Poradnik spawacza

  • Aňadir opinión:
  • 3165
  • Fabricante : Tarbonus
  • Autor: Ziemowit Wilk
  • szt.
  • Precio neto: 70.00 zł 73.50 zł

Poradnik spawacza

rok wydania: 2020, wydanie piąte
ilość stron: 184
ISBN: 9788373946347
oprawa: miękka

Opis
Zasadniczą część książki stanowią informacje na temat metod spawania, w tym spawania acetylenowo-tlenowego, spawania łukowego oraz cięcia termicznego.

Zasadniczą część książki stanowią informacje na temat 6 metod spawania, w tym spawania acetylenowo-tlenowego (proces 311), 4 metod spawania łukowego (procesy 131, 135, 138 i 141) oraz cięcia termicznego. W sposób przekrojowy przedstawiono również, m.in.: metalowe materiały konstrukcyjne, zapis połączeń spawanych w rysunku technicznym, pozycje spawania, źródła energii wykorzystywane w spawalnictwie, przygotowanie metali do spawania i po spawaniu, materiały dodatkowe do spawania i gazy spawalnicze, niezgodności i pękanie złączy, zasady bhp na stanowiskach spawalniczych, instrukcja technologiczna spawania, zasady kwalifikowania: technologii, personelu i zakładów wytwarzających. Opracowanie adresowane jest przede wszystkim do kandydatów na spawaczy uczestniczących w kursach spawania połączeń pachwinowych i doczołowych blach i rur metodami łukowymi i spawania gazowego. Należy je również traktować jako niezbędny materiał dla wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z podstawowymi informacjami na temat spawania.

Spis treści
Od autora / 7
1. Metalowe materiały konstrukcyjne / 9
1.1. Stale / 9
1.1.1. System oznaczania stali wg PN-EN 10027-1 / 10
1.1.2. Oznaczanie stali na podstawie symboli zastosowania oraz podstawowych własności / 11
1.1.3. Oznaczanie stali wg PN-EN 10027-2 / 12
1.2. Stale niestopowe / 13
1.3. Stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości / 15
1.4. Stale wysokostopowe / 18
1.5. Stale do pracy w podwyższonych temperaturach / 22
1.6. Stale do pracy w obniżonych temperaturach / 23
1.7. Staliwa / 24
1.8. Żeliwa / 25
1.9. Metale nieżelazne i ich stopy / 28
2. Zapis połączeń spawanych w rysunku technicznym / 32
3. Pozycje spawania / 40
4. Urządzenia wykorzystywane w spawalnictwie / 44
4.1. Urządzenia do spawania łukowego / 44
4.2. Przetwornice spawalnicze / 48
4.3. Transformatory spawalnicze / 49
4.4. / Prostowniki spawalnicze / 50
4.5. Źródła inwertorowe / 52
5. Przygotowanie metali do spawania i po spawaniu / 54
5.1. Ukosowanie krawędzi łączonych blach / 54
5.2. Ukosowanie przez cięcie techniczne / 55
5.3. Sczepianie elementów do spawania / 56
5.4. Żłobienie elektropowietrzne / 58
5.5. Czyszczenie obszaru złącza przed spawaniem / 59
5.6. Czyszczenie obszaru złącza po spawaniu / 60
5.7. Obróbka powierzchni gotowych wyrobów spawanych / 61
6. Materiały dodatkowe do spawania / 63
6.1. Dobór materiałów spawalniczych do spawania połączeniowego stali / 63
6.2. Elektrody otulone / 65
6.3. Druty elektrodowe lite i proszkowe do spawania metodami MIG/MAG / 69
6.4. Druty proszkowe metaliczne / 71
6.5. Pręty do spawania metodą TIG / 71
7. Gazy spawalnicze / 72
7.1. Krótka charakterystyka fizykochemiczna technicznie czystych gazów stosowanych w spawalnictwie / 72
7.2. Klasyfikacja gazów i ich mieszanin w ujęciu normy PN-EN ISO 14175 / 73
7.3. Dobór gazów osłonowych do procesów spawania i materiałów spawanych / 76
8. Niezgodności złączy spawanych / 78
8.1. Grupa 1: Pęknięcia – kod wady 100 / 78
8.2. Grupa 2: Pustki – kod wady 200 / 79
8.3. Grupa 3: Wtrącenia stałe – kod wady 300 / 81
8.4. Grupa 4: Przyklejenia i braki przetopu – kod wady 400 / 81
8.5. Grupa 5: Niezgodności kształtu i wymiaru – kod wady 500 / 82
8.6. Grupa 6: Inne niezgodności – kod wady 600 / 84
9. Pękanie połączeń spawanych i sposoby zapobiegania / 85
10. Cięcie termiczne / 94
11. Spawanie acetylenowo-tlenowe (311) / 99
12. Metody spawania łukowego / 106
12.1. Ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną (111) / 107
12.2. Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (131) i aktywnego (135) MIG/MAG / 112
12.3. Spawanie elektrodą topliwą rdzeniową z wypełnieniem metalicznym (138) / 119
12.4. Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (141) TIG / 121
13. Zasady bhp na stanowiskach spawalniczych / 129
14. Instrukcja technologiczna spawania (WPS) / 141
15. Zasady kwalifikowania technologii łączenia metali / 143
16. Zasady kwalifikowania personelu spawalniczego / 148
16.1. Kwalifikowanie spawaczy / 148
16.2. Kwalifikowanie personelu nadzoru spawalniczego / 157
16.3. Kwalifikowanie personelu kontroli jakości / 160
17. Kryteria odbioru złączy konstrukcji spawanych / 163
18. Zakłady wytwarzające konstrukcje spawane / 167
Literatura / 171
Spis rysunków / 177
Spis tablic / 180