Podstawy fizyczne energetyki jądrowej

  • Aňadir opinión:
  • 3293
  • Fabricante : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Bronisław Słowiński
  • szt.
  • Precio neto: 23.81 zł 25.00 zł
Podstawy fizyczne energetyki jądrowej

rok wydania: 2016
ilość stron: 92
ISBN: 978-83-7814-484-7

Opis
W opracowaniu opisano: istniejące źródła energii w przyrodzie, kryteria energetyki globalnej, elektrownię jądrową jako układ termodynamiczny, pochodzenie energii jądrowej, oddziaływanie neuronów z materią, budowę reaktora jądrowego i procesy fizyczne w nim zachodzące. Omówiono warunki stacjonarności i bezpiecznego działania reaktora jądrowego oraz sterowanie nim. Przedstawiono problematykę produkcji paliwa jądrowego, a także bezpiecznego i użytecznego zagospodarowania wypalonego paliwa jądrowego. Naszkicowano również perspektywy rozwoju energetyki jądrowej. W Dodatkach podano podstawowe informacje o źródłach promieniotwórczości naturalnej, elementach dozymetrii promieniowania i detekcji promieniowania jonizującego.
 
Skrypt jest przeznaczony dla studentów uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Może być także wykorzystywany na kierunkach biznesowych i pomocny w strukturze dokształcania inżynierów różnych specjalności.

Spis treści

1. Wstęp / 7

2. Energia wokół nas / 9

3. Kryteria energetyki globalnej / 12

4. Elektrownia jądrowa jako układ termodynamiczny / 13

5. Energia wiązania jąder atomowych źródłem energii jądrowej / 15

6. Oddziaływanie neutronów z jądrami atomowymi / 17

7. Budowa reaktora jądrowego / 21

8. Procesy zachodzące w reaktorze jądrowym / 23
8.1. Spowalnianie neutronów prędkich / 24
8.2. Migracja i wychwyt neutronów / 26
8.3. Cykl neutronowy reakcji łańcuchowej / 28

9. Dyfuzja neutronów w reaktorze krytycznym / 32
10. Zjawiska towarzyszące stacjonarnej pracy reaktora / 38

10.1. Zmiana składu paliwa / 39
10.2. Efekty temperaturowe / 41
10.3. Zatrucie i zaszlakowanie / 42

11. Kinetyka reaktora i sterowanie reaktorem / 44

12. Wydzielanie i transport ciepła w reaktorze jądrowym / 47

13. Rozruch i wyłączanie reaktora jądrowego / 50

14. Rodzaje i generacje reaktorów jądrowych / 52

15. Zasoby uranu / 59

16. Produkcja paliwa jądrowego / 62
16.1. Metoda separacji magnetycznej /63
16.2. Metoda dyfuzyjna / 63
16.3. Metoda wirówkowa / 65
16.4. Metoda laserowa / 66

17. Gospodarka wypalonym paliwem jądrowym / 68

18. Podstawy energetyki termojądrowej / 72

Literatura / 78

Dodatki / 79
A.  Naturalne źródła promieniowania / 79
B.   Podstawowe   pojęcia dozymetryczne / 81
C.   Detektory promieniowania jonizującego / 86