Duplicate-1

  • Add feedback:
  • 301-1
  • Manufacturer: SEP COSIW
  • Autor: praca zbiorowa
  • szt.
  • Net Price: 40.00 zł 42.00 zł

publikacja dostępna jest również w postaci ebooka

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Aktualizacja 2014


autorzy: mgr. inż. Ludwik Latocha, Andrzej Ceglarek, mgr. inż. Henryk Domagała, dr inż. Adam Rynkowski, mgr. inż. Franciszek Spyra,mgr. inż. Leon Wieczorek

rok wydania: 2014, wydanie drugie
ilość stron: 36
ISBN:    978-83-61163-58-9
klasyfikacja: ICS 29.120.10.
format: A4
oprawa: miękka

Opis
Norma zawiera wymagania dotyczące projektowania, budowy oraz badań odbiorczych elektroenergetycznych inii kablowych prądu stałego i przemiennego na napięcie znamionowe nie przekraczające 110 kV oraz sygnalizacyjnych linii kablowych.
W niniejszej normie w stosunku do uprzedniej i do obowiązujących wymagań w zakresie projektowania i budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych wprowadzono następujące uzupełnienia:
– uwzględniono nowe konstrukcje kabli,
– zaktualizowano zagadnienia ochrony przeciwpożarowej,
– wprowadzono nowe odległości przy zbliżeniach, skrzyżowaniach i układaniu równoległym kabli oraz układaniu kabli pod drogą,
– zrezygnowano ze szczegółowego opisu montażu osprzętu kablowego,
– uwzględniono układanie kabli posiadających cechę ognioodporności.
– uwzględniono uwagi dotyczące stosowania znormalizowanej terminologii,
– uaktualniono i rozszerzono wykaz norm korespondujących.

Norma nie ma odpowiednika w normach międzynarodowych.       

Spis treści
Przedmowa / 5
1 Wstęp / 6
1.1 Zakres normy / 6
1.2 Bibliografia norm korespondujących / 6
1.3. Określenia / 7
1.3.1 Kabel, napięcie znamionowe kabla / 7
1.3.2 Linia kablowa / 7
1.3.3 Trasa linii kablowej / 7
1.3.4 Napięcie znamionowe linii kablowej / 7
1.3.5 Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej / 8
1.3.6 Odległość / 8
1.3.7 Odległość pozioma / 8
1.3.8 Odległość pionowa / 8
1.3.9 Skrzyżowanie / 8
1.3.10 Zbliżenie / 8
1.3.11 Osłona linii kablowej / 8
1.3.12 Pomieszczenie kablowe / 8
1.3.13 Kanał kablowy / 8
1.3.14 Tunel kablowy / 8
1.3.15 Szyb kablowy / 9
1.3.16 Estakada kablowa /  9
1.3.17 Drabinka kablowa / 9
1.3.18 Korytko kablowe / 9
1.3.19 Studnia kablowa / 9
1.3.20 Ściana oddzielenia przeciwpożarowego / 9
1.3.21 Przegroda przeciwpożarowa / 9
1.3.22 Ognioodporny zespół kablowy / 9
1.3.23 Osłona trudno palna / 9
1.3.24 Betonit / 9
1.3.25 Bentonit kablowy / 9
1.3.26 Badania odbiorcze linii kablowej / 10
1.3.27 Badania diagnostyczne / 10
1.3.28 Pozostałe określenia / 10
2 Wymagania ogólne / 10
2.1 Własności urządzeń i materiałów / 10
2.1.1 Kable, osprzęt i materiały pomocnicze / 10
2.1.2 Osłony linii kablowych / 10
2.1.3 Tunele i pomieszczenia kablowe / 10
2.1.4 Kanały kablowe / 11
2.1.5 Szyby kablowe / 11
2.1.6 Estakady kablowe / 11
2.1.7 Osłony otaczające / 11
2.1.8 Studnie kablowe / 12
2.2 Wybór trasy linii kablowej / 12
2.3 Dobór kabli / 12
2.3.1 Napięcie znamionowe kabli / 12
2.3.2 Przekrój żył kabli / 12
2.3.3 Izolacja żył / 13
2.3.4 Powłoki, pancerze i osłony kabli / 13
2.3.5 Rodzaje kabli układanych w wodzie lub pod dnem rzek, kanałów, zbiorników wodnych itp / 13
2.3.6 Rodzaje kabli przeznaczonych do układania w tunelach kablowych, kanałach i w pomieszczeniach / 13
2.4 Ochrona kabli / 13
2.4.1 Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi / 13
2.4.2 Ochrona kabli przed korozją / 14
2.4.3 Ochrona kabli przed prądami błądzącymi / 14
2.4.4 Ochrona kabli przed promieniami ultrafioletowymi / 14
2.5 Zasady układania kabli / 14
2.5.1 Wymagania ogólne / 14
2.5.2 Temperatura kabli przy układaniu / 15
2.5.3 Zginanie kabli / 15
2.5.4 Układanie kabli / 15
2.5.5 Pionowe lub pochyłe układanie kabli /  15
2.6 Zakończenia i łączenia kabli / 16
2.6.1 Zakończenia kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, (UN ≤ 1 kV) / 16
2.6.2 Zakończenia kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, (UN > 1 kV) / 16
2.6.3 Łączenie kabli / 16
2.6.4 Dobór muf i głowic / 16
2.6.5 Miejsce instalowania muf / 16
2.6.6 Własności muf i głowic / 16
2.6.7 Połączenia żył roboczych, żył powrotnych, powłok metalowych i pancerzy kabli / 17
2.6.7.1 Własności elektryczne połączeń / 17
2.6.7.2 Wykonanie połączeń / 17
2.6.8 Ochrona przeciwporażeniowa / 17
2.7 Oznaczanie linii kablowych / 17
2.7.1 Oznaczenie kabli / 17
2.7.2 Oznaczenie trasy / 18
3 Układanie kabli w ziemi / 19
3.1 Układanie kabli bezpośrednio w ziemi / 19
3.1.1 Wymagania ogólne / 19
3.1.2 Głębokość ułożenia kabli w ziemi / 19
3.1.3 Układanie warstwowe kabli / 19
3.1.4 Układanie kabli wzdłuż dróg i ulic /  20
3.1.5 Odległości / 20
3.1.5.1 Odległości między kablami nienależącymi do tej samej linii kablowej / 20
3.1.5.2 Odległości kabli od innych urządzeń podziemnych / 21
3.1.6 Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i z innymi obiektami lub przeszkodami naturalnymi / 21
3.1.6.1 Wymagania ogólne / 21
3.1.6.2 Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli między sobą / 22
3.1.6.3 Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń z rurociągami / 22
3.1.6.4 Wykonanie skrzyżowań z drogami kołowymi / 22
3.1.6.5 Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli z torami szynowymi / 22
3.1.6.6 Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli z rzekami i innymi szlakami wodnymi / 22
3.1.6.7 Zbliżenie kabli z urządzeniami do ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych / 23
3.2 Układanie kabli w osłonach otaczających umieszczonych w ziemi / 23
3.2.1 Postanowienia ogólne / 23
3.2.2 Głębokość umieszczenia osłon otaczających w ziemi / 23
4 Układanie kabli w kanałach i tunelach / 24
4.1 Wymagania ogólne / 24
4.2 Rozmieszczenie kabli / 24
4.3 Odległości między liniami kablowymi / 24
4.4 Mocowanie kabli / 25
4.5 Odległości między miejscami zamocowania lub zawieszenia kabla / 25
4.6 Skrzyżowania / 25
4.7 Prowadzenie w kanałach i tunelach kabli i rurociągów / 25
5 Układanie kabli na mostach, wiaduktach, molach, nabrzeżach i estakadach kablowych / 26
5.1 Wymagania ogólne / 26
5.2 Sposoby układania kabli / 26
6 Układanie kabli posiadających cechę ognioodporności / 26
7 Układanie kabli w budynkach / 27
7.1 Wymagania ogólne / 27
7.2 Sposoby układania kabli / 27      
7.3 Wprowadzenie kabli do budynków / 27
7.4 Przejścia kabli przez ściany i stropy / 27
7.5 Odległości między kablami ułożonymi w budynkach / 28
7.6 Skrzyżowania kabli z innymi kablami i przewodami / 28
7.7 Odległości kabli od rurociągów / 28
7.8 Pomieszczenia kablowe w budynkach / 28
7.9 Szyby kablowe / 28
8 Wymagania odbiorcze linii kablowej / 29
8.1 Oznaczenia żył kabli / 29
8.2 Sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych i powrotnych / 29
8.3 Sprawdzenie rezystancji izolacji żył kabli / 29
8.4 Próba napięciowa izolacji żył kabli / 29
8.5 Sprawdzenie odporności osłony/powłoki izolacyjnej kabli na działanie napięcia / 31
8.6 Sprawdzenie rezystancji żył roboczych i powrotnych / 31
8.7 Sprawdzenie pojemności kabli / 31
9. Badania diagnostyczne / 31
10 Badania odbiorcze linii kablowej / 31
10.1 Sprawdzenie zgodności wykonania linii kablowej / 31
10.2 Sprawdzenie zgodności kabli i osprzętu / 32
10.3 Wykonanie badań odbiorczych linii kablowej / 32
10.3.1 Sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych i żył powrotnych / 32
10.3.2 Pomiar rezystancji izolacji żył kabla / 32
10.3.3 Próba napięciowa izolacji żył kabla / 32
10.3.4 Próba odporności osłony/powłoki izolacyjnej kabla na działanie napięcia (próba szczelności) / 32
10.3.5 Pomiar rezystancji żył roboczych i powrotnych / 32
10.3.6 Pomiar pojemności kabla / 32
10.4 Ocena wyników badań linii kablowej / 32

Tematyka tej publikacji poruszana jest regularnie w miesięczniku "elektro.info"

Zamów prenumeratę >>