Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń. Część ogólna Przepisy ogólne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

  • Aňadir opinión:
  • 3099
  • Fabricante : Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
  • Autor: dr inż. Adam Baryłka
  • szt.
  • Precio neto: 57.05 zł 59.90 zł

Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń. Część ogólna Przepisy ogólne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy eksploatacji urządzeń,  instalacji i sieci

rok wydania: 2015
ISBN: 987-83-942194-3-7

Opis
„Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń”

W serii zaprezentowano najnowsze rozporządzenia, przepisy i normy oraz stosowane zabezpieczenia i systemy ochrony w pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach energetycznych.

Książki mogą być wykorzystane zarówno przez osoby, które chcą zapoznać się z szeroko pojętą tematyką urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych, jak i przez osoby ubiegające się o uzyskanie Świadectw Kwalifikacyjnych, które uprawniają do zajmowania się instalacjami i sieciami w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym na stanowisku, eksploatacji (E) i dozoru (D). Materiały zawierają wiadomości, których znajomość jest wymagana na egzaminie kwalifikacyjnym. Ze względów praktycznych w opracowaniu wyodrębniono rozdziały adekwatnie do rodzajów sieci, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji.  Dodatkowo wszystkie rozdziały, w każdej z pozycji zakończone są zestawem pytań kontrolnych, dzięki czemu na bieżąco można sprawdzić zasób posiadanej wiedzy i stopień przygotowania do egzaminu.

Wszystkie publikacje są recenzowane przez niezależny zespół ekspertów danych specjalności.

Spis treści
Od redakcji
1. Wybrane przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
1.1 Podstawowe obowiązki pracodawcy
1.2 Podstawowe prawa i obowiązki pracownika
1.3 Wymagania kwalifikacyjne
1.3.1 Czynności eksploatacyjne
1.3.2 Wymagania dla potwierdzenia posiadania kwalifikacji
1.3.3 Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, których eksploatacja wymaga posiadania kwalifikacji
1.4 Pytania kontrolne
2. Organizacja bezpiecznej pracy
2.1 Prace na polecenie ustne, pisemne i bez polecenia
2.2 Zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
2.3 Sprzęt ochronny i narzędzia pracy zapewniające bezpieczną eksploatację urządzeń energetycznych
2.4 Pytania kontrolne
3. Dokumentacja techniczna urządzeń energetycznych
3.1 Elementy dokumentacji technicznej urządzeń energetycznych
3.2 Zawartość instrukcji bhp i instrukcji eksploatacji urząrzeń energetycznych
3.3 Pytania kontrolne
4. Przyjmowanie i eksploatacja urządzeń energetycznych
4.1 Osoby odpowiedzialne za przyjęcie urządzeń energetycznych do eksploatacji
4.2 Warunki przyjęcia urządzeń energetycznych do eksploatacji
4.3 Eksploatacja urządzeń energetycznych
4.3.1 Zasady eksploatacji urządzeń energetycznych
4.4 Pytania kontrolne
5. Przekazanie do remontu, remont i wycofanie z eksploatacji urządzeń energetycznych
5.1 Warunki i okoliczności przekazania do remontu oraz wycofania urządzeń z eksploatacji
5.2 Prace remontowe przy instalacjach pod napięciem
5.3 Prace remontowe przy sieciach cieplnych
5.4 Prace remontowe przy urządzeniach i instalacjach gazowych
5.5 Pytania kontrolne
6. Wymogi ogólne dla pomieszczeń, w których eksploatowane są urządzenia lub instalacje gazowe
6.1 Oznakowanie obiektów
6.2 Pytania kontrolne
7. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa
7.1 Zadania ochrony przeciwpożarowej
7.2 Grupa pożarów
7.3 Wybrane rodzaje środków gaśniczych
7.4 Gaszenie urządzeń elektroenergetycznych
7.5 Ochrona przeciwwybuchowa
7.6 Pytania kontrolne
8. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
8.1 Elementy łańcucha ratowniczego
8.2 Pierwsza pomoc przedmedyczna
8.2.1 Działania z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
8.3 Pytania kontrolne
9. Porażenie prądem elektrycznym
9.1 Czynniki wpływające na ciężkość obrażeń wynikających z porażenia prądem elektrycznym
9.2 Mechanizmy i skutki porażenia prądem elektrycznym
9.3 Postepowanie w przypadku porażenia prądem elektrycznym
9.4 Pytania kontrolne
10. Tablice, znaki i sygnały bezpieczeństwa
10.1 Tablice i znaki bezpieczeństwa
10.2 Sygnały świetne i dźwiękowe
11. Słownik użytych pojęć
12. Literatura, wykaz norm, podstawy prawne
12.1 Literatura
12.2 Podstawy prawne
12.3 Wykaz norm
Wykaz znaków
Tekst rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych
Załącznik 1
Załącznik 2