INPE 06 Jakość energii elektrycznej. Europejski Program LPQI

  • Aňadir opinión:
  • 2846
  • Fabricante : SEP COSIW
  • Autor: praca zbiorowa pod redakcją doc. dr inż. Jana Strojnego
  • szt.
  • Precio neto: 12.00 zł 12.60 zł

PODRĘCZNIK INPE DLA ELEKTRYKÓW, Jakość energii elektrycznej. Europejski Program LPQI Zeszyt 6

ISSN: 1234-0081
format: A5
oprawa: miękka

Wybrane materiały Poradnika „Jakość zasilania" Polskiego Centrum Promocji Miedzi PCPM, wydawanego w ramach europejskiego programu edukacyjnego i szkoleniowego Jakość Zasilania - Inicjatywa Leonardo (LPQI) przez PCPM we współpracy z Europejskim Instytutem Miedzi ECI. Komplet materiałów programu LPQI znajduje się na stronach www.lpqi.org

Od Wydawcy:

Kolejny, sz ósty zeszyt "Podręcznika INPE dla elektryków" poświęcony jest niezwy­kle aktualnym zagadnieniom jakości zasilania energią elektryczną. Publikując ten zeszyt wykorzystano doświadczenie realizatorów europejskiego projektu Leonardo o tematyce jakości zasilania LPQI i wybrane opracowania wykonane w ramach tego projektu w Polskim Centrum Promocji Miedzi.

W dotychczas opublikowanych zeszytach Podręcznika znalazły się zagadnienia ogól­ne i terminologia dotycząca instalacji elektrycznych (zeszyt 1), instalacje przemysło­we (zeszyt 2), zagadnienia normalizacji w elektryce i elektroenergetyce (zeszyt 3 i 4) i wytyczne ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach wysokiego napięcia (zeszyt 5). W następnych zeszytach zostaną przedstawione: instalacje w budownictwie mieszkaniowym, zagadnienia oświetlenia elektrycznego, rozdzielnie i stacje transfor­matorowe, sieci kablowe i napowietrzne, ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach do l kV i inne.

Szereg dodatkowych informacji, również związanych z tematyką zeszytu Podręczni­ka, znajdzie Czytelnik w kolejnych numerach miesięcznika INPE.