Pracownik inżynieryjno-techniczny. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP

  • Aňadir opinión:
  • 4079
  • Fabricante : Tarbonus
  • Autor: red. Marek Gałusza
  • szt.
  • Precio neto: 40.00 zł 42.00 zł

Pracownik inżynieryjno-techniczny. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP

rok wydania: 2019, wydanie siódme
ilość stron: 138
ISBN: 9788373946958
format: B5
oprawa: miękka

Stan prawny: maj 2019 r.

Opis

Książka porusza zagadnienia związane z regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególny nacisk położono w niej na kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ergonomii. Omówiono również nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy.

Opracowanie przygotowane zostało jako materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych, wynikającego z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem materiały zebrane w książce podzielone zostały na pięć części:

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

- praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,

- odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem

- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),

- systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- nadzoru i kontroli warunków pracy.

Zagrożenia w środowisku pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii wraz z przykładowymi ćwiczeniami dotyczącymi uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu, znajdującymi się w załączniku do niniejszego opracowania,
Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, zawierający także:

- sprzęt przeciwpożarowy i postępowanie w przypadku pożaru,

- zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Publikacja powstała w oparciu o system Asystent BHP Prezentacje, który zawiera obszerną wiedzę z tej tematyki.

Spis treści

Wstęp / 9
Wykaz skrótów użytych w treści / 10
Literatura / 10

I. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp / 11

2. Obowiązki i uprawnienia pracowników z zakresu bhp / 13

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp / 15
Odpowiedzialność pracodawcy / 15
Odpowiedzialność wykroczeniowa / 15
Odpowiedzialność karna / 17
Odpowiedzialność pracownika / 18

4. Odpowiedzialność projektantów, konstruktorów i technologów związana z wykonywanym zawodem / 19

5. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy / 21
Obiekty budowlane / 21
Pomieszczenie pracy / 23
Przestrzeń robocza  /24
Oświetlenie / 25
Ogrzewanie i wentylacja 25
Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne / 26
Organizacja stanowisk pracy / 28
Przejścia i dojścia do stanowisk pracy / 28
Wyposażenie stanowisk pracy 29
Stanowiska pracy na zewnątrz pomieszczenia / 30
Praca na drabinach / 30

6. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych / 31
Definicje / 31
Obowiązki pracodawcy / 32
Podstawowe wymagania dla maszyn / 32
Wyposażenie maszyn / 33
Osłony i urządzenia ochronne maszyn / 33
Ergonomia / 34

7. Systemy oceny zgodności wyrobów a zasady bezpieczeństwa i higieny pracy / 36
Oznakowanie CE / 38
Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową / 39

8. Nadzór i kontrola nad warunkami pracy / 40
Państwowa Inspekcja Pracy / 40
Państwowa Inspekcja Sanitarna / 43
Urząd Dozoru Technicznego / 44
Społeczna inspekcja pracy / 45
Związki zawodowe / 47

II. Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy

9. Czynniki występujące w procesach pracy / 49

10. Podstawowe zagrożenia / 51
Hałas / 51
Informacje podstawowe / 51
Skutki oddziaływania hałasu na organizm człowieka / 52
Obowiązki przy zaistnieniu i ocena ryzyka zawodowego / 52
Środki przeciwdziałania hałasowi / 53
Eliminowanie lub ograniczanie narażenia / 53
Środki ochrony / 54
Obowiązki pracowników inżynieryjno-technicznych / 54
Drgania mechaniczne / 55
Informacje podstawowe / 55
Źródła drgań / 56
Wpływ drgań na organizm człowieka / 57
Obowiązki przy wystąpieniu i ocena ryzyka zawodowego / 57
Środki przeciwdziałania drganiom mechanicznym / 58
Eliminowanie lub ograniczanie narażenia / 58
Środki ochrony / 58
Obowiązki pracowników inżynieryjno-technicznych / 58
Mikroklimat / 59
Informacje podstawowe / 59
Mikroklimat gorący / 59

III. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa pracy i ergonomii

11. Podstawy ergonomii / 81
Środowisko pracy / 81
Ergonomia w działalności praktycznej / 83
Podstawowe zasady ergonomii / 83
Rekomendacje ergonomii dotyczące miejsca pracy / 85

12. Kształtowanie bezpieczenstwa pracy w procesie projektowania / 85

13. Wpływ cech człowieka na strukturę stanowiska pracy / 87

14. Cechy człowieka w projektowaniu / 88

15. Niepełnosprawność pracownika / 90

16. Przestrzeń stanowiska pracy / 92

17. Urządzenia sterownicze / 94

18. Uciążliwość wysiłku fizycznego / 96

19. Ergonomia w organizacji pracy / 97

IV. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

20. Wentylacja i klimatyzacja / 99
Parametry powietrza / 100
Urządzenia pomocne w sterowaniu mikroklimatem / 103

21. Urządzenia zabezpieczające / 105
Zagrożenia w miejscu pracy / 105
Środki ochronne / 107
Środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenie u źródła / 107
Środki ochrony zbiorowej / 108
Środki organizacyjne i proceduralne / 108
Środki ochrony indywidualnej / 109

V. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń

22. Zgłaszanie wypadków / 113

23. Pożar – zapobieganie i gaszenie / 114
Podstawowe pojęcia / 114
Kategorie zagrożenia ludzi / 114
Rodzaje i przyczyny pożarów / 115
Rodzaje pożarów / 116
Przyczyny pożarów / 116
Podręczny sprzęt gaśniczy / 117
Koc gaśniczy / 117
Hydrant wewnętrzny / 118
Gaśnice / 118
Gaśnica proszkowa / 119
Gaśnica śniegowa / 120
Gaśnica ze zbijakiem pianowa lub proszkowa / 121
Zasady gaszenia pożarów za pomocą gaśnic / 121
Oznakowanie przeciwpożarowe i ewakuacyjne / 122
Zasady ewakuacji / 123

24. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach / 124
Udzielanie pomocy / 124
Postępowanie w razie wypadku / 124
Bezpieczeństwo akcji ratunkowej / 125
Kolejność czynności ratunkowych / 125
Ocena przytomności / 125
Udrożnienie górnych dróg oddechowych / 126
Ocena oddechu / 126
RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) / 127
Pozycja bezpieczna / 128
Pierwsza pomoc w określonych przypadkach / 129
Krwotok / 129
Krwotok z tętnicy szyjnej / 129
Omdlenie / 130
Zakrztuszenie / 130
Udar mózgu / 132
Cukrzyca / 132
Uraz kręgosłupa / 133
Oparzenie termiczne / 134
Porażenie prądem elektrycznym / 134
Zawał mięśnia sercowego / 135
Wzywanie pomocy / 135

Załącznik. Przykłady ćwiczeń dotyczących uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu / 136