Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bhp

  • Add feedback:
  • 4088
  • Manufacturer: Tarbonus
  • Autor: praca zbiorowa
  • szt.
  • Net Price: 30.00 zł 31.50 zł

Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bhp

rok wydania: 2019, wydanie szesnaste
ilość stron: 84
format: B5
oprawa: miękka

Stan prawny: październik 2019 r.

Opis

Książka zawiera podstawowe informacje dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczym - zgodna z programem zawartym w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Książka przygotowana została jako materiał pomocniczy dla uczestników szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) materiały zebrane w książce podzielone zostały na cztery części:

- Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy,
- Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń,
- Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy.

Publikacja powstała w oparciu o system Asystent BHP Prezentacje, który zawiera obszerną wiedzę z tej tematyki.

Spis treści

Wstęp / 7
Wykaz skrótów użytych w treści / 8
Literatura / 8

I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp / 9
2. Obowiązki i uprawnienia pracowników z zakresu bhp / 11
3. Uprawnienia związane z rodzicielstwem / 13
3.1. Uprawnienia pracowników / 13
3.2. Uprawnienia pracownika-ojca / 14
3.3. Prace wzbronione dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią / 14
4. Zatrudnianie młodocianych / 15
4.1. Zasady zatrudniania młodocianych / 15
4.2. Ochrona pracy młodocianych / 15
4.3. Prace wzbronione młodocianym / 16
5. Szkolenia z zakresu bhp / 17
5.1. Szkolenia wstępne / 17
5.2. Szkolenie okresowe / 18
II. Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy
6. Czynniki występujące w procesach pracy / 19
6.1. Źródła i potencjalne konsekwencje zagrożeń / 20
6.2. Przykłady niebezpiecznych zdarzeń / 22
6.3. Charakterystyka podstawowych zagrożeń / 24
6.3.1. Zagrożenia elektryczne / 24
6.3.2. Hałas / 26
6.3.3. Drgania mechaniczne / 27
6.3.4. Mikroklimat / 28
6.3.5. Promieniowanie optyczne / 29
6.3.6. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz–300 GHz / 31
6.3.7. Pyły / 32
6.3.8. Czynniki chemiczne / 34
6.3.9. Czynniki biologiczne / 35
7. Środki zapobiegające skutkom zagrożeń / 36
7.1. Środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenie u źródła / 36
7.2. Środki ochrony zbiorowej / 37
7.3. Środki organizacyjne i proceduralne / 38
7.4. Środki ochrony indywidualnej / 39

III. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń
8. Zgłaszanie wypadków / 45
9. Pożar – zapobieganie i gaszenie / 46
9.1. Podstawowe pojęcia / 46
9.2. Kategorie zagrożenia ludzi / 46
9.3. Rodzaje i przyczyny pożarów / 47
9.4. Instrukcja alarmowania / 49
9.5. Podręczny sprzęt gaśniczy / 50
9.5.1. Koc gaśniczy / 50
9.5.2. Hydrant wewnętrzny / 51
9.5.3. Gaśnice / 51
9.5.3.1. Gaśnica proszkowa / 52
9.5.3.2. Gaśnica śniegowa / 52
9.5.3.3. Gaśnica ze zbijakiem pianowa lub proszkowa / 53
9.6. Zasady gaszenia pożarów za pomocą gaśnic / 54
9.7. Oznakowanie przeciwpożarowe i ewakuacyjne / 55
9.8. Zasady ewakuacji / 56
10. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach / 57
10.1. Udzielanie pomocy / 57
10.2. Postępowanie w razie wypadku / 57
10.3. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej / 58
10.4. Kolejność czynności ratunkowych / 58
10.4.1. Ocena przytomności / 58
10.4.2.Udrożnienie dróg oddechowych / 59
10.4.3. Ocena oddechu / 59
10.4.4. RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) / 60
10.5. Pozycja bezpieczna / 61
10.6. Pierwsza pomoc w określonych przypadkach / 62
10.6.1. Krwotoki / 62
10.6.2. Krwotok z tętnicy szyjnej / 63
10.6.3. Omdlenie / 64
10.6.4. Zakrztuszenie / 64
10.6.5. Uraz kręgosłupa / 65
10.6.6. Oparzenie termiczne / 65
10.6.7. Porażenie prądem / 66
10.7. Wzywanie pomocy / 67

IV. Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy
11. Wypadki przy pracy / 68
11.1. Definicje związane z wypadkami przy pracy / 68
11.2. Postępowanie w razie wypadku przy pracy / 70
11.3. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy / 72
12. Przyczyny wypadków przy pracy / 73
12.1. Piramida zdarzeń wypadkowych / 73
12.2. Przyczyny wypadków / 74
12.3. Liczba wypadków i poszkodowanych / 76
12.4. Przykłady zaistniałych wypadków / 78