Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem w. 20. Najnowsze zmiany obowiązujące od 3 stycznia 2022 r. | Dom do 70 m² bez pozwolenia i formalności + Suplement na dzień 29 stycznia 2022 r.

  • Aňadir opinión:
  • 4830
  • Fabricante : Polcen
  • Autor: Agata Bienia
  • unidades
  • Precio neto: 71.43 zł 75.00 zł

Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem wyd. 20.
Najnowsze zmiany obowiązujące od 3 stycznia 2022 r.

Dom do 70 m² bez pozwolenia i formalności

+ Suplement na dzień 29 stycznia 2022 r.

 

rok wydania: 2021, wydanie dwudzieste
ISBN: 978-83-64795-69-5
ilość stron: 384
format: B6
oprawa: miękka

Opis

Stan prawny 2 listopada 2021 r.

Zawiera najnowsze zmiany obowiązujące od 3 stycznia 2022 r.

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 20. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem (teksty ujednolicone) wg stanu prawnego na dzień 2 listopada 2021 r.

Zmienione przepisy wyróżniono pogrubioną czcionką. Z kolei przepisy, które obowiązują do 2 stycznia 2022 r., wyróżniono [kursywą oraz nawiasem kwadratowym]. Bezpośrednio pod nimi wprowadzano przepisy, które je zastąpią i wejdą w życie od 3 stycznia 2022 r.

Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

Książka zawiera tekst ujednolicony ustawy Prawo budowlane obejmujący najnowsze zmiany, które zostały wprowadzone:

1) ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), które weszły w życie z dniem 19 września 2020 r.
2) ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127), które wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 7 ustawy zmieniającej.

3) ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320, ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1135), które wchodzą w życie z dniem 5 października 2021 r .

4) ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), które wchodzą w życie z dniem: 5 i 19 stycznia 2021 r., 4 lutego 2021 r. oraz 1 lipca 2021 r.

5) ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 234), które weszły w życie z dniem 18 lutego 2021 r.

6) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2021 r. sygn. Akt P 15/17 (Dz.U. z 2021 r. poz. 282). Artykuł 91a w ww. zakresie utracił moc 12 lutego 2021 r.

7) ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 784), które wchodzą w życie 13 maja 2021 r.

8) ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1986), które wchodzą w życie 3 stycznia 2022 r.

W książce wprowadzono również zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169) oraz nowe rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686).

Dodatkowo zamieszczono również 12 rozporządzeń w sprawie nowych wzorów formularza:

– wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U. z 2021 r. poz. 410),

– wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dz.U. z 2021 r. poz. 346),

– wniosku o zmianę pozwolenia na budowę (Dz.U. z 2021 r. poz. 440),

– zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz.U. z 2021 r. poz. 913),

– wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 356),

– wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz.U. z 2021 r. poz. 322),

– zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 304),

– zgłoszenia rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 314),

– zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 297),

– wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 296),

– zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Dz.U. z 2021 r. poz. 298),

– oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 1170).

Najnowsze zmiany ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wejdą w życie 3 stycznia 2022 r.

Przepisy te zakładają, że każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego jednorodzinnego domu mieszkalnego, przejmując odpowiedzialność za kierowanie budową bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez obowiązku ustanawiania kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Inne kluczowe założenia nowych przepisów są następujące:

– Budynki objęte uproszczoną procedurą mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, a ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane,

– Budowa musi być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

– Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa.

– Określona została dopuszczalna powierzchnia zabudowy tych domów do 70 m kw.

– Wprowadza się uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m kw. polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia.

Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

– Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że:

– planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,

– przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy,

– dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

– By zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

– Rozszerza się także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia oprócz dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m kw. także do 70 m kw., przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych domków rekreacyjnych do 70 m kw. nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.

– W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m kw. wydawana będzie w ciągu 21 dni.

Spis treści w załączniku poniżej