Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych SITP WP – 04:2021 CNBOP-PIB W-0004:2021

  • Aňadir opinión:
  • 4680
  • Fabricante : SITP
  • Autor: Tomasz Popielarczyk, Robert Śliwiński, Urszula Garlińska, Paweł Stępień, Paweł Gancarczyk, Tomasz Sowa, Jarosław Adamczyk, Bogusław Adamczyk, Ryszard Małolepszy, Jan Pacuk, Krzysztof Młudzik, Mariusz Stencel, Edward Skiepko
  • szt.
  • Precio neto: 228.57 zł 240.00 zł

Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych
SITP WP – 04:2021
CNBOP-PIB W-0004:2021

rok wydania: 2021
ilość stron: 260
ISBN: 978-83-948534-9-5
format: 21x27 cm
oprawa: miękka

 

"Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych (SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021)" to pierwsza tego typu publikacja na rynku polskim, przedstawiająca w skondensowanej i jednocześnie możliwie prostej formie skomplikowane i stosunkowo nowe zagadnienia związane z projektowaniem dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO).

Temat ten obejmuje swoim zakresem kilka obszarów: elastyczne planowanie ewakuacji, konfigurowanie DSO, zapewnienie współpracy z innymi systemami, planowanie instalacji, elektroakustykę oraz akustykę.

Publikacja pozwala nabyć konkretne umiejętności i wykorzystać je świadomie w praktyce.

Autorami poradnika są osoby od wielu lat związane branżą elektryczną, nagłośnieniową, instalacyjną i akustyczną. Również w służbie powiadamiania i ewakuacji. Przy opracowaniu wytycznych wykorzystano ponad dziesięcioletnie doświadczenie CNBOP-PIB w działalności certyfikacyjnej, laboratoryjnej, naukowo-badawczej i szkoleniowej w zakresie DSO, a także doświadczenie projektowe i instalacyjne członków SITP.

Wytyczne przeznaczone są w szczególności dla: projektantów, instalatorów, konserwatorów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariuszy z pionów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej. Są również przydatne dla właścicieli i zarządców obiektów, w których zainstalowano DSO oraz dla producentów elementów tych systemów.

 

Spis treści

WSTĘP / 11
DEFINICJE, SKRÓTY, SYMBOLE / 15
Definicje / 15
Skróty / 32
Symbole 33

1. OGÓLNE INFORMACJE O DSO / 37

2. ELEMENTY SKŁADOWE DŹWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH / 41
2.1. Centrale DSO / 41
2.2. Mikrofony alarmowe / 47
2.3. Zasilacze / 52
2.4. Głośniki / 52
2.4.1. Rodzaje głośników stosowanych w DSO / 53
2.4.2. Parametry głośników / 57

3. PROJEKTOWANIE DSO / 63
3.1. Analiza i ocena ryzyka / 63
3.2. Obszary obiektu wymagające pokryciem DSO (strefy alarmu głosowego) / 64
3.2.1. Ochrona całkowita / 65
3.2.2. Ochrona częściowa / 65
3.2.3. Obszary, które nie wymagają ochrony / 65
3.2.4. Obszary, które wymagają alternatywnych metod ostrzegania / 65
3.3. Kategorie DSO i poziom bezpieczeństwa / 66
3.3.1. Kategorie DSO / 66
3.3.2. Poziom bezpieczeństwa DSO / 67
3.4. Połączenie w wielu szafach CDSO (połączenie sieciowe) / 68
3.5. Połączenie DSO z systemem sygnalizacji pożarowej / 70
3.6. Współpraca DSO z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi / 71
3.7. Współpraca podzespołów dźwiękowego systemu ostrzegawczego 71
3.8. Wykorzystanie DSO do funkcji niezwiązanych z alarmowaniem / 72
3.9. Komunikaty alarmowe / 72
3.10. Inne metody ostrzegania / 73
3.11. Dobór i rozmieszczenie głośników / 74
3.11.1 Metoda uproszczona / 74
3.11.2. Metoda dokładna 76
3.12. Zasilanie DSO 77
3.13. Stosowanie DSO w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem / 80
3.14. Połączenie radiowe między elementami DSO / 80
3.15. Uzgodnienie projektu urządzenia przeciwpożarowego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych / 81
3.16. Wymagana dokumentacja / 82

4. INSTALOWANIE DSO / 85
4.1. Lokalizacja pomieszczenia obsługi – lokalizacja centrali DSO, mikrofonu alarmowego / 85
4.2. Instalowanie linii: zasilających, głośnikowych 86
4.3. Instalowanie głośników / 89
4.4. Wymagana dokumentacja / 92

5. URUCHAMIANIE DSO / 93
5.1. Wymagania dot. zrozumiałości komunikatów / 93
5.2. Pomiary elektryczne / 94
5.3. Weryfikacja i testy instalacji (zasilania, centrali, głośników, linii głośnikowych) / 94
5.4. Odbiory / 95
5.5. Wymagana dokumentacja / 99

6. OBSŁUGA DSO / 101
6.1. Testowanie poprawności działania / 101
6.2. Naprawy, części zamienne / 101
6.3. Modyfi kacja i rozbudowa DSO / 102
6.4. Szkolenia personelu / 102
6.5. Informacje ważne dla kierującego działaniami ratowniczymi (KDR) / 102
6.6. Wymagana dokumentacja – książka eksploatacji DSO 104

7. KONSERWACJA DSO / 107
7.1. Odpowiedzialność – podstawy prawne / 107
7.2. Jakie czynności i kiedy należy wykonywać / 108
7.2.1. Plan konserwacji / 108
7.2.2. Czynności przygotowawcze / 108
7.2.3. Czynności konserwacyjne wykonywane co 3 miesiące / 109
7.2.4. Czynności konserwacyjne wykonywane co 12 miesięcy / 112
7.2.5. Czynności końcowe / 112
7.3. Czynności po pożarze / 112
7.4. Wymagana dokumentacja / 112

8. POMIARY ZROZUMIAŁOŚCI KOMUNIKATÓW / 113
8.1. Dobór punktów pomiarowych 114
8.2. Zapewnienie właściwego stanu obiektu / 114
8.3. Procedura pomiarów / 115
8.3.1. Pomiar poziomu komunikatu / 116
8.3.2. Pomiar zrozumiałości mowy / 116
8.3.3. Opracowanie raportu / 116

9. SYMULACJE AKUSTYCZNE / 119

10. PRZYKŁADOWE APLIKACJE / 127
10.1. Rozmieszczanie głośników / 127
10.1.1. Pomieszczenia małe do 35m2 w przybliżeniu sześcienne / 127
10.1.2. Sale lekcyjne, sale rozpraw, sale konferencyjne / 128
10.1.3. Open space, sale konsumpcyjne, duże sale konferencyjne / 128
10.1.4. Klatki schodowe / 129
10.1.5. Korytarze / 130
10.1.6. Duże sale sprzedaży, hale magazynowe / 131
10.1.7. Sale kinowe, sale teatralne, audytoria / 131
10.1.8. Pasaże, foyer, galerie / 132
10.1.9. Garaże / 132
10.1.10. Hale widowiskowo-sportowe, obiekty kubaturowe / 133
10.1.11. Stadiony, perony, otwarte przestrzenie / 133
10.1.12. Porty lotnicze, zamknięte pomieszczenia dworcowe / 134
10.1.13. Hale wystawiennicze, sale wystawowe / 134
10.1.14. Głośne pomieszczenia techniczne / 134
10.1.15. Tunele / 135
10.2. Przykładowe rozwiązania systemowe w obiektach użyteczności publicznej / 136
10.2.1. Budynki zamieszkania zbiorowego / 136
10.2.2. Budynki biurowe / 145
10.2.3. Centra handlowe / 156
10.2.4. Sklepy wielkopowierzchniowe / 160
10.2.5. Szpitale / 163
10.2.6. Port lotniczy / 165
10.2.7. Stadiony i hale widowiskowo-sportowe / 167
10.2.8. Nagłośnienie tuneli / 168
10.2.9. Pozostałe aplikacje / 170

11. OCENA ZGODNOŚCI ELEMENTÓW SKŁADOWYCH DSO / 171
12. CERTYFIKACJA USŁUG – opis wymagań kwalifikacyjnych dla projektantów, instalatorów, konserwatorów / 175
12.1. Kwalifikacje personelu / 175
12.2. Certyfikacja instalacji / 176

13. LITERATURA / 179

ZAŁĄCZNIK A – Wybrane zagadnienia akustyki / 183
ZAŁĄCZNIK B – Badania laboratoryjne elementów DSO / 199
ZAŁĄCZNIK C – Protokół z wykonanej konserwacji (co 3 miesiące) / 223
ZAŁĄCZNIK D – Protokół z wykonanej konserwacji (co 12 miesięcy) / 225
ZAŁĄCZNIK E – Lista kontrolna podstawowych czynności, które należy wykonać po uruchomieniu systemu / 229
ZAŁĄCZNIK F – Protokół z pomiarów zrozumiałości mowy – przykład / 233
ZAŁĄCZNIK G – Certyfi kat projektu DSO – wzór / 239
ZAŁĄCZNIK H – wzór książki serwisowej / 241
ZAŁĄCZNIK I – Certyfi kat uruchomienia DSO – wzór / 249
ZAŁĄCZNIK J – Certyfi kat montażu instalacji DSO – wzór / 251
ZAŁĄCZNIK K – Zalecenia dotyczące zastosowania zespołów kablowych do realizacji połączeń elektrycznych występujących w instalacji DSO / 253
ZAŁĄCZNIK L – Zalecenia zawartość projektu instalacji DSO / 255