Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi dla architektów. Wybór przepisów

  • Aňadir opinión:
  • 3349
  • Fabricante : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Robert Idem, Rafał Janowicz
  • szt.
  • Precio neto: 24.76 zł 26.00 zł
Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi dla architektów. Wybór przepisów

rok wydania: 2016, wydanie pierwsze
ilość stron: 158
ISBN: 978-83-7348-682-9

Opis
Dla praktykującego architekta wykonywanie zawodu jest funkcją odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta może rodzić skutki karne, cywilne, zawodowe, dyscyplinarne i moralne. Przedmiotem niniejszej publikacji jest próba wyróżnienia szeroko pojętej odpowiedzialności zawodowej, przybliżenia jej podstaw prawnych oraz opisania postępowania przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi.
Specyfiką tego typu postępowań jest odpowiadanie przed sądem złożonym z kolegów po fachu – innych architektów. Stanowi to istotny element samorządności zawodowej i wpisane jest w wykonywanie zawodu zaufania publicznego.
Publikacja ma przede wszystkim charakter dydaktyczny i popularyzatorski ─ adresowana jest do studentów architektury i doktorantów oraz architektów. Składa się z wprowadzenia, wyboru przepisów o charakterze przeglądu oraz literatury przedmiotu. Warto pamiętać, że przepisy często ulegają zmianie; w przypadku stosowania ich w praktyce należy zawsze sprawdzić ich poprawność i aktualność w odpowiednich źródłach.

Spis treści

Od autorów / 5

1. Zawód architekta jako funkcja odpowiedzialności / 7
Rodzaje odpowiedzialności / 7
Odpowiedzialność karna / 8
Odpowiedzialność cywilna / 9
Odpowiedzialność moralna / 11
Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna / 12
Architekt przed sądem w sprawach zawodowych / 14
Sąd dyscyplinarny / 14
Sąd polubowny (arbitrażowy) / 17
Sąd koleżeński / 18

2. Wybór przepisów / 21
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa / 23
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / 35
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów / 39
Statut Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej / 51
Regulamin Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i okręgowych sądów dyscyplinarnych / 55
Szczegółowe zasady organizacji pracy i prowadzenia biurowości w krajowym sądzie dyscyplinarnym i okręgowych sądach dyscyplinarnych / 67
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego / 91
Regulamin polubownego rozstrzygania sporów przez okręgowe sądy dyscyplinarne Izby Architektów / 107
Uchwała nr O-04-06 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie ustalenia i określenia wysokości wpisów i opłat w postępowaniu przed Sądem Polubownym / 125
Statut Stowarzyszenia Architektów Polskich (Statut SARP) / 127
Regulamin Sądów Koleżeńskich SARP / 135
Kodeks Etyki Zawodowej Architektów / 151

Literatura / 157