Zamówienia publiczne w budownictwie w 295 pytaniach i odpowiedziach

  • Add feedback:
  • 3699
  • Manufacturer: Polcen
  • Autor: Lidia Więcław-Bator
  • szt.
  • Net Price: 65.71 zł 69.00 zł

Zamówienia publiczne w budownictwie w 295 pytaniach i odpowiedziach

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 324
ISBN: 978-83-64795-35-0
format: B5

Opis
Poradnik w 295 pytaniach i odpowiedziach

Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych na roboty budowlane i usługi związane z realizacją zamierzeń budowlanych wymaga od zamawiających podstawowej wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, finansów publicznych oraz budownictwa, w tym zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi i kosztorysowania robót budowlanych.

Książka ma charakter interdyscyplinarnego, praktycznego poradnika zawierającego:
- odpowiedzi na 295 pytań dotyczących: oszacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, formułowania istotnych postanowień umów, środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom, realizacji i odbiorów robót budowlanych, rękojmi za wady fizyczne i prawne, gwarancji jakości, rozliczenia umów w sprawie zamówień publicznych,
- słownik (ok. 170 haseł) i skorowidz rzeczowy,
- 19 tabel.

Książka jest adresowana do zamawiających, wykonawców, uczestników procesu inwestycyjnego, pracowników jednostek kontrolujących prawidłowość wydatkowania środków publicznych na roboty budowlane, podmiotów zajmujących się doradztwem prawnym, technicznym i biznesowym oraz nauczycieli akademickich i studentów prawa oraz budownictwa.
 
* mgr inż. Lidia Więcław-Bator – absolwentka kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych organizowanych przez SGGW w Warszawie. Biegły sądowy z zakresu budownictwa w specjalnościach kierowanie procesem inwestycyjnym i eksploatacja obiektów budowlanych. Rzeczoznawca zamówień publicznych (OSRiKZP). Członek zwyczajny ZMRP oraz SITK RP. Autorka i współautorka kilkudziesięciu ekspertyz technicznych, opinii z zakresu zamówień publicznych oraz publikacji naukowych   poruszających interdyscyplinarną tematykę budownictwa, prawa zamówień publicznych i zarządzania jednostkami wydatkującymi środki publiczne.

Spis treści
Od Wydawcy / 7
Recenzje / 8
Skróty i oznaczenia / 11
Wprowadzenie / 13


Część 1.
PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Rozdział 1. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych  / 17
Rozdział 2. Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia  / 37
Rozdział 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / 61
Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia publicznego / 66
Rozdział 5. Kryteria oceny ofert / 92
Rozdział 6. Klauzule społeczne / 97
Rozdział 7. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / 104
Rozdział 8. Wykonawcy polegający na zdolności lub sytuacji innych podmiotów / 119
Rozdział 9. Badanie i ocena ofert / 121
Rozdział 10. Wadium / 137
Rozdział 11. Rażąco niska cena, koszt lub ich istotne części składowe / 141
Rozdział 12. Środki ochrony prawnej  / 145
Rozdział 13. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych / 159
Rozdział 14. Umowy w zamówieniach publicznych / 166
Rozdział 15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy / 181
Rozdział 16. Rozwiązanie, unieważnienie umowy w zamówieniach publicznych / 185
Rozdział 17. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych  / 187


Część 2.
PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PROCESU INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO ORAZ ROZLICZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Rozdział 18. Definicje i klasyfikacje robót budowlanych oraz obiektów budowlanych / 191
Rozdział 19. Uczestnicy procesu inwestycyjneg / 197
Rozdział 20. Pozwolenie na budowę i zgłoszenie / 209
Rozdział 21. Realizacja robót budowlanych / 221
Rozdział 22. Odbiory robót budowlanych / 238
Rozdział 23. Wynagrodzenie i rozliczenie robót budowlanych / 253
Słownik / 272
Wykaz aktów prawnych  / 302
Skorowidz rzeczowy / 315
Literatura / 318
Wykaz tabel / 320