Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki Komentarz

  • Aňadir opinión:
  • 4849
  • Fabricante : Wolters Kluwer
  • Autor: Michał Bursztynowicz, Martyna Sługocka
  • unidades
  • Precio neto: 113.33 zł 119.00 zł
  • Out of stock

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Komentarz

rok wydania: 2021, wydanie pierwsze
ilość stron: 456
format: A5

Opis

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest podstawowym i zarazem najtrudniejszym do interpretacji aktem wykonawczym do ustawy – Prawo budowlane. Przepisy tego rozporządzenia dają podstawę do odmowy udzielania pozwoleń na budowę, wnoszenia sprzeciwów wobec zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, a także stwierdzenia nieważności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Książka omawia postanowienia rozporządzenia, uwzględniając potrzeby i interes szerokiego kręgu odbiorców. Przedstawia wszystkie pojawiające się interpretacje ze wskazaniem ich zasadności oraz konsekwencji wyboru każdej z nich.

Z komentarza mogą skorzystać zarówno projektanci, inwestorzy, urzędnicy gminy, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich i wszystkich organów nadzoru budowlanego, jak i radcowie prawni, adwokaci, notariusze oraz sędziowie sądów administracyjnych. Opracowanie zainteresuje również studentów uczelni technicznych oraz wykładowców.

Spis treści

Wykaz skrótów / 21

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) / 25

Dział I. Przepisy ogólne / 27
§ 1. [Zakres rozporządzenia] / 27
§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia] / 30
§ 3. [Definicje legalne] / 36
§ 4. [Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi] / 50
§ 5. [Pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi] / 51
§ 6. [Sposób mierzenia wysokości budynku] / 52
§ 7. (uchylony) / 54
§ 8. [Podział budynków na grupy wysokości] / 55
§ 9. [Wymiary wymagane w rozporządzeniu] / 55

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej / 57

Rozdział 1. Usytuowanie budynku / 57
§ 10. (uchylony) / 57
§ 11. [Warunki techniczne budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; uciążliwości] / 57
§ 12. [Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną] / 58
§ 13. [Naturalne oświetlenie pomieszczeń] / 73

Rozdział 2. Dojścia i dojazdy / 76
§ 14. [Zapewnienie dojścia i dojazdu do drogi publicznej, działek budowlanych] / 76
§ 15. [Dostosowanie szerokości, promienia łuków dojazdów, nachylenia podłużnego i poprzecznego oraz nośności powierzchni] / 78
§ 16. [Utwardzone dojście do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego] / 79
§ 17. (uchylony) / 80

Rozdział 3. Parkingi i garaże dla samochodów / 80
§ 18. [Zapewnienie miejsc postojowych] / 80
§ 19. [Odległości miejsc postojowych od okien budynków oraz od granicy działki budowlanej] / 82
§ 20. [Usytuowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych] / 87
§ 21. [Szerokość stanowisk miejsc postojowych dla samochodów osobowych] / 88

Rozdział 4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych / 89
§ 22. [Miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych] / 89
§ 23. [Odległość pojemników i kontenerów od okien i drzwi do budynków oraz od sąsiedniej działki] / 90
§ 24. [Zbiorniki na odpady stałe] / 91
§ 25. (uchylony) / 92

Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych / 92
§ 26. [Uzbrojenie działki] / 92
§ 27. [Działka budowlana pod zabudowę zagrodową lub rekreację indywidualną] / 95
§ 28. [Zapewnienie kanalizacji] / 95
§ 29. [Zakaz zmiany naturalnego spływu wód] / 96
§ 30. [Usytuowanie ujęć wody, urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ścieków oraz odpadów stałych] / 97

Rozdział 6. Studnie / 98
§ 31. [Usytuowanie studni] / 98
§ 32. [Studnia kopana] / 100
§ 33. [Studnia wiercona] / 101

Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe / 101
§ 34. [Warunki stosowania zbiorników na nieczystości ciekłe] / 101
§ 35. [Warunki techniczne zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów] / 103
§ 36. [Odległość urządzeń sanitarno-gospodarczych] / 103
§ 37. [Usytuowanie przepływowych, szczelnych osadników podziemnych] / 107
§ 38. [Usytuowanie osadników błota, łapaczy olejów, neutralizatorów ścieków] / 107

Rozdział 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne / 108
§ 39. [Powierzchnia terenu biologicznie czynnego] / 108
§ 40. [Place zabaw i miejsca rekreacyjne] / 110

Rozdział 9. Ogrodzenia / 112
§ 41. [Wymogi dotyczące ogrodzenia] / 112
§ 42. [Bramy i furtki] / 113
§ 43. [Wymiary bramy] / 113

Dział III. Budynki i pomieszczenia / 115

Rozdział 1. Wymagania ogólne / 115
§ 44. [Sposób zaprojektowania i wykonania budynku] / 115
§ 45. [Zaopatrzenie w wodę do spożycia i do celów przeciwpożarowych] / 116
§ 46. [Indywidualna lub centralna instalacja ciepłej wody] / 117
§ 47. [Odprowadzenie ścieków] / 117
§ 48. [Miejsca przystosowane do gromadzenia odpadów i nieczystości stałych; zsypy] / 118
§ 49. [Instalacje do ogrzewania pomieszczeń] / 120
§ 50. [Przewody kominowe] / 121
§ 51. [Wentylacja i klimatyzacja] / 121
§ 52. [Zaopatrzenie w gaz] / 121
§ 53. [Wewnętrzna instalacja elektryczna] / 122
§ 54. [Dźwig osobowy] / 122
§ 55. [Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych] / 123
§ 56. [Instalacja telekomunikacyjna] / 125

Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie / 125
§ 57. [Odpowiednie oświetlenie dzienne] / 125
§ 58. [Oświetlenie wyłącznie światłem sztucznym] / 126
§ 59. [Oświetlenie światłem sztucznym] / 127
§ 60. [Minimalny czas nasłonecznienia pomieszczeń] / 128

Rozdział 3. Wejścia do budynków i mieszkań / 130
§ 61. [Warunki położenia drzwi wejściowych] / 130
§ 62. [Warunki techniczne wejść] / 131
§ 63. [Przedsionki, kurtyny powietrzne] / 133
§ 64. [Elektryczne oświetlenie zewnętrzne] / 133
§ 65. (uchylony) / 134

Rozdział 4. Schody i pochylnie / 134
§ 66. [Cel zastosowania schodów stałych i pochylni] / 134
§ 67. [Obowiązek zastosowania schodów lub pochylni stałych] / 134
§ 68. [Minimalna szerokość użytkowa schodów i maksymalna wysokość stopni] / 135
§ 69. [Liczba stopni] / 137
§ 70. [Maksymalne nachylenie pochylni] / 138
§ 71. [Warunki techniczne pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych] / 139

Rozdział 5. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi / 140
§ 72. [Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi] / 140
§ 73. [Poziom podłogi] / 142
§ 74. [Przystosowanie podłóg do ruchu osób niepełnosprawnych] / 142
§ 75. [Drzwi wewnętrzne] / 143

Rozdział 6. Pomieszczenia higienicznosanitarne / 143
§ 76. [Pojęcie pomieszczeń higienicznosanitarnych] / 143
§ 77. [Warunki techniczne pomieszczenia higienicznosanitarnego] / 144
§ 78. [Ściany i posadzki pomieszczenia higienicznosanitarnego] / 145
§ 79. [Drzwi pomieszczeń higienicznosanitarnych] / 145
§ 80. (uchylony) / 145
§ 81. [Kabina natryskowa] / 146
§ 82. [Wyposażenie w wannę lub natrysk oraz umywalkę] / 146
§ 83. [Ustęp wydzielony] / 147
§ 84. [Ustępy ogólnodostępne] / 148
§ 85. [Warunki ustępów ogólnodostępnych] / 149
§ 85a. [Pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci] / 150
§ 86. [Pomieszczenie higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych] / 151
§ 87. [Ustęp publiczny] / 152
§ 88. [Wejście, okna i drzwi w ustępie publicznym] / 153
§ 89. [Wyłączenie stosowania przepisów do osadzonych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich] / 153

Rozdział 7. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych / 154
§ 90. [Wymogi dotyczące mieszkań w budynku wielorodzinnym] / 154
§ 91. [Sposób przewietrzania] / 155
§ 92. [Kuchnia i wnęka kuchenna, łazienka, ustęp] / 156
§ 93. [Oświetlenie światłem dziennym i wentylacja] / 157
§ 94. [Metraż pokoju i kuchni] / 158
§ 95. [Wymogi przedpokoju] / 158

Rozdział 8. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze / 159
§ 96. [Urządzenia emitujące hałasy lub drgania] / 159
§ 97. [Warunki techniczne pomieszczenia technicznego i gospodarczego] / 160
§ 98. [Podłogi, instalacje i urządzenia elektryczne w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych] / 161

Rozdział 9. Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych / 161
§ 99. [Dojścia i przejścia do dźwignic] / 161
§ 100. [Warunki techniczne dojść i przejść] / 162
§ 101. [Drabiny i klamry trwale zamocowane do konstrukcji] / 162

Rozdział 10. Garaże dla samochodów osobowych / 163
§ 102. [Warunki techniczne garażu] / 163
§ 103. [Dojazd do garażu] / 164
§ 104. [Szerokość drogi manewrowej] / 165
§ 105. [Garaże podziemne i wielopoziomowe] / 166
§ 106. [Wymagania dotyczące garaży] / 167
§ 107. [Posadzka w garażu] / 168
§ 108. [Wentylacja w garażu] / 168

Rozdział 11. Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich / 170
§ 109. [Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza żywego] / 170
§ 110. [Warunki pomieszczenia przeznaczonego dla inwentarza żywego] / 171
§ 111. (uchylony) / 172
§ 112. [Możliwość niewyposażenia pomieszczenia przeznaczonego dla inwentarza żywego w instalacje i urządzenia elektryczne] / 172

Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków / 173

Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody / 173
§ 113. [Wymogi instalacji wodociągowej] / 173
§ 114. [Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej] / 174
§ 115. [Zainstalowanie zestawu wodomierza głównego] / 175
§ 116. [Umieszczenie zestawu wodomierza głównego] / 176
§ 117. [Warunki pomieszczenia i studzienki, w której zainstalowany jest zestaw wodomierza głównego] / 177
§ 118. [Instalacja ciepłej wody] / 178
§ 119. [Instalacja ogrzewcza] / 179
§ 120. [Stały obieg wody; przewody] / 179
§ 121. [Urządzenie do pomiaru ilości ciepła i paliwa] / 181

Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa / 182
§ 122. [Instalacja kanalizacyjna] / 182
§ 123. [Oczyszczanie ścieków] / 182
§ 124. [Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna] / 184
§ 125. [Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej] / 184
§ 126. [Odprowadzenie wody opadowej z dachów i tarasów] / 185
§ 127. [Przyłączenie drenażu terenu] / 187

Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych / 188
§ 128. [Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystości stałych] / 188
§ 129. [Wymogi urządzeń zsypowych] / 188
§ 130. [Górna i dolna komora zsypu] / 189
§ 131. [Polskie Normy dotyczące rozwiązań technicznych urządzeń zsypowych] / 190

Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze / 190
§ 132. [Instalacja urządzeń ogrzewczych] / 190
§ 133. [Instalacja ogrzewcza wodna] / 192
§ 134. [Szczytowa moc cieplna] / 194
§ 135. [Odpowiednia aparatura kontrolna i pomiarowa] / 197
§ 136. [Instalowanie kotłów na paliwo stałe lub olej opałowy] / 199
§ 137. [Magazyn oleju opałowego] / 201
§ 138. [Warunki obudowy przewodów instalacji ogrzewczej] / 203
§ 139. [Ochrona przed zamarzaniem i stratami ciepła] / 203

Rozdział 5. Przewody kominowe / 204
§ 140. [Przewody (kanały) kominowe w budynku] / 204
§ 141. [Zakazy dotyczące postępowania z przewodami kominowymi] / 205
§ 142. [Wyprowadzanie przewodów kominowych] 206
§ 143. [Nasady kominowe] / 206
§ 144. [Obciążenie stropami] / 207
§ 145. [Przewody kominowe dymowe dla urządzeń kuchennych i piecyków] / 207
§ 146. [Dostępność wylotów przewodów kominowych do czyszczenia i okresowej kontroli] / 208

Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja / 209
§ 147. [Wentylacja i klimatyzacja] / 209
§ 148. [Wymogi wentylacji] / 211
§ 149. [Powietrze zewnętrzne] / 212
§ 150. [Przepływ powietrza wentylacyjnego] / 213
§ 151. [Urządzenia do odzyskiwania ciepła i recyrkulacja] / 215
§ 152. [Czerpnie powietrza] / 217
§ 153. [Wymagania dotyczące przewodów i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji] / 220
§ 154. [Wymogi dotyczące urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji] / 221
§ 155. [Wymogi dotyczące okien w budynkach nieposiadających wentylacji] / 224

Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe / 225
§ 156. [Wymogi dotyczące instalacji gazowych] / 225
§ 157. [Warunki techniczne instalacji gazowej] / 227
§ 158. [Urządzenia sygnalizująco-odcinające dopływ gazu] / 228
§ 159. [Kurek główny na przyłączu instalacji gazowej] / 229
§ 160. [Zawory odcinające dopływ gazu] / 231
§ 161. [Zawory odcinające przed i za urządzeniem redukcyjnym] / 232
§ 162. [Instalowanie urządzeń redukcyjnych] / 232
§ 163. [Przewody instalacji gazowej] / 233
§ 164. [Usytuowanie przewodów instalacji gazowej] / 234
§ 165. [Rozwiązania techniczne instalacji gazowej; przewody instalacji gazowej] / 235
§ 166. [Gazomierze – urządzenia pomiarowe zużycia gazu] / 236
§ 167. [Zakazy dotyczące instalowania gazomierzy] / 237
§ 168. [Wymogi dotyczące instalowania gazomierzy] / 237
§ 169. [Połączenie gazomierzy i urządzeń gazowych z instalacją] / 238
§ 170. [Wymogi dotyczące pomieszczeń do instalowania urządzeń gazowych] / 238
§ 171. [Samoczynnie działające zabezpieczenia kotłów gazowych lub ogrzewczych] / 239
§ 172. [Obciążenie cieplne] / 239
§ 173. [Warunki instalowania urządzeń gazowych] / 241
§ 174. [Przewody i kanały spalinowe] / 242
§ 175. [Wyloty przewodów powietrznych i spalinowych] / 244
§ 176. [Wymogi dotyczące pomieszczeń do instalowania kotłów na paliwa gazowe] / 245
§ 177. [Wymagania dotyczące zasilania gazem płynnym z indywidualnych butli (11 kg) urządzeń gazowych] / 246
§ 178. [Wymagania dotyczące zasilania gazem płynnym z butli gazowej (33 kg) urządzeń gazowych] / 249
§ 179. [Zbiorniki z gazem płynnym] / 249

Rozdział 8. Instalacja elektryczna / 252
§ 180. [Cel instalacji i urządzeń elektrycznych] / 252
§ 180a. [Moc jednostkowa oświetlenia] / 253
§ 181. [Oświetlenie awaryjne] / 254
§ 182. [Warunki usytuowania pomieszczenia stacji transformatorowej] / 256
§ 183. [Warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych] / 256
§ 184. [Uziomy instalacji elektrycznej] / 258
§ 185. [Urządzenia (liczniki) do pomiaru zużycia energii elektrycznej] / 259
§ 186. [Bezkolizyjność z innymi instalacjami] / 259
§ 187. [Usytuowanie przewodów i kabli] / 260
§ 188. [Obwody odbiorcze] / 261
§ 189. [Wypusty oświetleniowe i gniazda wtyczkowe] / 262
§ 190. [Zasilanie z tablic administracyjnych] / 262
§ 191–192. (uchylone) / 262

Rozdział 8a. Instalacja telekomunikacyjna / 262
§ 192a. [Instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej] / 262
§ 192b. [Pojęcie instalacji telekomunikacyjnej] / 263
§ 192c. [Instalacja telekomunikacyjna budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej] / 263
§ 192d. [Instalacja telekomunikacyjna budynku użyteczności publicznej na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania] / 264
§ 192e. [Instalacja telekomunikacyjna budynku mieszkalnego wielorodzinnego] / 265
§ 192f. [Punkt połączenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną] / 266

Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe / 271
§ 193. [Wymogi dotyczące dźwigów] / 271
§ 194. [Dostęp do dźwigu] / 272
§ 195. [Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu] / 273
§ 196. [Wymogi dotyczące szybów dźwigów z napędem elektrycznym] / 273
§ 197. [Zespoły napędowe dźwigu; maszynownia] / 275
§ 198. [Wymogi dotyczące szybów i maszynowni dźwigów] / 275
§ 199. [Zakazy dotyczące usytuowania dźwigów; wyjątki] / 276
§ 200. [Ilość dźwigów w szybie] / 276
§ 201. [Urządzenia w szybach dźwigowych] / 276
§ 202. [Odesłanie do przepisów o dozorze technicznym] / 277

Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji / 278
§ 203. [Zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji budynku] / 278
§ 204. [Stany graniczne nośności i przydatności do użytkowania] / 279
§ 205. [Stosowanie zabezpieczeń konstrukcji na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej] / 280
§ 206. [Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejącego] / 281

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe / 283

Rozdział 1. Zasady ogólne / 283
§ 207. [Odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie budynku i urządzenia w razie pożaru] / 283
§ 208. [Odpowiednie stosowanie przepisów rozporządzenia] / 285
§ 208a. [Klasy reakcji na ogień] / 286
§ 209. [Podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe] / 287
§ 210. [Ściany oddzielenia przeciwpożarowego w pionie] / 289
§ 211. [Wyłączenie stosowania przepisów do zakwaterowania osadzonych] / 290

Rozdział 2. Odporność pożarowa budynków / 291
§ 212. [Klasy odporności pożarowej budynków lub ich części] / 291
§ 213. [Wyłączenia dotyczące klas odporności pożarowej budynków] / 293
§ 214. [Zmiana klasy odporności pożarowej] / 294
§ 215. [Obniżenie klasy odporności pożarowej] / 294
§ 216. [Wymogi klasy odporności pożarowej elementów budynku] / 295
§ 217. [Klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych i ścian] / 297
§ 218. [Wymogi dotyczące przekrycia dachu budynku niższego] / 298
§ 219. [Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2] / 299
§ 220. [Klasa odporności ogniowej kotłowni, żużlowni i magazynu oleju opałowego] / 300
§ 221. [Pomieszczenia zagrożone wybuchem] / 301
§ 222. [Usytuowanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem] / 302
§ 223. [Pasy międzykondygnacyjne] / 302
§ 224. [Wymogi techniczne pasa międzykondygnacyjnego] / 303
§ 225. [Odpowiednie mocowanie elementów okładzin elewacyjnych] / 303

Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe / 304
§ 226. [Pojęcie strefy pożarowej] / 304
§ 227. [Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych] / 305
§ 228. [Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych PM] / 306
§ 229. [Powiększenie powierzchni stref pożarowych] . / 307
§ 230. [Powiększenie wielkości stref pożarowych PM] / 307
§ 231. [Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych IN] / 308
§ 232. [Warunki techniczne dotyczące ścian i stropów] / 308
§ 233. [Kurtyna przeciwpożarowa] / 311
§ 234. [Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego] / 312
§ 235. [Ściana oddzielenia przeciwpożarowego] / 312

Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne / 313
§ 236. [Wymogi dotyczące dróg ewakuacyjnych] / 313
§ 237. [Przejścia ewakuacyjne] / 315
§ 238. [Wymóg co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych] / 317
§ 239. [Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych] / 317
§ 240. [Drzwi wieloskrzydłowe, wahadłowe i rozsuwane; zakaz stosowania drzwi obrotowych i podnoszonych] / 319
§ 241. [Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych] / 320
§ 242. [Szerokość i wysokość dróg ewakuacyjnych] / 321
§ 243. [Podział korytarzy na odcinki] / 322
§ 244. [Zakazy na drogach ewakuacyjnych] / 322
§ 245. [Wymogi dotyczące klatek schodowych] / 323
§ 246. [Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe] / 324
§ 247. [Rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych] / 325
§ 248. [Schody wewnętrzne w mieszkaniach] / 326
§ 249. [Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych i stropów stanowiących obudowę klatki schodowej lub pochylni] / 327
§ 250. [Oddzielenie piwnic od pozostałej części budynku] / 328
§ 251. [Oddzielenie strychu lub poddasza] / 329
§ 252. [Schody i pochylnie ruchome] / 329
§ 253. [Przystosowanie dźwigu do potrzeb ekip ratowniczych] / 329
§ 254–255. (uchylone) / 330
§ 256. [Dojście ewakuacyjne] / 330
§ 257. [Drabina ewakuacyjna] / 333

Rozdział 5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego / 333
§ 258. [Zakaz stosowania niektórych materiałów i wyrobów łatwo zapalnych] / 333
§ 259. [Wymogi przeciwpożarowe dotyczące podłóg] / 334
§ 260. [Zakaz stosowania łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia oraz wykładzin podłogowych] / 335
§ 261. [Wymogi dotyczące pomieszczeń przeznaczonych dla dużej liczby osób] / 336
§ 262. [Sufity] . / 337
§ 263. [Łazienki i sauny – okładziny ścienne] / 337
§ 264. [Zabezpieczenie palnych elementów wystroju wnętrz] / 338

Rozdział 6. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji / 338
§ 265. [Wymogi dotyczące palenisk] / 338
§ 266. [Wymogi dotyczące przewodów spalinowych i dymowych] 3 / 39
§ 267. [Wymogi dotyczące przewodów wentylacyjnych] / 340
§ 268. [Wymogi dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji] / 341
§ 269. [Wymogi dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem] / 343
§ 270. [Wymogi dotyczące instalacji wentylacji oddymiającej] / 344

Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe / 346
§ 271. [Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków] / 346
§ 272. [Odległość zewnętrznej ściany budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki] / 352
§ 273. [Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków położonych na jednej działce budowlanej] / 353

Rozdział 8. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży / 355
§ 274. [Wymagania przeciwpożarowe dla garaży – przepisy ogólne] / 355
§ 275. [Klasy odporności pożarowej garaży] / 56
§ 276. [Wymogi dotyczące usytuowania garażu] / 357
§ 277. [Powierzchnia strefy pożarowej w nadziemnym lub podziemnym garażu zamkniętym] / 357
§ 278. [Wyjścia ewakuacyjne garażu] / 358
§ 279. [Odległość między wrotami garażu a oknami budynku] / 360
§ 280. [Przedsionek przeciwpożarowy między garażem a budynkiem] / 361
§ 281. [Zakaz instalowania w garażu niektórych urządzeń] / 361

Rozdział 9. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich / 362
§ 282. [Budynki IN o kubaturze brutto do 1500 m3] / 362
§ 283. [Podłogi, ściany i stropy z materiałów niepalnych] / 362
§ 284. [Wymagania ewakuacyjne budynku IN] / 362
§ 285. [Możliwość umieszczenia części mieszkalnej i gospodarczej w jednym budynku] / 363

Rozdział 10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych / 364
§ 286. [Wymogi przeciwpożarowe dotyczące budynku tymczasowego] / 364
§ 287. [Warunki techniczne budynku tymczasowego na cele widowiskowe lub inne] / 365
§ 288. [Pomieszczenie z obudową pneumatyczną] / 366
§ 289. [Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia z obudową pneumatyczną na cele widowiskowe lub inne] / 366
§ 290. [Tymczasowy budynek typu namiotowego] / 367

Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania / 368
§ 291. [Wymogi bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji budynków i urządzeń] / 368
§ 292. [Daszek lub podcień ochronny] / 368
§ 293. [Wymogi umieszczania urządzeń i konstrukcji] / 369
§ 294. [Wypusty kanalizacyjne] / 370
§ 295. [Skrzydła drzwiowe – sposób oznakowania i materiał] / 371
§ 296. [Schody zewnętrzne i wewnętrzne] / 371
§ 297. [Drgania schodów, pochylni, pomostów i galerii] / 372
§ 298. [Wymogi dotyczące balustrad] / 372
§ 299. [Wymogi dotyczące okien] / 374
§ 300. [Kraty zewnętrzne i okiennice] / 375
§ 301. [Odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą] / 376
§ 302. [Temperatura] / 376
§ 303. [Balkony, loggie i portfenetry] / 377
§ 304. [Szkło lub inny materiał o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia] / 378
§ 305. [Nawierzchnia, posadzki i wykładziny] / 379
§ 306. [Zmiana poziomu podłogi – rozwiązania techniczne] / 379
§ 307. [Tablica informacyjna o dopuszczalnych wielkościach obciążeń] / 380
§ 308. [Zapewnienie wyjścia na dach] / 380

Dział VIII. Higiena i zdrowie / 382

Rozdział 1. Wymagania ogólne / 382
§ 309. [Odpowiednie materiały i wyroby dla higieny i zdrowia] / 382

Rozdział 2. Ochrona czystości powietrza / 383
§ 310. [Zawartość w powietrzu stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia] / 383
§ 311. [Niedopuszczalne stężenia szkodliwych substancji w powietrzu] / 384
§ 312. [Materiały emitujące gazy, pary, pyły szkodliwe dla zdrowia] / 384

Rozdział 3. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi / 385
§ 313. [Dopuszczalne wartości czynników szkodliwych dla zdrowia] / 385
§ 314. [Budynek w strefie przekraczającej dopuszczalny poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego] / 386

Rozdział 4. Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną / 388
§ 315. [Opady, woda oraz para wodna] . / 388
§ 316. [Zabezpieczenie przed wodami gruntowymi] / 388
§ 317. [Izolacja przeciwwilgociowa] / 389
§ 318. [Uniemożliwienie przenikania wody opadowej do wnętrza budynków] / 389
§ 319. [Spadki dachów i tarasów] / 390
§ 320. [Wykonanie balkonów, loggii i tarasów] / 390
§ 321. [Kondensacja pary wodnej] / 391
§ 322. [Zagrzybienia] / 391

Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami / 393
§ 323. [Ochrona przed hałasem] / 393
§ 324. [Poziom hałasów i drgań – odpowiednie kształtowanie i zabezpieczenie budynku] / 394
§ 325. [Poziom hałasów i drgań – odpowiednie usytuowanie budynków] / 395
§ 326. [Izolacja akustyczna] / 396
§ 327. [Pomieszczenia techniczne o szczególnej uciążliwości] / 399

Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna / 401
§ 328. [Budynek oszczędzający energię i ciepło] / 401
§ 329. [Maksymalna wartość wskaźnika EP] / 403
§ 329a. [Przepis przejściowy] / 406

Dział XI. Przepisy przejściowe i końcowe / 409
§ 330. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia] / 409
§ 331. [Przepis derogacyjny] / 410
§ 332. [Wejście w życie] / 410

Załącznik / 411

Załącznik nr 1. Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu / 413
Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii / 440
Załącznik nr 3. Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im klasy reakcji na ogień oraz klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny / 450