergetyce krajowej 154
4.7.Ceny nośników energii i ich relacje 159
5.ROZLICZENIA MIęDZY WYTWÓRCAMI, SPÓŁKAMI PRZESYŁOWYMI, DYSTRYBUCYJNYMI I ODBIORCAMI FINALNYMI 164
5.1.Podstawy prawne oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy rozliczeń 164
5.2.Rozliczenia z wytwórcami energii elektrycznej 172
5.3.Opłaty za przesył i dystrybucję energii elektrycznej 174
5.3.1.Stawki opłat za usługi przesyłowe 179
5.4.Taryfy dla odbiorców finalnych 182
5.4.1.Zasady budowy i rodzaje taryf dla odbiorców finalnych 182
5.4.2.Obecne rozwiązania taryfowe 185
5.4.3.Oddziaływanie na odbiorców za pomocą opłat taryfowych 207
5.5.Optymalizacja opłat odbiorcy za moc i energię elektryczną 210
6.OPTYMALNE GOSPODARCZO PARAMETRY URZąDZEń I UKŁADÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH 220
6.1.Kryterium optymalności 220
6.2.Obciążenie ekonomiczne transformatora 221
6.2.1.echniczne możliwości obciążenia transformatora 221
6.2.2.Ekonomiczny dobór transformatora 222
6.2.3.Ekonomiczne obciążenie transformatora podczas eksploatacji 225
6.2.4.Podsumowanie 228
6.3.Moc graniczna i harmonogram pracy współpracujących transformatorów 229
6.3.1.Praca równoległa transformatorów 229
6.3.2.Praca rozdzielona transformatorów 230
6.4.Optymalny przekrój i moc linii elektroenergetycznych 231
6.5.Optymalny poziom kompensacji mocy biernej 234
Literatura 241


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl