Uspołecznienie procesu zrównoważonego projektowania architektonicznego / Socialization of the sustainable architectural design process

  • Aňadir opinión:
  • 2857
  • Fabricante : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Robert Idem
  • szt.
  • Precio neto: 16.19 zł 17.00 zł

Uspołecznienie procesu zrównoważonego projektowania architektonicznego / Socialization of the sustainable architectural design process

rok wydania: 2014, wydanie drugie
ISBN: 978-83-7348-529-7

Opis

Problematyka pracy jest nad wyraz aktualna. Zarówno system architektonicznej edukacji, jak i teoria architektury oraz praktyka projektowa w Polsce w znikomym stopniu uwzględniają kwestie społeczne w procesie projektowania. Dzieje się tak pomimo rosnącej w całej Europie świadomości wagi kwestii społecznych w kształtowaniu środowiska życia człowieka, skłaniającej do refleksji nad istotą zawodu architekta we współczesnym społeczeństwie obywatelskim. Międzynarodowe instytucje, stowarzyszenia i kongresy architektoniczne oraz środowiska akademickie zgodnie uznają troskę o jakość warunków życia za podstawowe wyzwanie cywilizacyjne, stające dziś przed architekturą. Kończy się czas panowania architekta-twórcy, architekt staje się bardziej doradcą, uważnie wsłuchującym się w potrzeby społeczne, zaś projektowanie jest nie tyle aktem kreacji, ile współuczestnictwa architekta i użytkowników w procesie zrównoważonego projektowania architektonicznego. Czytelnik tej pracy znajdzie w niej opisane w przystępny sposób podstawy partycypacji społecznej i podejścia zespołowego w projektowaniu, a także społeczno-kulturowe kryteria oceny projektowania zrównoważonego. [z recenzji prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Baranowskiego]

Spis treści

1. Wprowadzenie / 7
2. Kontekst ideowy, społeczny i metodologiczny partycypacji / 9
3. Partycypacja społeczna (użytkowników) w projektowaniu / 15
3.1. Formy partycypacji. Projektowanie uczestniczące / 16
3.2. Czynniki determinujące udany przebieg partycypacji / 21
3.3. Krytyka partycypacji / 24
4. Podejście zespołowe w projektowaniu / 30
5. Społeczno-kulturowe kryteria oceny projektowania zrównoważonego / 32
5.1. Kryteria społeczne oceny rozwiązań technicznych / 35
5.2. Kryteria estetyczne / 37
5.3. Kryteria procesualne / 39
6. Zakończenie / 43
Aneks. Próby uspołecznienia procesu projektowania w kształceniu studentów architektury / 85
Bibliografia / 103

List of contents

1. Introduction / 47
2. Ideological, social and methodological context of participation / 49
3. Social participation (of users) in design / 55
3.1. Forms of participation. Participatory design / 56
3.2. Determiners of a successful participation / 61
3.3. Critique of participation / 64
4. Team approach to design / 70
5. Socio-cultural criteria of sustainable design assessment / 72
5.1. Social criteria of assessing technical solution / 75
5.2. Aesthetic criteria / 76
5.3. Processual criteria / 79
6. Conclusion / 83
Appendix. The attempts at socializing the design process while teaching students of architecture / 85
Bibliography / 103