Elektroenergetyczne sieci miejskie. Zagadnienia wybrane

  • Dodaj recenzję:
  • 1044
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Rok wydania: J. Marzecki
  • Cena netto: 14,00 zł 16,80 zł 14,70 zł
  • NiedostępnyRok: 2006, J. Marzecki, ISBN: 83-7207-649-9

W monografii przedstawiono nowoczesne metody analizy i badania rozwoju miejskich sieci elektroenergetycznych w warunkach tworzącego się rynku energii elektrycznej w kraju. Omówiono podstawy metodyczne rozwoju miejskich sieci elektroenergetycznych w warunkach rynku energii elektrycznej i elementy mechanizmów rynkowych w elektroenergetyce. Przedstawiono szeroko problematykę prognozowania obciążeń elektroenergetycznych, zalecając metody do praktycznego stosowania. Podano metody analiz technicznych i ekonomicznych oraz metody badania rozwoju istniejących i nowo budowanych stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN na terenie miast. Omówiono problematykę niezawodności sieci miejskich i sposoby poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców miejskich. W końcowej części pracy omówiono stan istniejący i tendencje rozwojowe dotyczące elektroenergetyki warszawskiej.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa
1. Wstęp
  1.1. Ogólne informacje o rozdzielczej sieci elektroenergetycznej
  1.2. Charakterystyka ogólna sieci rozdzielczych
2. Metody ustalania obciążeń elektroenergetycznych sieci miejskich
  2.1. Informacje ogólne - zapotrzebowanie na energię elektryczną i moc
  2.2. Odbiorcy energii elektrycznej
  2.3. Metoda Energoprojektu Poznań
  2.4. Metody probabilistyczne
  2.5. Model symulacji losowej prognozy obciążeń stacji transformatorowych SN/nn i stacji 110 kV/SN
  2.6. Rola programów DSM w kształtowaniu przyszłych obciążeń sieci miejskiej
  2.7. Zintegrowane planowanie energetyczne i zarządzanie popytem w miastach
3. Ocena ryzyka inwestycyjnego oraz efektywności inwestowania w energetyce miejskiej na tworzonym rynku energii elektrycznej
  3.1. Ocena ryzyka inwestycyjnego w elektroenergetyce miejskiej
  3.2. Podstawy teoretyczne metodyki oceny efektywności inwestowania w miastach w warunkach rynku energii
  3.3. Miara oceny efektywności inwestowania w warunkach miejskich
4. Zagrożenia powodowane oddziaływaniem pół elektrycznych i magnetycznych o małej częstotliwości na mieszkańców miast
  4.1. Istota zagrożeń dla ludności
  4.2. Graniczne dopuszczalne natężenia pola elektrycznego i magnetycznego
  4.3. Zasady ograniczania natężenia pola elektrycznego i magnetycznego
  4.4. Przepisy polskie i ich odpowiedniki z Zachodu
5. Opłaty przesyłowe w Polsce
  5.1. Wprowadzenie
  5.2. Opłaty przesyłowe w kraju
  5.3. Stawka sieciowa
6. Optymalizacja rozwoju miejskich stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN w warunkach losowych
  6.1. Analiza problemu rozwoju stacji 110 kV/SN
  6.2. Model matematyczny optymalnego rozwoju stacji
  6.3. Warunki techniczne dla stacji 110 kV/SN
  6.4. Rozwiązywanie zadania optymalizacji rozwoju stacji 110 kV/SN
  6.5. Obliczenia komputerowe dla stacji 110 kV/SN WOLA w Warszawie
7. Analiza różnych rozwiązań stacji 110 kV/SN budowanych i eksploatowanych w miastach
  7.1. Charakterystyka stacji 110 kV/SN eksploatowanych w miastach
  7.2. Wybrane elementy analizy różnych rozwiązań stacji 110 kV/SN
  7.3. Porównanie wielkości obszarów zajmowanych przez stacje transformatorowo-rozdzielcze 110 kV/SN różnego rodzaju
  7.4. Metoda wyboru rodzaju rozwiązania stacji 110 kV/SN
  7.5. Funkcje programu komputerowego STAC
  7.6. Przykładowe wyniki obliczeń dokonanych przy użyciu programu STAC stacji 110 kV/SN pracującej w Warszawie
8. Wybrane zagadnienia niezawodności miejskich sieci elektroenergetycznych
  8.1. Pojęcia podstawowe
  8.2. Niezawodność dostawy energii elektrycznej w miastach
9. Sposoby poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców miejskich
  9.1. Sposoby zapewnienia niezawodności
  9.2. Metody i urządzenia rezerwowego zasilania
  9.3. Niekonwencjonalne układy zasilania rezerwowego
10. Ocena opłacalności inwestycji w podsystemie rozdziału energii elektrycznej w miastach w warunkach rynku energii
  10.1. Ewolucja planowania podsystemu rozdzielczego w miastach
  10.2. Propozycje metod oceny opłacalności inwestycji sieciowych
  10.3. Określenie wartości rynkowej miejskiej inwestycji sieciowej
  10.4. Przyjęte uproszczenia i zalecenia
11. Wybrane aspekty z zakresu mechanizmów rynkowych w elektroenergetyce
  11.1. Wprowadzenie do problematyki rynku energii elektrycznej
  11.2. Struktura i zasady działania rynku energii elektrycznej
12. Elektroenergetyka warszawska - ocena stanu istniejącego i tendencje rozwojowe
  12.1. Działalność gospodarcza i zatrudnienie w Warszawie
  12.2. Infrastruktura miejska
  12.3. Polityka energetyczna Warszawy
  12.4. Sytuacja wewnętrzna elektroenergetyki warszawskiej
  12.5. Stołeczny Zakład Energetyczny S.A. (STOEN)
  12.6. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w Warszawie 
13. Metody ekonomiczne stosowane do analizy i optymalizacji rozwoju rozdzielczych sieci elektroenergetycznych w miastach
  13.1. Wprowadzenie
  13.2. Analiza metod ekonomicznych
  13.3. Model matematyczny rozwoju GPZ (RPZ) przy zastosowaniu metody kosztów marginalnych
  13.4. Metoda kosztów dla potrzeb planowania rozwoju GPZ (RPZ)
  13.5. Podsumowanie
14. Efektywność wymiany transformatorów w stacjach SN/nn i 110 kV/SN 
  14.1. Wprowadzenie
  14.2. Koszty zmienne transformatorów
  14.3. Zysk uzyskany z zamiany transformatorów
  14.4. Koszty zamiany transformatorów
  14.5. Wymiana transformatorów SN/nn
  14.6. Przykład obliczeniowy
  14.7. Wymiana transformatorów 110 kV/SN czyli rozwój stacji 110 kV/SN
  14.8. Ograniczenia techniczne dla stacji 110 kV/SN oraz sieci elektroenergetycznej
  14.9. Rozwiązanie zadania optymalizacji rozwoju stacji 110 kV/SN
Bibliografia
Skorowidz


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl