Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektów

  • Add feedback:
  • 2849
  • Manufacturer: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Andrzej Kulowski
  • szt.
  • Net Price: 37.14 zł 55.00 zł 39.00 zł

Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektów

rok wydania: 2011, wydanie drugie
ISBN: 978-83-7348-364-4

Opis

Książka przeznaczona jest dla architektów, inżynierów budownictwa projektujących pomieszczenia, zwłaszcza sale w obiektach użytku publicznego, przedstawicieli dziedzin, które mają wpływ na efektywność przekazywania dźwięku ze sceny do sali, jak technicy teatru, scenografowie, a także reżyserzy i sami wykonawcy. Publikacja może być również użyteczna dla studentów architektury i budownictwa.

Autor rozważa zagadnienie roli akustyka w projektowaniu architektonicznym obiektów oraz skutki przyjętych rozwiązań budowlanych rzutujących na walory akustyczne pomieszczeń. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jaką formę architektoniczną mogą przyjąć zalecenia w dziedzinie akustyki wnętrza sformułowane językiem akustyka i jaki zakres swobody projektowej w dziedzinie architektury one dopuszczają. Ponadto przedstawia korzyści wynikające z uwzględnienia zaleceń akustycznych oraz konsekwencje wynikające z przyznania pierwszeństwa walorom architektonicznym nad akustyką sal. Główną ideą niniejszej publikacji jest uzmysłowienie zarówno architektom, jak i akustykom celowości poszukiwania wspólnie akceptowanych rozwiązań z myślą o przyszłych użytkownikach obiektów.

Spis treści

WYKAZ OZNACZEŃ / 9
PRZEDMOWA / 11

1. DŹWIĘK W POMIESZCZENIU / 15
1.1 Wprowadzenie / 15
1.2. Fizyczna natura dźwięku / 16
1.3. Właściwoci słuchu człowieka / 22
1.4. Zjawiska akustyczne w pomieszczeniach / 27
1.4.1. Odbicie zwierciadlane / 27
1.4.2. Odbicie rozproszone / 28
1.4.3. Nakładanie się fal / 31
1.4.4. Rezonans Helmholtza / 33
1.4.5. Zanikanie dźwięku / 39
1.5. Dźwięk powietrzny i materiałowy / 42
1.6. Właściwości akustyczne materiałów budowlanych / 43
1.6.1. Materiały konstrukcyjne i wykończeniowe / 43
1.6.2. Współczynnik pochłaniania dźwięku / 44
1.6.3. Ustroje akustyczne / 48
1.6.4. Rozwiązania systemowe / 49
1.7. Metody analizy pola akustycznego w pomieszczeniach / 52
1.7.1. Metoda falowa / 52
1.7.2. Metoda geometryczna / 55
1.7.3. Metoda statystyczna / 57
1.8. Czas pogłosu pomieszczenia / 59
1.8.1. Chłonność akustyczna pomieszczenia / 60
1.8.2. Formuły na czas pogłosu / 60

2. AKUSTYCZNE PROJEKTOWANIE POMIESZCZEŃ / 64
2.1. Wprowadzenie / 64
2.2. Pomieszczenia o akustyce niekwalifikowanej / 65
2.2.1. Echo /  65
2.2.2. Pogłosowość / 69
2.3. Pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej / 71
2.3.1. Pierwotna i wtórna struktura pomieszczenia / 72
2.3.2. Funkcja i kubatura a czas pogłosu pomieszczenia / 73
2.3.3. Kształt pomieszczenia / 80
2.3.4. Profil sufitu i ścian / 95
2.3.5. Układ widowni / 110
2.3.6. Dobór foteli / 123
2.3.7. Rozmieszczenie materiałów odbijających i pochłaniających dźwięk / 135
2.3.8. Rozwiązania sprzyjające rozproszeniu dźwięku / 138
2.3.9. Wpływ balkonów na akustykę sali / 144
2.3.10. Akustyczne rozwiązanie sceny / 158
2.3.11. Sale o regulowanej akustyce / 183
2.3.12. Sale prób / 195
2.3.13. Pomieszczenia techniczne / 198
2.3.14. Przystosowanie akustyki pomieszczenia do nagłośnienia / 199
2.4. Organizacja akustycznego projektu pomieszczenia / 204
2.4.1. Projektowanie akustyczne a prawo budowlane / 204
2.4.2. Wytyczne akustyczne do projektu budowlanego / 205
2.4.3. Wytyczne akustyczne do projektu wnętrza /  206
2.4.4. Realizacja projektu / 206
2.5. Wpływ współczesnych stylów architektonicznych na akustykę sal / 208

3. JAKOŚĆ AKUSTYCZNA SAL / 217
3.1. Wprowadzenie / 217
3.2. Subiektywna jakość akustyczna pomieszczeń / 217
3.3. Metoda Beranka / 218
3.3.1. Założenia metody / 218
3.3.2. Kryteria oceny  / 219
3.3.3. Ograniczenia metody / 224
3.4. Metoda Ando / 225
3.4.1. Założenia metody / 225
3.4.2. Kryteria oceny / 228
3.5. Porównanie metody Beranka i metody Ando / 228
3.6. Określanie jakości akustycznej pomieszczenia na etapie projektowania / 229
3.6.1. Ocena jakości z wykorzystaniem symulacyjnych programów komputerowych / 229
3.6.2. Ocena jakości z wykorzystaniem metody statystycznej / 230

4. OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA SAL / 236
4.1. Parametry akustyczne przegród budowlanych / 236
4.1.1. Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych / 236
4.1.2. Poziom uderzeniowy / 239
4.1.3. Poziom dźwięku / 240
4.2. Wymagania dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej sal / 241
4.3. Ochrona przed zakłóceniami przenoszonymi drogą powietrzną / 243
4.3.1. Usytuowanie budynku względem zewnętrznych źródeł zakłóceń / 243
4.3.2. Strefy akustyczne w budynku / 243
4.3.3. Konstrukcja przegród budowlanych / 247
4.4. Ochrona przed zakłóceniami przenoszonymi drogą materiałową / 250
4.4.1. Konstrukcja i technologia budynku / 250
4.4.2. Zapobieganie zakłóceniom instalacyjnym / 254
4.5. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń o akustyce niekwalifikowanej / 257
4.6. Konsultacja akustyczna projektów branżowych / 258
4.6.1. Systemy wentylacji sal / 258
4.6.2. Usterki projektowe dotyczące wentylacji sal / 260

5. PRZYKŁADY ZALECEŃ AKUSTYCZNYCH DO PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH / 264
5.1. Forma i zakres zaleceń akustycznych / 264
5.2. Rozbudowa szkoły muzycznej / 265
5.2.1. Podstawa, przedmiot i cel opracowania / 265
5.2.2. Założenia projektowe / 266
5.2.3. Konstrukcja przegród / 268
5.2.4. Akustyka sali koncertowej / 269
5.3. Adaptacja akustyczna hali sportowej / 273
5.3.1. Podstawa, przedmiot i cel opracowania / 273
5.3.2. Warunki akustyczne w hali przed adaptacją / 274
5.3.3. Założenia projektowe / 276
5.3.4. Obliczenia projektowe / 277
5.3.5. Układ materiałów dźwiękochłonnych / 279
5.3.6. Pomiary sprawdzające / 281
5.4. Modernizacja sali widowiskowej teatru muzycznego / 282
5.4.1. Podstawa, przedmiot i cel opracowania / 282
5.4.2. Wymagania akustyczne / 283
5.4.3. Analiza kształtu sali / 284
5.4.4. Układ materiałów wykończeniowych / 284
5.4.5. Obliczenia akustyczne / 285

ZAKOŃCZNENIE / 288
ZAŁĄCZNIK 1 / 291
ZAŁĄCZNIK 2 / 302
BIBLIOGRAFIA / 309
INDEKS / 316