Wyroby budowlane. Przepisy z komentarzem wg stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2016 r.

  • Add feedback:
  • 3208
  • Manufacturer: Polcen
  • Autor: Robert Wysocki
  • szt.
  • Net Price: 18.10 zł 19.00 zł
Wyroby budowlane. Przepisy z komentarzem wg stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2016 r.

rok wydania: 2016, wydanie pierwsze
ilość stron: 220
ISBN: 978-83-89234-99-5
format: B6
oprawa: miękka

Opis
Książka zawiera ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń wraz z komentarzem -wprowadzeniem, na podstawie ZAP-u.

– Prawo o wyrobach budowlanych;
– Prawo o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;
– Zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych;
– Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych;
– Kontrola wyrobów budowlanych;
– Informacja o próbkach wyrobów budowlanych;
– Informacja o wynikach zleconych badań próbek  wyrobów budowlanych.  

Autorem wprowadzenia-komentarza do aktów prawnych jest mgr Robert Wysocki, prawnik.

Niniejsza książka przeznaczona jest dla:
– producentów, import_erów i sprzedawców wyrobów budowlanych;
– inwestorów przedsięwzięć budowlanych;
– projektantów obiektów budowlanych, inspektorów nadzoruinwestorskiego, kierowników budów/robót budowlanych;
– studentów kierunków budowlanych i uczniów szkół budowlanych;
– osób ubiegających się o uprawnienia budowlane.

Spis treści
Przedmowa / 5
Wprowadzenie / 9
TEKST UJEDNOLICONY USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O WYROBACH BUDOWLANYCH [ZAP 4.0]* / 35
Rozdział 1. Przepisy ogólne / 35
Rozdział 2. Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych / 38
Rozdział 2a. Obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym / 48
Rozdział 3. Organy właœciwe w zakresie kontroli i postępowania administracyjnego w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz obowiązki tych organów / 51
Rozdział 4.  Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu / 56
Rozdział 5.  (uchylony) / 66
Rozdział 6. Przepisy karne / 69
Rozdział 6a. Kary pieniężne / 69
Rozdział 7. Przepisy zmieniające, przepisy przejœciowe i końcowe / 72

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach ocenyzgodnoœci i nadzoru rynku (wyciąg) [ZAP 63] / 77
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG / 107
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowy [ZAP 4.25] / 187
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeœnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu [ZAP 4.24] / 197
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych [ZAP 4.37] / 205
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji
[ZAP 4.41] / 211
Wytyczne GINB / 215

* ZAP – Zbiór Aktów Prawnych – odrębne wydawnictwo POLCEN, wymienno-kartkowe, aktualizowane kwartalnie.