Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego w. 2019

  • Add feedback:
  • 2521
  • Manufacturer: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Stanisław Pisarczyk
  • szt.
  • Net Price: 46.67 zł 49.00 zł

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

rok wydania: 2019, wydanie drugie poprawione
ilość stron: 448
ISBN: 978-83-7814-877-7
oprawa: miękka

Opis

Konieczność opracowania nowego podręcznika z zakresu fundamentowania wynika z wprowadzenia w Polsce nowych norm dotyczących zasad badania i klasyfikacji gruntów oraz obliczania nośności i osiadań fundamentów bezpośrednich i na palach (Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne), jak również szeroko stosowanych nowych technologii wzmacniania gruntów i wykonywania nowych typów pali.

W podręczniku omówiono nową klasyfikację gruntów według PN-EN ISO 14688:2006, badania podłoża gruntowego dla celów fundamentowania, fundamenty bezpośrednie i na palach, fundamenty na studniach i kesonach, ścianki szczelne i szczelinowe oraz mury oporowe i kotwy. Wiele miejsca poświęcono fundamentom budowli hydrotechnicznych i budowli specjalnych. Opisano też wykonawstwo robót fundamentowych i fundamentów na lądzie i pod wodą. Szeroko omówiono metody wzmacniania gruntów i fundamentów.

Spis treści

Przedmowa / 10
1.WSTĘP / 11

2.PODŁOŻE BUDOWLANE / 12
2.1.Definicje i rodzaje podłoża / 12
2.2.Klasyfikacja gruntów / 13
2.2.1.Wiadomości ogólne / 13
2.2.2.Rodzaje gruntów na podstawie uziarnienia według PN-EN ISO 14688-1:2006 / 14
2.2.3.Zasady klasyfikowania gruntów na podstawie uziarnienia według PN-EN ISO14688-2:2006 / 16
2.2.4.Rodzaje gruntów i ich klasyfikacja ze względu na plastyczność / 20
2.2.5.Rodzaje gruntów i ich klasyfikacja ze względu na zawartość części organicznych / 20
2.2.6.Klasyfikacja gruntów według zagęszczenia, konsystencji i wytrzymałości / 21
2.2.7.Geneza gruntu / 24
2.3.Parametry geotechniczne gruntów do celów projektowania fundamentów / 24
2.3.1.Metody wyznaczania parametrów / 24
2.3.2.Wyznaczanie gęstości objętościowej / 25
2.3.3.Wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności / 26
2.3.4.Wyznaczanie modułów odkształcenia i ściśliwości edometrycznej / 27
2.4.Badania podłoża gruntowego do celów fundamentowania / 28
2.4.1.Wiadomości ogólne / 28
2.4.2.Badania geotechniczne podłoża gruntowego / 32
2.4.3.Dokumentacja badań podłoża gruntowego / 36

3.OGÓLNE WIADOMOŚCI O FUNDAMENTACH / 38
3.1.Wprowadzenie / 38
3.2.Podział fundamentów / 39
3.3.Dane niezbędne do projektowania fundamentów / 40
3.4.Wymagania ogólne dotyczące projektowania fundamentów / 40

4.FUNDAMENTY BEZPOŚREDNIE / 41
4.1.Wprowadzenie / 41
4.2.Podział fundamentów bezpośrednich / 41
4.2.1.Podział fundamentów pod względem głębokości posadowienia / 41
4.2.2.Podział fundamentów ze względu na kształt / 44
4.2.3.Podział fundamentów pod względem sposobu wykonania / 64
4.2.4.Podział ze względu na materiał / 65
4.2.5.Podział fundamentów ze względu na sztywność / 66
4.3.Obliczanie nośności i osiadań fundamentów bezpośrednich / 69
4.3.1.Wiadomości ogólne / 69
4.3.2.Rozkład naprężeń pod fundamentami / 70
4.3.3.Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7 / 76
4.3.4.Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności według Eurokodu 7 i metody obliczania osiadań fundamentów / 85

5.FUNDAMENTY NA PALACH / 92
5.1.Wprowadzenie / 92
5.2.Zastosowanie pali i fundamentów na palach / 92
5.3. Ogólny podział pali / 96
5.4.Pale przemieszczeniowe (gotowe, wbijane) / 97
5.4.1.Wiadomości ogólne / 97
5.4.2.Pale drewniane / 98
5.4.3.Pale stalowe / 99
5.4.4.Prefabrykowane pale żelbetowe / 101
5.5.Pale przemieszczeniowe gotowe wwiercane i wciskane / 109
5.5.1.Pale wwiercane / 109
5.5.2.Pale wciskane (odcinkowe) / 109
5.6.Pale przemieszczeniowe wykonywane w gruncie / 111
5.6.1.Wiadomości ogólne / 111
5.6.2.Pale Simplex / 112
5.6.3.Pale Vibro / 113
5.6.4.Pale Franki / 114
5.6.5.Pale systemu Fundex i Vibrex / 116
5.6.6.Pale wkręcane Atlas/ 121
5.6.7.Pale wkręcane Omega / 123
5.6.8.Pale wkręcane FDP / 124
5.7.Pale wiercone (nieprzemieszczeniowe) / 126
5.7.1.Wiadomości ogólne / 126
5.7.2.Pale Straussa / 127
5.7.3.Pale Wolfsholza / 127
5.7.4.Pale Contractor / 129
5.7.5.Pale CFA i Starsol / 130
5.7.6.Pale wielkośrednicowe Benoto / 132
5.7.7.Pale wielkośrednicowe betonowane w otworach wierconych za pomocą wiertnicy Salzgitter / 135
5.7.8.Pale H-W. / 136
5.7.9.Pale wielkośrednicowe wykonywane palownicą uniwersalną PPF Kujawy / 138
5.7.10.Zwiększanie nośności wierconych pali wielkośrednicowych przez iniekcyjne naprężanie ich podstaw / 140
5.8.Mikropale / 143
5.8.1.Wiadomości ogólne / 143
5.8.2.Mikropale wiercone / 143
5.8.3.Mikropale przemieszczeniowe / 147
5.8.4.Nośność mikropali / 147
5.8.5.Zalety mikropali / 148
5.9.Rozmieszczanie pali pod fundamentami i wyznaczanie sił działających na pale / 148
5.10.Połączenie pali z fundamentem / 151
5.11.Projektowanie nośności i obliczanie osiadań fundamentów na palach / 152
5.11.1.Wiadomości ogólne / 152
5.11.2.Metody projektowania nośności pali / 153
5.11.3.Obliczanie osiadań pali i fundamentów palowych (stan graniczny użytkowalności) / 163
5.11.4.Próbne obciążenia pali / 165

6.FUNDAMENTY NA STUDNIACH OPUSZCZANYCH / 171
6.1.Wprowadzenie / 171
6.2.Konstrukcja studni opuszczanych / 171
6.3.Opuszczanie studni / 174
6.3.1.Opuszczanie studni na lądzie / 174
6.3.2.Opuszczanie studni na wodzie / 175
6.3.3.Wyprostowywanie studni w czasie opuszczania / 176
6.3.4.Opuszczanie studni przy zastosowaniu zawiesin iłowych / 177
6.4.Wypełnianie studni / 180
6.5.Rozwiązania konstrukcyjne fundamentów na studniach opuszczanych / 181
6.6.Przykłady fundamentów wykonanych na studniach opuszczanych / 182
6.6.1.Przykład posadowienia filarów mostowych / 182
6.6.2.Przykłady posadowienia obiektów gospodarki wodno-ściekowej / 183
6.6.3.Przykłady zastosowania studni opuszczanych w budownictwie wodnym / 184
6.6.4.Przykłady zastosowania studni opuszczanych w budownictwie ogólnym / 187
6.7.Projektowanie studni opuszczanej / 188
6.7.1. Siły działające na studnię / 188
6.7.2. Obliczenie grubości ścian studni / 188
6.7.3.Nośność studni / 190

7. FUNDAMENTY NA KESONACH / 192
7.1.Wprowadzenie / 192
7.2.Konstrukcja kesonów / 195
7.3.Urządzenia do śluzowania / 197
7.4.Zapuszczanie kesonów / 198
7.5.Bezpieczeństwo i higiena pracy / 199
7.6.Zalety i wady kesonów / 200
7.7.Zasady obliczania fundamentów na kesonach / 200

8.ŚCIANKI SZCZELNE / 203
8.1.Wprowadzenie / 203
8.2.Podziałścianek szczelnych / 203
8.3.Ścianki szczelne drewniane / 204
8.4.Ścianki szczelne stalowe / 207
8.5.Ścianki szczelne z tworzyw sztucznych / 209
8.6.Ścianki szczelne żelbetowe / 211
8.7.Ścianki szczelne z pali betonowych wykonywanych w gruncie / 212
8.8.Zasady projektowania ścianek szczelnych / 213
8.8.1.Zagłębienie ścianki szczelnej ze względu na działanie ciśnienia spływowego / 213
8.8.2.Obliczanie statyczne ścianek szczelnych / 214
8.8.3.Obliczanie ścianek szczelnych metodą Königa / 222
8.8.4.Obliczanie zakotwienia ścianek szczelnych / 224

9.ŚCIANY SZCZELINOWE I MURY OPOROWE / 227
9.1.Ściany szczelinowe / 227
9.1.1.Wiadomości ogólne / 227
9.1.2.Wykonawstwo ścian szczelinowych monolitycznych / 229
9.1.3.Ściany szczelinowe prefabrykowane i typu mieszanego / 236
9.1.4.Fundamenty ze ścian szczelinowych / 239
9.2.Mury oporowe / 244
9.2.1.Wiadomości ogólne / 244
9.2.2.Mury masywne / 244
9.2.3.Mury płytowo-kątowe / 245
9.2.4.Mury płytowo-żebrowe / 246
9.2.5.Mury oporowe z gruntu zbrojonego / 247
9.2.6.Mury oporowe z gabionów / 249
9.2.7.Odwodnienie murów oporowych / 250
9.2.8.Ogólne warunki stateczności murów oporowych / 253

10.KOTWY GRUNTOWE / 254
10.1.Wprowadzenie / 254
10.2.Kotwy gruntowe iniekcyjne wstępnie naprężone / 256
10.3.Kotwy gruntowe bierne / 259
10.3.1.Kotwy gwoździe / 259
10.3.2.Kotwy linowe / 262
10.4.Projektowanie kotew / 263
10.4.1.Wiadomości ogólne / 263
10.4.2.Sprawdzenie stanów granicznych nośności / 264
10.4.3.Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności / 266
10.4.4.Badania przydatności / 266
10.4.5.Badania odbiorcze / 267

11.FUNDAMENTY BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH / 268
11.1.Wprowadzenie / 268
11.2.Fundamentowanie budowli piętrzących / 270
11.2.1.Fundamentowanie zapór / 270
11.2.2.Fundamentowanie jazów i przyczółków jazów / 279
11.2.3.Fundamentowanie bloków siłowni wodnych / 281
11.2.4.Fundamentowanie śluz / 282

12.FUNDAMENTY WYBRANYCH BUDOWLI SPECJALNYCH / 285
12.1.Wprowadzenie / 285
12.2.Fundamentowanie elektrowni wiatrowych / 286
12.2.1.Ogólne wiadomości o elektrowniach wiatrowych / 286
12.2.2.Fundamenty pod elektrownie wiatrowe / 287
12.3.Fundamentowanie platform wiertniczych / 289
12.3.1.Ogólne wiadomości o platformach wiertniczych / 289
12.3.2.Posadawianie stałych platform na dnie morza / 291
12.3.3.Kotwiczenie platform pływających / 293
12.4.Fundamentowanie rurociągów podmorskich / 299
12.4.1.Ogólne wiadomości o rurociągach podmorskich / 299
12.4.2.Sposób posadawiania rurociągów podmorskich / 299

13.WYKONAWSTWO ROBÓT FUNDAMENTOWYCH I FUNDAMENTÓW NA LĄDZIE / 301
13.1.Wprowadzenie / 301
13.2.Wykonywanie robót fundamentowych / 302
13.2.1.Wytyczanie fundamentów i granic wykopu / 302
13.2.2.Rodzaj wykopów i metody umacniania ścian wykopów / 303
13.2.3.Odwodnienie wykopów fundamentowych / 322
13.2.4.Metody odspajania gruntu i wykonywania wykopów / 338
13.3.Wykonawstwo i zasypywanie fundamentów / 340
13.3.1.Wykonywanie fundamentów / 340
13.3.2.Wykonywanie zasypki fundamentów / 341
13.4.Obserwacje geodezyjne podczas robót fundamentowych / 341
13.4.1.Urządzenia do kontroli osiadania fundamentów i pionowości ścian / 341
13.4.2.Prowadzenie pomiarów geodezyjnych / 342

14.WYKONAWSTWO ROBÓT FUNDAMENTOWYCH I FUNDAMENTÓW NA TERENACH POKRYTYCH WODĄ / 343
14.1.Wprowadzenie / 343
14.2.Wykonawstwo robót fundamentowych i fundamentów w grodzach / 343
14.2.1.Wiadomości ogólne / 343
14.2.2.Rodzaje gródz / 344
14.3.Wykonawstwo robót fundamentowych i fundamentów z wysp sztucznie uformowanych / 348
14.4.Wykonawstwo fundamentów z rusztowań i pomostów stałych / 349
14.5.Wykonawstwo fundamentów ze środków pływających / 351
14.6.Wykonawstwo fundamentów z gotowych skrzyń pływających / 353
14.7.Wykonawstwo fundamentów metodą betonowania podwodnego / 357
14.7.1.Wiadomości ogólne / 357
14.7.2.Betonowanie bezpośrednie / 358
14.7.3.Betonowanie w workach i za pomocą kubłów lub skrzyń z otwieranym dnem / 358
14.7.4.Betonowanie z zastosowaniem rury przesuwnej / 359
14.7.5.Betonowanie za pomocą podnoszonej rury nieruchomej / 360
14.7.6.Betonowanie za pomocą betonu pompowanego / 361
14.7.7.Wykonywanie robót fundamentowych z zastosowaniem kesonów-dzwonów powietrznych / 362

15.PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O METODACH WZMACNIANIA I USZCZELNIANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO / 363
15.1.Cel wzmacniania i uszczelniania podłoża gruntowego / 363
15.2.Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów / 63
15.2.1.Zagęszczanie gruntów / 363
15.2.2.Wymiana gruntu / 367
15.2.3.Stabilizacja gruntów / 375
15.2.4.Zastrzyki / 381
15.2.5.Prekonsolidacja gruntów / 401
15.2.6.Zbrojenie gruntów dla celów fundamentowania / 407

16.WZMACNIANIE I WYMIANA USZKODZONYCH FUNDAMENTÓW / 412
16.1.Wprowadzenie / 412
16.2.Ocena stanu fundamentów i projektowanie wzmocnienia / 413
16.3.Metody wzmacniania fundamentów / 415
16.4.Omówienie wybranych metod wzmocnienia i wymiany uszkodzonych fundamentów / 418
16.4.1.Pogłębianie fundamentów i poszerzanie fundamentów / 418
16.4.2.Wzmocnienie fundamentów przez połączenie / 423
16.4.3.Oparcie fundamentów na palach i kolumnach / 424
16.4.4.Obudowa fundamentów ścianką szczelną / 427
16.4.5.Wzmocnienie obiektów budowlanych ze względu na zapewnienie stateczności / 428
16.4.6.Prostowanie budynków / 429
Bibliografia / 435