Wytrzymałość materiałów. Zadania

  • Add feedback:
  • 2924
  • Manufacturer: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Marcin Kujawa, Marek Skowronek, Czesław Szymczak, Wojciech Witkowski

Wytrzymałość materiałów. Zadania

rok wydania: 2019, wydanie trzecie
ilość stron: 236
ISBN: 978-83-7348-538-9  

Opis

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla osób studiujących na kierunku budow­nictwo wyższych uczelni technicznych. Przedmiot wytrzymałość materiałów jest jednym z podstawowych przedmiotów wykształcenia inżynierskiego. Projektowanie konstrukcji budowlanych według odpowiednich  norm budowlanych przebiega zgodnie z zasadami wywodzącymi się z tej nauki. Z tego względu dobre opanowanie materiału wykładanego w ramach wytrzymałości materiałów wymaga nabycia sprawności rozwiązywania zadań i problemów inżynierskich. Nasz podręcznik zawierający zadania dotyczące wszystkich, ważnych z punktu widzenia inżyniera budowlanego,  problemów tego przedmiotu, ma pomóc w nabyciu umiejętności sprawnego ich rozwiązywania. Ze względu na znaczną rozległość tematyczną przedmiotu wytrzymałość materiałów jest to materiał trudny do opanowania przez studentów, bez wykonania odpowiedniej liczby przykładów numerycznych. Mamy nadzieję, że niniejszy zbiór zadań będzie służył pomocą w tym zakresie.

Każdy z rozdziałów podręcznika zawiera ponadto krótki wstęp teoretyczny, w którym podano podstawowe założenia teorii wraz z zestawem wzorów niezbędnych do rozwiązywania zadań. Pewna liczba, starannie wybranych, zadań przykładowych została podana łącznie ze szczegółowymi rozwiązaniami, natomiast do pozostałych załączono jedynie same odpowiedzi. Taki układ wydaje się celowy, aby student mógł sprawdzić swoje umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich.

Spis treści

Wstęp / 5

1. Zagadnienia   wstępne / 7       
1.1. Płaski stan naprężenia (PSN) / 8
1.2. Płaski stan odkształcenia (PSO) / 15
1.3. Związki fizyczne / 18

2. Zagadnienia ściskania i rozciągania / 25     
2.1. Zadania statycznie wyznaczalne / 26   
2.2. Zadania statycznie niewyznaczalne / 29   
2.3. Zbiorniki cienkościenne / 39     
2.4. Metody projektowania konstrukcji / 42

3. Skręcanie swobodne / 45
3.1. Pręty krępe (o przekroju kołowym i prostokątnym) / 47     
3.2. Pręty cienkościenne / 53     
3.3. Projektowanie prętów skręcanych / 57     

4. Zginanie / 61     
4.1.  Momenty bezwładności figur płaskich / 63
4.2. Obliczanie naprężeń normalnych w stanie zginania prostego i ukośnego / 69
4.3. Projektowanie prętów zginanych / 76
4.4. Naprężenia styczne przy zginaniu, środek zginania / 80
4.5. Naprężenia główne / 87

5. Połączenia technologiczne / 93
5.1. Połączenia nitowane / 95
5.2. Połączenia spawane / 98

6. Mimośrodowe ściskanie i rozciąganie / 103   
6.1. Obliczanie naprężeń normalnych / 104
6.2. Projektowanie prętów / 109   
6.3. Wyznaczanie rdzenia przekroju / 110
6.4. Wpływ wyłączenia strefy rozciąganej / 116   

7. Energia potencjalna odkształcenia sprężystego / 119   
7.1. Wyznaczanie energii układów prętowych (rozciąganie, ściskanie, ścinanie, skręcanie) / 121   
7.2. Obliczanie współczynnika ścinania „κ” / 127   
7.3. Zastosowanie twierdzenia Clapeyrona i Castigliano do obliczania przemieszczeń układów liniowo sprężystych / 128 

8. Hipotezy wytrzymałościowe / 131   

9. Linia ugięcia belki zginanej / 137
9.1. Metoda Eulera / 139   
9.2. Metoda Mohra / 151   
9.3.  Projektowanie belek ze względu na ugięcie, projektowanie optymalne / 155
9.4. Wpływ sił tnących na linię ugięcia / 157   
9.5. Przybliżona metoda energetyczna / 159

10. Belki złożone, wielokrotne, pręty zespolone / 161
10.1. Belki złożone i wielokrotne / 161
10.2. Pręty zespolone / 169

11. Zagadnienia  stateczności / 175   
11.1. Obliczanie sił krytycznych i smukłości prętów / 177   
11.2. Projektowanie prętów ściskanych z uwzględnieniem wyboczenia / 181
11.3. Obliczanie siły krytycznej prętów skratowanych / 183
11.4. Pręty ściskane obciążone poprzecznie – teoria II rzędu / 185   

12. Elementy teorii plastyczności / 187   
12.1. Obliczanie nośności granicznej przekroju poprzecznego / 188
12.2. Wyznaczanie nośności granicznej układu / 192

13. Cięgna / 199

14. Pręty silnie zakrzywione / 205

15. Belki na sprężystym podłożu / 209 

16. Reologia / 215   

17. Skręcanie skrępowane i stateczność prętów cienkościennych o przekroju otwartym / 219
17.1. Statyka pręta cienkościennego / 222   
17.2. Stateczność / 229

Literatura / 235