Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami

  • Add feedback:
  • 3382
  • Manufacturer: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Krystyna Solarek, Elżbieta D. Ryńska, Małgorzata Mirecka
  • szt.
  • Net Price: 37.14 zł 39.00 zł
Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami

rok wydania: 2016
ilość stron: 122
ISBN: 978-83-7814-507-3
format: 21,0 x 25,0 cm

Opis
Opracowanie dotyczy zagadnień hydrologicznych, które powinni brać pod uwagę w swoich planach urbaniści i architekci. Decyzje planistyczne i projektowe mają często kluczowy wpływ na funkcjonowanie całych systemów przyrodniczych, poszczególnych zlewni i pojedynczych działek, a także bezpieczeństwo mieszkańców miast. W publikacji określono zakres możliwych działań, związanych z projektowaniem w różnorodnych skalach, i omówiono ich odniesienie do przepisów prawa polskiego i najnowszych realizacji ze świata. Liczne przykłady wielkoprzestrzennych założeń urbanistycznych, zespołów zabudowy, pojedynczych działek i budynków są ilustrowane zdjęciami, wizualizacjami i schematami. Podana bibliografia pozwala na poszerzenie i pogłębienie wiedzy, przedstawionej w publikacji.

Spis treści
Wstęp / 7
Rozdział 1. Budowanie relacji między miastem a wodą – współczesne wyzwania / 11
1.1. Zagrożenie powodziami / 11
1.2. Zagrożenie deficytem wody / 14
1.3. Zintegrowane zarządzanie wodami jako odpowiedź na współczesne potrzeby i zagrożenia / 16
1.4. Systemy wodne miast wobec nowych wyzwań środowiskowych / 17
Rozdział 2. Ustawodawstwo z zakresu gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej oraz metody ochrony przeciwpowodziowej / 21
2.1. Ważniejsze przepisy prawa europejskiego i polskiego oraz kompetencje organów / 21
2.2. Wybrane przepisy Prawa wodnego w odniesieniu do planowania i zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią / 25
2.3. Przegląd metod ochrony przeciwpowodziowej / 29
Rozdział 3. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem powodziowym i zarządzanie wodami w strategiach rozwoju miast i polityce przestrzennej  / 32
3.1. Nowe idee w podejściu do zarządzania wodami i ryzykiem powodziowym / 32
3.2. Przykłady polityki i strategii, kompleksowo zarządzających zasobami wodnymi / 35
3.3. Partycypacja społeczna w strategii zarządzania zasobami wodnymi / 43
Rozdział 4. Wytyczne dla planowania przestrzennego z zakresu ochrony i wzmacniania systemów wodnych oraz ochrony przed powodzią / 48
4.1. Wytyczne ogólne / 48
4.2. Wybrane wskazania szczegółowe / 51
4.3. Współpraca międzybranżowa w zintegrowanym planowaniu / 54
Rozdział 5. Współczesne wielkoprzestrzenne założenia urbanistyczne w skoordynowanym gospodarowaniu zasobami wodnymi / 58
5.1. Ewolucja podejścia do problemu wody w mieście / 58
5.2. Woda w urbanistyce ery modernizmu / 62
5.3. Narodziny „urbanistyki wodnej” / 66
Rozdział 6. Gospodarowanie wodami w „zielonej infrastrukturze”  / 78
6.1. Zielona infrastruktura / 78
6.2. Obiekty retencji i „małej retencji” jako elementy strukturalizujące miasta i poprawiające jakość przestrzeni / 79
6.3. Zielone dachy / 92
Rozdział 7. Studia przypadków / 96
7.1. Woda jako element kształtowania przestrzeni miejskiej w Holandii / 96
7.2. Kopenhaga – nowa dzielnica mieszkaniowa Nordhavnen / 103
7.3. Czerniaków Południowy w Warszawie – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie zintegrowanego zarządzania wodami / 109
Podsumowanie / 113
Bibliografia / 114
Spis rycin i tabel / 118
Streszczenie / 121