BHP w transporcie. Poradnik

  • Add feedback:
  • 2809
  • Manufacturer: Tarbonus
  • Autor: Marek Gałusza, Halina Wojciechowska-Piskorska, Andrzej Uzarczyk
  • szt.
  • Net Price: 30.00 zł 31.50 zł

BHP w transporcie. Poradnik

Uaktualnienie na dzień 09.03.2017 r.

rok wydania: 2011, wydanie pierwsze
ilość stron: 346
format: B6
oprawa: miękka foliowana

Książka obejmuje bezpieczeństwo pracy w transporcie lądowym (drogowym, kolejowym), transporcie wodnym (morskim i śródlądowym), transporcie lotniczym, transporcie multimodalnym, a także wewnątrzzakładowym, tj. transporcie ręcznym i zmechanizowanym, które występują w zakładach pracy.

Posiadanie podstawowej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w transporcie pozwala na wyeliminowanie lub ograniczenie do niezbędnego minimum zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy, a w przypadku awarii pozwala na podjęcie odpowiednich działań zmierzających do usunięcia źródła zagrożenia i skutków zaistniałego niebezpieczeństwa.

Wszyscy, którzy są odpowiedzialni za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą wykorzystać zamieszczone tu informacje dla zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa pracy podległym pracownikom.

UWAGA! Książka zawiera materiał uaktualniający na dzień 9 marca 2017 r.

Spis treści

Wstęp / 15
Wykaz skrótów używanych w treści / 16

1. INFORMACJE OGÓLNE / 17

2. TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY / 18
2.1. Transport zmechanizowany / 18
2.1.1. Transport samochodowy / 18
2.1.1.1. Stanowisko pracy kierowcy / 18
2.1.1.2. Wymagania wobec kierowcy / 18
2.1.1.3. Wyposażenie pojazdu / 19
2.1.1.4. Wymogi dotyczące przewozu / 22
2.1.2. Wózki jezdniowe z napędem silnikowym / 24
2.1.2.1. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym / 24
2.1.2.1.1. Wymagania dla kierowcy wózka / 24
2.1.2.1.2. Stan techniczny wózka / 24
2.1.2.1.3. Eksploatacja wózka / 25
2.1.2.1.4. Wymagania specjalne / 26
2.1.2.2. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym, akumulatorowego / 27
2.1.2.3. Typowe przykłady rażących nieprawidłowości na stanowisku pracy wózka jezdniowego z napędem silnikowym / 33
2.1.3. Transport dźwignicowy / 34
2.1.4. Wymagania dotyczące użytkowania maszyn do podnoszenia ładunków / 39
2.1.5. Minimalne wymagania dotyczące maszyn do podnoszenia ładunków / 41
2.1.6. Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (UTB) / 41
2.1.6.1. Ogólne warunki eksploatacji urządzeń transportu bliskiego / 42
2.1.6.2. Suwnice / 44
2.1.6.2.1. Wyposażenie suwnicy / 44
2.1.6.2.2. Urządzenia zabezpieczające / 45
2.1.6.2.3. Obsługa suwnic / 45
2.1.6.2.4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy / 47
2.1.6.3. Żurawie / 49 2.1.6.4. Przenośniki / 52
2.1.6.4.1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przenośników / 52
2.1.6.4.2. Przenośniki taśmowe / 54
2.1.6.4.3. Przenośniki członowe / 56
2.1.6.4.4. Przenośniki skrobakowe / 57
2.1.6.4.5. Przenośniki kubełkowe / 57
2.1.6.4.6. Przenośniki podwieszone okrężne / 57
2.1.6.4.7. Przenośniki grawitacyjne / 58
2.1.6.4.8. Przenośniki śrubowe (ślimakowe) / 58
2.1.6.4.9. Przenośniki wstrząsane / 58
2.1.6.4.10. Przenośniki powietrzne / 58
2.1.6.4.11. Przenośniki wodne / 59
2.2. Transport ręczny / 59
2.2.1. Obowiązki pracodawcy dotyczące organizacji ręcznych prac transportowych / 60
2.2.2. Zasady ogólne organizacji ręcznych prac transportowych / 61
2.2.3. Przemieszczanie ciężarów przez jednego pracownika / 63
2.2.4. Zespołowe przenoszenie ciężarów / 63
2.2.5. Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków oraz taczek / 64
2.2.6. Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic / 65
2.2.7. Dopuszczalne granice wykonywania ręcznych prac transportowych dla kobiet i młodocianych / 65
2.2.8. Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych / 67
2.2.9. Ryzyko zawodowe przy ręcznych pracach transportowych / 68
2.2.9.1. Warunki pracy do zaakceptowania – ryzyko małe / 68
2.2.9.2. Warunki pracy mogą być nieodpowiednie i wymagają dokładniejszej oceny – ryzyko średnie / 68
2.2.9.3. Warunki pracy są nieodpowiednie i wymagają oceny dokładniejszej oraz zmian – ryzyko duże / 69
2.2.9.4. Lista kontrolna / 69
2.2.10. Urządzenia do podnoszenia i przenoszenia ciężarów w transporcie ręcznym / 73
2.2.10.1. Wózek ręczny podnośny / 74
2.2.10.2. Wciągnik elektryczny / 74
2.2.10.3. Sprzęt pomocniczy do transportu ręcznego – drabiny / 75

3. TRANSPORT DROGOWY / 77
3.1. Stosowane określenia. Podstawowe definicje / 77
3.2. Zachowanie się na drodze. / 79
3.3. Przechodzenie przez jezdnię / 79
3.4. Prędkość i hamowanie. / 80
3.5. Wymijanie, omijanie, cofanie i wyprzedzanie. / 81
3.6. Przecinanie się kierunków ruchu / 82
3.7. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Używanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych / 83
3.8. Podstawowe zasady zabezpieczenia ładunku w transporcie drogowym. / 83
3.9. Bezpieczeństwo ruchu na drogach. / 87
3.9.1. Przepisy porządkowe / 87
3.9.2. Wypadek drogowy / 87
3.9.3. Zatrzymanie i postój / 87
3.9.4. Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym / 89
3.9.5. Przewóz ładunków / 91
3.9.6. Rzeczywista masa całkowita przyczepy / 93
3.9.7. Przewóz osób / 93 3.10. Pojazdy / 94
3.10.1. Warunki techniczne pojazdów / 94
3.10.2. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu / 96
3.10.3. Centralna ewidencja pojazdów / 97
3.10.4. Badania techniczne pojazdów / 98
3.10.5. Stacja kontroli pojazdów / 100
3.11. Kierujący / 101
3.11.1. Definicja kierującego / 101
3.11.2. Prawo jazdy / 101
3.11.3. Centralna ewidencja kierowców / 104
3.11.4. Szkolenie i egzaminowanie / 105
3.11.5. Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami / 107
3.12. Zatrudnianie kierowców / 108
3.12.1. Informacje ogólne / 108
3.12.2. Czas pracy kierowców / 109
3.12.2.1. Podstawowy system czasu pracy / 110
3.12.2.2. Równoważny system czasu pracy / 111
3.12.2.3. System przerywanego czasu pracy / 111
3.12.2.4. Zadaniowy system czasu pracy / 112
3.12.2.5. Dyżur / 112
3.12.2.6. Praca kierowcy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej / 113
3.12.2.7. Praca w dniu wolnym od pracy / 113
3.12.2.8. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych / 114
3.12.2.9. Okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane okresy odpoczynku kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km / 114
3.12.2.10. Zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 oraz Umową AETR / 115
3.12.2.11. Ewidencja czasu pracy kierowcy / 117
3.12.2.12. Pakiet antykryzysowy / 117
3.13. Konsekwencje naruszenia przepisów / 118
3.13.1. Inspekcja Transportu Drogowego / 119
3.13.2. Państwowa Inspekcja Pracy / 121
3.14. Transport drogowy towarów niebezpiecznych / 122
3.14.1. Towar niebezpieczny, materiał niebezpieczny / 123
3.14.2. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych / 123
3.14.2.1. Klasa 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe / 123
3.14.2.2. Klasa 2 – Gazy / 125
3.14.2.3. Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne / 125
3.14.2.4. Klasa 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone / 126
3.14.2.5. Klasa 4.2 – Materiały samozapalne / 126
3.14.2.6. Klasa 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne / 127
3.14.2.7. Klasa 5.1 – Materiały utleniające / 127
3.14.2.8. Klasa 5.2 – Nadtlenki organiczne / 128
3.14.2.9. Klasa 6.1 – Materiały trujące / 128
3.14.2.10. Klasa 6.2 – Materiały zakaźne / 128
3.14.2.11. Klasa 7 – Materiały promieniotwórcze / 129
3.14.2.12. Klasa 8 – Materiały żrące / 129
3.14.2.13. Klasa 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne / 129
3.14.3. Pakowanie towarów niebezpiecznych / 130
3.14.3.1. Wiadomości ogólne / 130
3.14.3.2. Zasady pakowania / 130
3.14.3.3. Kod określający typ opakowania / 130
3.14.3.4. Wzory nalepek ostrzegawczych / 133
3.14.3.5. Oznakowanie sztuki przesyłki / 137
3.14.3.5.1. Oznakowanie opakowania / 137
3.14.3.5.2. Umieszczanie nalepek ostrzegawczych / 138
3.14.3.5.3. Dodatkowe oznakowanie sztuk przesyłki / 139
3.14.4. Przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki / 140
3.14.4.1. Wyłączenia / 140
3.14.4.1.1. Wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych / 140
3.14.4.1.2. Wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach wyłączonych / 142
3.14.4.1.3. Wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej / 143
3.14.4.2. Dokumentacja przewozowa / 145
3.14.4.2.1. Dokument przewozowy / 145
3.14.4.2.2. Instrukcje pisemne dla załogi pojazdu / 146
3.14.4.2.3. Certyfikat pakowania kontenera / 149
3.14.4.2.4. Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy / 149
3.14.4.2.5. Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych / 150
3.14.4.2.6. Kopia świadectwa dopuszczenia przez właściwą władzę / 153
3.14.4.2.7. Zgłoszenie do Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej / 153
3.14.9. Przykład rażący wypadku przy pracy podczas przewozu towarów w transporcie międzynarodowym / 187

4. TRANSPORT KOLEJOWY / 189
4.1. Stosowane określenia. Podstawowe definicje / 189
4.2. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego / 192
4.3. Bezpieczeństwo transportu kolejowego / 194
4.3.1. System zarządzania bezpieczeństwem / 194
4.3.1.1. Autoryzacja bezpieczeństwa / 196
4.3.1.2. Certyfikat bezpieczeństwa / 197
4.3.1.3. Świadectwo bezpieczeństwa / 197
4.3.2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego / 198
4.3.2.1. Maszynista / 198
4.3.2.2. Inni pracownicy / 200
4.3.3. Budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego / 201
4.3.4. Pojazdy kolejowe / 202
4.3.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach manewrowych / 204
4.4. Przewozy towarów niebezpiecznych koleją / 205
4.4.1. Stosowane określenia / 205
4.4.2. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych / 206
4.4.3. Znakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych / 207
4.4.3.1. Znakowanie sztuk przesyłki / 207
4.4.3.1.1. Znakowanie materiałów zagrażających środowisku / 207
4.4.3.1.2. Strzałki kierunkowe / 207
4.4.3.1.3. Nalepki ostrzegawcze / 208
4.4.3.2. Umieszczanie dużych nalepek ostrzegawczych i oznakowań / 212
4.4.3.2.1. Duża nalepka ostrzegawcza dla materiałów promieniotwórczych klasy 7 / 213
4.4.3.2.2. Oznakowanie pomarańczowymi tablicami identyfikacyjnymi / 213
4.4.3.2.3. Znak dla materiałów, które przewożone są w stanie podgrzanym / 217
4.4.3.2.4. Nalepki dotyczące manewrowania według wzorów 13 i 15 / 218
4.4.3.2.5. Pas barwy pomarańczowej / 218
4.4.3.2.6. Oznakowanie dla materiałów zagrażających środowisku / 218
4.4.4. Dokument przewozowy dla przewozu towarów niebezpiecznych i związane z nim informacje / 219
4.4.5. Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa / 219
4.4.5.1. Ogólne środki bezpieczeństwa / 219
4.4.5.2. Obowiązki głównych uczestników przewozu / 219
4.4.5.2.1. Nadawca / 219
4.4.5.2.2. Przewoźnik / 220
4.4.5.2.3. Odbiorca / 220
4.4.5.3. Obowiązki innych uczestników przewozu / 221
4.4.5.3.1. Załadowca / 221
4.4.5.3.2. Pakujący / 221
4.4.5.3.3. Napełniający / 221
4.4.5.3.4. Operator kontenera-cysterny lub cysterny przenośnej / 222
4.4.5.3.5. Operator wagonu-cysterny / 222
4.4.5.3.6. Zarządca infrastruktury kolejowej / 222
4.4.6. Przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa / 223
4.4.6.1. Przepisy ogólne / 223
4.4.6.2. Szkolenia z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa / 223
4.4.6.3. Przepisy dla towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka / 223
4.4.6.4. Plany zapewnienia bezpieczeństwa / 224
4.4.7. Kontrola przewozów towarów niebezpiecznych / 225
4.4.7.1. Kontrola administracyjna / 225
4.4.7.2. Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych / 226
4.4.7.3. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem przewozu koleją towarów niebezpiecznych / 229

5. TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY / 230
5.1. Stosowane określenia. Podstawowe definicje / 230
5.2. Organy administracji żeglugi śródlądowej / 233
5.3. Bezpieczeństwo żeglugi / 234
5.3.1. Dokumenty bezpieczeństwa / 234
5.3.2. Wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej / 235
5.3.3. Wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej / 235
5.3.4. Świadectwo zdolności żeglugowej i uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej / 236
5.3.5. Załoga statku / 236
5.3.6. Ekspert do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej / 237
5.3.7. Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych / 237
5.4. Śródlądowe drogi wodne / 239
5.5. Pilotaż / 240
5.6. Wypadki żeglugowe / 241
5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w portach śródlądowych / 242
5.7.1. Wymagania ogólne / 242
5.7.1.1. Kwalifikacje i obowiązki pracowników / 242
5.7.1.2. Sprawy porządkowo-organizacyjne / 243
5.7.1.3. Nabrzeża, pomosty, pirsy, mola, falochrony, drogi i place składowe / 244
5.7.1.4. Magazyny / 245
5.7.1.5. Oświetlenie i urządzenia elektryczne / 246
5.7.2. Urządzenia przeładunkowe / 246
5.7.2.1. Wymagania ogólne 246
5.7.2.2. Pojazdy silnikowe / 247
5.7.2.3. Przenośniki grawitacyjne / 247
5.7.2.4. Przenośniki mechaniczne / 247
5.7.2.5. Przyciągarki / 248
5.7.2.6. Pomocniczy sprzęt przeładunkowy i magazynowo-placowy / 248
5.7.2.6.1. Wymagania ogólne / 248
5.7.2.6.2. Zawiesia / 250
5.7.2.6.3. Mostki, pomosty, płyty, palety i tace ładunkowe / 251
5.7.2.6.4. Chwytniki elektromagnetyczne / 251
5.7.2.6.5. Bloki sztauerskie otwierane / 252
5.7.3. Dojście pracowników na statek / 252
5.7.4. Prace przygotowawcze na statku / 253
5.7.4.1. Otwieranie i zamykanie luków oraz statkowe urządzenia dźwignicowe / 253
5.7.4.2. Zabezpieczenie luków ładowni / 254
5.7.4.3. Zejście do ładowni statku / 254
5.7.5. Przeładunek / 255
5.7.5.1. Wymagania ogólne / 255
5.7.5.2. Przeładunek drewna i drobnicy / 256
5.7.5.3. Przeładunek ładunków masowych / 258
5.7.5.4. Przeładunek na statkach specjalistycznych / 258
5.7.6. Prace różne / 259
5.7.6.1. Cumowanie statków / 259
5.7.6.2. Czyszczenie ładowni statków / 259
5.7.7. Składowanie ładunków / 259
5.8. Przewóz towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej / 260
5.8.1. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych / 260
5.8.2. Znakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych / 261
5.8.2.1. Znakowanie sztuk przesyłki / 261
5.8.2.1.1. Znakowanie materiałów zagrażających środowisku / 261
5.8.2.1.2. Strzałki kierunkowe / 261
5.8.2.1.3. Nalepki ostrzegawcze / 262
5.8.2.2. Umieszczanie nalepek ostrzegawczych na jednostkach transportowych / 266
5.8.2.2.1. Nalepka ostrzegawcza dla materiałów promieniotwórczych klasy 7 / 267
5.8.2.2.2. Oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej / 267
5.8.2.2.3. Znak dla materiałów, które przewożone są w stanie podgrzanym / 268
5.8.2.2.4. Oznakowanie dla materiałów zagrażających środowisku / 269
5.8.3. Dokumentacja przewozowa / 269
5.8.3.1. Dokument przewozowy dla przewozu towarów niebezpiecznych i związane z nim informacje / 269
5.8.3.2. Instrukcje pisemne dla załogi pojazdu / 270
5.8.4. Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa / 272
5.8.4.1. Ogólne środki bezpieczeństwa / 272
5.8.4.2. Obowiązki głównych uczestników przewozu / 273
5.8.4.2.1. Nadawca / 273
5.8.4.2.2. Przewoźnik / 273
5.8.4.2.3. Odbiorca / 274
5.8.4.3. Obowiązki innych uczestników przewozu / 274
5.8.4.3.1. Załadowca / 274
5.8.4.3.2. Pakujący / 275
5.8.4.3.3. Napełniający / 275
5.8.4.3.4. Operator kontenera-cysterny/cysterny przenośnej / 276
5.8.5. Przepisy dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych / 277
5.8.5.1. Przepisy ogólne / 277
5.8.5.2. Szkolenia w zakresie ochrony / 277
5.8.5.3. Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych dużego ryzyka / 277

6. TRANSPORT MORSKI / 279
6.1. Stosowane określenia. Podstawowe definicje / 279
6.2. Najważniejsze rodzaje statków transportowych / 281
6.3. Administracja morska / 281
6.4. Bezpieczeństwo morskie / 282
6.4.1. Budowa statku, jego stałych urządzeń i wyposażenie / 282
6.4.2. Kwalifikacje i skład załogi / 284
6.4.3. Bezpieczne uprawianie żeglugi / 285
6.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy na morskich statkach handlowych / 286
6.5.1. Przepisy wspólne / 286
6.5.1.1. Mechanizmy i narzędzia pracy / 286
6.5.1.2. Materiały niebezpieczne / 287
6.5.1.3. Transport i sprzęt przeładunkowy / 288
6.5.1.4. Prace zaburtowe i na wysokościach / 289
6.5.1.5. Prace w warunkach sztormowych / 291
6.5.1.6. Prace remontowe i konserwacyjne / 291
6.5.1.7. Utrzymanie stanowisk i miejsc pracy oraz dróg komunikacyjnych / 294
6.5.2. Przepisy szczegółowe / 294
6.5.2.1. Dział pokładowy / 294
6.5.2.1.1. Trapy i drabiny / 294
6.5.2.1.2. Cumowanie i kotwiczenie / 296
6.5.2.1.3. Przeładunek / 297
6.5.2.2. Dział maszynowy / 299
6.5.2.2.1. Wymagania ogólne / 299
6.5.2.2.2. Bunkrowanie / 299
6.5.2.2.3. Siłownie / 300
6.5.2.2.4. Chłodnie / 300
6.5.2.2.5. Butle z gazami sprężonymi / 301
6.5.2.2.6. Spawanie i cięcie metali / 302
6.5.2.3. Odzież i sprzęt ochrony osobistej / 303
6.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy w portach morskich / 303
6.7. Przewóz statkami materiałów niebezpiecznych w transporcie morskim / 304

7. TRANSPORT POWIETRZNY / 307
7.1. Stosowane określenia. Podstawowe definicje / 307
7.2. Administracja lotnictwa cywilnego / 308
7.2.1. Minister właściwy do spraw transportu / 308
7.2.1.1. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych / 309
7.2.1.2. Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego / 309
7.2.2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego / 310
7.2.3. Kontrola i postępowanie pokontrolne / 313
7.3. Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy 313
7.3.1. Postanowienia ogólne / 313
7.3.2. Rejestry statków powietrznych / 313
7.3.3. Zdatność statków powietrznych do lotów / 314
7.3.3.1. Certyfikat typu / 314
7.3.3.2. Świadectwo zdolności do lotu / 314
7.4. Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne / 315
7.4.1. Zakładanie i rejestrowanie lotnisk / 315
7.4.2. Eksploatacja lotnisk / 316
7.4.3. Ratownictwo i ochrona przeciwpożarowa lotnisk / 318
7.4.4. Otoczenie lotniska i lotnicze urządzenia naziemne / 318
7.5. Personel lotniczy / 319
7.5.1. Kwalifikacje personelu / 319
7.5.2. Badania lotniczo-lekarskie / 322
7.5.3. Dowódca i załoga statku powietrznego / 322
7.6. Zarządzanie bezpieczeństwem lotów oraz badanie wypadków i incydentówlotniczych / 323
7.7. Eksploatacja statków powietrznych / 325
7.7.1. Nadzór nad eksploatacją statków powietrznych / 325
7.7.2. Certyfikacja / 326
7.8. Zasady międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną / 327
7.8.1. Definicje / 327
7.8.2. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych / 328
7.8.3. Metody postępowania dotyczące materiałów niebezpiecznych / 328
7.8.4. Ograniczenia w transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną / 328
7.8.4.1. Materiały niebezpieczne zabronione w transporcie lotniczym / 328
7.8.4.2. Materiały niebezpieczne zakazane w transporcie lotniczym, chyba że mają odstępstwo władz lotniczych / 329
7.8.5. Pakowanie / 329
7.8.6. Etykietowanie i znakowanie / 329
7.8.6.1. Etykiety / 329
7.8.6.2. Znakowanie / 330
7.8.7. Obowiązki spedytora / 330
7.8.7.1. Wymagania ogólne / 330
7.8.7.2. Dokumenty przewozowe dotyczące materiałów niebezpiecznych / 330
7.8.8. Obowiązki przewoźnika / 330
7.8.8.1. Akceptacja do transportu / 330
7.8.8.2. Załadunek i układanie / 331
7.8.8.3. Kontrola w celu wykrycia uszkodzenia lub wycieku / 331
7.8.8.4. Ograniczenia ładunkowe dotyczące kabiny załogi / 331
7.8.8.5. Usuwanie zanieczyszczeń / 331 7.8.8.6. Separacja i segregacja / 331
7.8.8.7. Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych stanowiących ładunek / 332
7.8.8.8. Załadunek towarowego statku powietrznego / 332
7.8.9. Dostarczanie informacji / 332
7.8.9.1. Informacja dla dowódcy statku powietrznego / 332
7.8.9.2. Informacja i instrukcje dla członków załogi statku powietrznego / 332
7.8.9.3. Informacje dla innych osób / 332
7.8.9.4. Informacje dowódcy dla władz lotniskowych / 332
7.8.9.5. Informacja w przypadku incydentu lub wypadku lotniczego z udziałem materiału niebezpiecznego / 333
7.8.10. Szkolenia pracowników / 333
7.8.11. Zachowanie zgodności z wymaganiami / 333
7.8.12. Meldowanie o wypadkach i zdarzeniach z materiałami niebezpiecznymi / 333
Firmy, których materiały reklamowe wykorzystano w książce / 334
Wykazy aktów prawnych / 335
Literatura / 346