Niska emisja. Efektywność energetyczna w gminach i samorządach

  • Aňadir opinión:
  • 2998
  • Fabricante : Globenergia
  • Autor: red. Michał Kaczmarczyk
  • szt.
  • Precio neto: 38.10 zł 40.00 zł
  • Out of stock

Niska emisja. Efektywność energetyczna w gminach i samorządach

rok wydania: 2017, wydanie drugie
ilość stron: 135

Opis
Niska Emisja staje się coraz większym problemem, którego skutki odczuwają przede wszystkim mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich.

Książka kierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli gmin i samorządów, a więc osób mających realną możliwość działania na rzecz ograniczania niskiej emisji. Stanowi ona również interesujący materiał dydaktyczny dla studentów uczelni wyższych oraz kadry naukowej.

Spis treści

1. Wstęp
 
2. Czym jest niska emisja?
2.1. Definicja Niskiej Emisji
2.2. Smog jako widoczny efekt występowania niskiej emisji
2.3. Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń powietrza
 
3. Przyczyny występowania niskiej emisji
3.1. Uwarunkowania klimatyczne i geograficzne
3.2. Planowanie przestrzeni miejskiej
3.3. Produkcja – centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
3.4. Transport osób i towarów
 
4. Charakterystyka sektorów odpowiedzialnych za powstawanieniskiej emisji
4.1. Charakterystyka sektora komunalno-bytowego
4.2. Charakterystyka sektora publicznego
4.3. Charakterystyka transportu
4.4. Charakterystyka przemysłu
4.5. Wielkości zanieczyszczenia ze względu na źródło emisji
 
5. Konsekwencje wynikające z występowania niskiej emisji
5.1. Wpływ na jakość powietrza
5.2. Wpływ na środowisko naturalne
5.3. Wpływ na zdrowie ludzi
5.4. Wpływ na dobra materialne
 
6. Sposoby zapobiegania oraz likwidacji niskiej emisji
6.1. Termomodernizacja
6.2. Zwiększenie efektywności energetycznej
6.3. Miejskie sieci ciepłownicze i gazownicze
6.3.1. Miejskie sieci ciepłownicze
6.3.2. Miejskie sieci gazowe
6.3.3. Kondensacyjne kotły gazowe
6.4. Wymiana źródła ciepła – odnawialne źródła energii
6.4.1. Pompy ciepła
6.4.2. Inne rozwiązania oparte na wykorzystaniu OZE
6.5. Przykłady modernizacji źródła ciepła
6.5.1. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku Zdroju
6.5.2. Fabryka sprzętu medycznego Famed w Żywcu
6.6. Rozwiązania w sektorze transportu
6.6.1. Komunikacja miejska oraz niskoemisyjny transport samochodowy
6.6.2. Park&Ride
6.6.3. Car-sharing i Car-pooling
6.6.4. Ruch pieszy i rowerowy
6.6.5. Strefa płatnego parkowania
 
7. Kotły na biomasę a niska emisja
7.1. Udział paliw stałych w produkcji ciepła w gospodarstwach domowych w Europie
7.2. Co jest emitowane z kotła na biopaliwo stałe?
7.3. Normy emisji spalin z kotłów na paliwa stałe
7.4. Jak zmieniały się graniczne wartości emisji zgodnie z normą PN-EN 303-5
7.5. Czyste i brudne technologie spalania biopaliw stałych
7.5.1. Kotły na drewno kawałkowe i brykiety
7.5.2. Kotły z automatycznym podawaniem paliwa – kotły na pelet
7.6. Kotły czyste i kotły brudne
7.7. Spalanie biopaliw stałych na terenach o zwartej zabudowie
7.8. Kwestie środowiskowe związane ze spalaniem biopaliw stałych  na przykładzie innych krajów
 
8. Spalarnie odpadów oraz spalanie odpadów w kotłach dużych mocy, a spalanie w przydomowych paleniskach
8.1. Spalanie niecałkowite i jego efekty
8.2. Paliwo złej jakości = powietrze złej jakości
8.3. Odpady – dlaczego spalanie?
8.4. Ciemna strona spalarni odpadów
8.5. Argumenty przemawiające za spalarnią śmieci
8.6. Złe nawyki Polaków
8.7. Kosztowne spalanie odpadów
 
9. Analiza instrumentów finansowych i prawnych w kontekście  ograniczania niskiej emisji
9.1. Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
9.2. Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
9.3. Nie tylko Programy ochrony powietrza (POP)
9.4. Wybrane programy finansowania działań zmierzających  do ograniczania niskiej emisji
9.5. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 
10. Korzyści wynikające z eliminacji niskiej emisji
10.1. Korzyści środowiskowe
10.2. Korzyści zdrowotne
10.3. Korzyści społeczne
10.4. Korzyści ekonomiczne
 
11. Przykłady aglomeracji zmagających się z problemem niskiej emisji oraz propozycje rozwiązań – Kraków
11.1. Uwarunkowania klimatyczne i geograficzne
11.2. Planowanie przestrzeni miejskiej
11.3. Produkcja ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
11.4. Transport prywatny, publiczny, towarów
11.5. Charakterystyka sektorów odpowiedzialnych za powstawanie niskiej emisji w Krakowie
11.5.1. Charakterystyka sektora komunalno-bytowego
11.5.2. Charakterystyka sektora publicznego
11.5.3. Transport
11.5.4. Przemysł
11.5.5. Wielkości zanieczyszczenia ze względu na źródło emisji
11.6. Konsekwencje wynikające z występowania zjawiska niskiej emisji
11.6.1. Wpływ na jakość powietrza
11.6.2. Wpływ na środowisko naturalne
11.6.3. Wpływ na zdrowie ludzi
11.6.4. Wpływ na dobra materialne
11.7. Sposoby likwidacji niskiej emisji w Krakowie
11.7.1. Termomodernizacja
11.7.2. Zwiększenie efektywności zużycia energii i wymiana źródła ciepła. Miejskie sieci ciepłownicze
11.7.3. Rozwiązania w sektorze transportu
11.8. Korzyści wynikające z eliminacji niskiej emisji
11.8.1. Korzyści środowiskowe
11.8.2. Korzyści zdrowotne
11.8.3. Korzyści społeczne
11.8.4. Korzyści ekonomiczne
 
12. Przykłady aglomeracji zmagających się z problemem niskiej emisji oraz propozycje rozwiązań – Sucha Beskidzka
12.1. Uwarunkowania klimatyczne i geograficzne
12.2. Planowanie przestrzeni miejskiej
12.3. Produkcja ciepła – centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
12.4. Transport prywatny, publiczny, towarów
12.5. Charakterystyka sektorów odpowiedzialnych za powstawanie niskiej emisji
12.5.1. Charakterystyka sektora prywatnego (budownictwo)
12.5.2. Charakterystyka sektora publicznego (budownictwo i oświetlenie publiczne)
12.5.3. Transport
12.5.4. Przemysł (budownictwo, transport)
12.5.5. Wielkości zanieczyszczenia ze względu na źródło emisji
12.6. Proponowane sposoby przeciwdziałania, możliwości likwidacji niskiej emisji
 
13. Podsumowanie