Ergonomia

  • Dodaj recenzję:
  • 4101
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Stanisław Wieczorek
  • Cena netto: 50,00 zł 52,50 zł

Ergonomia

rok wydania: 2014, wydanie trzecie
ilość stron: 288
format: B5
oprawa: miękka

Stan prawny: 2014 r.

Opis

Książka przeznaczona jest dla tych osób, które w ramach swoich ról zawodowych kształtują bezpieczne warunki pracy.
Zasadnicze problemy przedstawione w opracowaniu ujęto w III rozdziały, wyodrębniając obszar funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy, zagrożenia w pracy oraz procedury kształtowania warunków pracy.
Na funkcjonowanie człowieka w pracy spojrzano przez pryzmat szeregu dyscyplin naukowych: psychologii i socjologii pracy, antropometrii, psychologii inżynieryjnej, psychologii organizacji zarządzania, nauk technicznych oraz prawa pracy. Nauki te tworzą interdyscyplinarny charakter ergonomii.

W opracowaniu pokazano jak znaczący jest udział ergonomii w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. Zaprezentowano szereg zasad ergonomicznych w projektowaniu maszyn i urządzeń, stanowisk pracy, procesów technologicznych itp.
Przedstawiono duży asortyment narzędzi badawczych służących do diagnozowania warunków pracy.

Recenzent: prof. dr hab. Mieczysław Trzeciak

Spis treści

Przedmowa

1. CZŁOWIEK W PROCESIE PRACY
1.1. Wprowadzenie
1.1.1. Złożoność pracy człowieka
1.1.2. Przedmiot i zakres badań ergonomii
1.1.3. Inżynier jako podmiot działalności technicznej
1.2. Psychologia i socjologia pracy
1.2.1. Osobowość jako system dyspozycji
1.2.2. Niektóre uwarunkowania kształtowania psychiki człowieka
1.2.3. Podejmowanie decyzji
1.2.4. Potrzeby, motywacja a działanie
1.2.5. Postawy wobec pracy
1.2.6. Zadowolenie z pracy
1.2.7. Grupy społeczne
1.2.8. Role społeczno-zawodowe w zakładzie pracy
1.2.9. Konflikty powstające w miejscu pracy
1.2.10. Wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania
1.2.11. Wybrane problemy psychologii zarządzania
1.2.12. Psychologiczne instrumenty zarządzania
1.2.12.1. Zarządzenie przez wzmocnienie pozytywne
1.2.12.2. Zarządzanie przez kształtowanie pozytywnego obrazu (image) firmy
1.2.12.3. Zarządzanie przez motywację
1.2.12.4. Wartościowanie pracy
1.2.13. Praktyczne aspekty psychologii zarządzania
1.3. Fizjologia pracy
1.3.1. Fizjologia mięśni
1.3.1.1. Budowa i klasyfikacja mięśni
1.3.1.2. Procesy energetyczne zachodzące w mięśniach
1.3.2. Mechanizmy adaptacyjne
1.3.2.1. Reakcje układu krążenia i układu oddechowego na wysiłek mięśniowy
1.3.2.2. Termoregulacja
1.3.2.3. Koordynacja mięśniowo-nerwowa
1.3.2.4. Mechanizm i skutki zmęczenia
1.3.2.5. Kryteria i metody oceny fizycznego obciążenia dynamicznego i statycznego
1.3.3. Sprawność i wydolność fizyczna
1.4. Antropometria
1.4.1. Wymiary i cechy biomechaniczne człowieka jako determinanty struktury przestrzennej maszyn, urządzeń i stanowisk pracy
1.4.2. Wymiar człowieka jako zmienna losowa
1.4.3. Sposoby korzystania z wymiarów antropometrycznych podczas projektowania stanowisk pracy
1.4.4. Przykład projektowania urządzenia na podstawie danych antropometrycznych
1.5. Psychologia inżynieryjna
1.5.1. Układ człowiek-maszyna przedmiotem badań psychologii inżynieryjnej
1.5.2. Czynniki wpływające na efektywność układu człowiek-maszyna
1.5.3. Niezawodność układu człowiek-maszyna
1.5.4. Układ człowiek-komputer jako szczególny przypadek układu człowiek-maszyna
1.5.5. Układ kierowca-samochód-otoczenie
Przypisy

2. ZAGROŻENIA W PROCESIE PRACY
2.1. Parametry środowiska pracy
2.2. Zagrożenia na stanowisku pracy
2.3. Wybrane czynniki obciążenia umysłowego pracą
Przypisy

3. KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW PRACY
3.1. Czynniki ergonomiczne w projektowaniu
3.1.1. Istota procesów projektowania
3.1.2. Wybrane zasady i zalecenia ergonomiczne w projektowaniu maszyn i urządzeń
3.1.2.1. Struktura przestrzenna stanowiska pracy
3.1.2.2. Urządzenia sterownicze
3.1.2.3. Urządzenia wskaźnikowe (sygnalizacyjne)
3.1.3. Niektóre zalecenia ergonomiczne i wymagania bezpieczeństwa w projektowaniu procesów technologicznych i obiektów
3.2. Czynniki ergonomiczne w organizacji pracy
3.2.1. Metody badania procesu i stanowiska pracy
3.2.2. Kompleksowa ocena warunków pracy
3.2.3. Aktywność ruchowa podczas pracy
3.2.4. Rytm pracy
3.3. Ergonomiczna ocena maszyn, urządzeń i warunków pracy
3.3.1. Ocena układów ergonomicznych
3.3.2. Statystyczne wskaźniki ergonomicznej oceny maszyn
3.3.3. Ocena warunków pracy
3.4. Usprawnianie warunków pracy
3.4.1. Metody i techniki organizatorskie usprawniania pracy
3.4.2. Rola środków ochronnych w usprawnianiu warunków pracy
3.5. Przydatność ergonomicznych zasad metodologicznych do badania ryzyka wypadkowego w pracy
3.6. Inne zastosowania ergonomii
3.6.1. Ergonomia mieszkania
3.6.2. Ergonomia dla ludzi starszych i niepełnosprawnych
3.6.3. Ergonomia wyrobu - inżynieria ergonomicznej jakości
3.6.4. Ergonomia a bezpieczeństwo pracy
3.6.5. Normalizacja w ergonomii

Przypisy

Wykaz rysunków

Wykaz tabel


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl