Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia

  • Dodaj recenzję:
  • 2885
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Zygmunt Kurałowicz
  • szt.
  • Cena netto: 31,43 zł 33,00 zł

Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia

rok wydania: 2014, wydanie drugie
ISBN: 978-83-7348-531-0

Opis
Skrypt został napisany z myślą o studentach kierunków: „budownictwo”, „inżynieria środowiska”, „geodezja i kartografia” oraz „transport”, którzy powinni poznać w ramach przedmiotu Geodezja oraz w przedmiotach pokrewnych zastosowanie podstawowych obliczeń geodezyjnych. W skrypcie podano przykłady - rozwiązania podstawowych zadań geodezyjnych, dotyczących wybranych problemów z zakresu obliczeń i pomiarów. Drugie wydanie zawiera dodatkowe przykłady obliczeń, bardziej przydatnych studentom na kierunku „geodezja i kartografia”, obliczone przy udziale studentów pod opieką autora skryptu.

W pierwszym rozdziale poza dotychczasową treścią obejmującą obliczenia rachunkowe, wzory pomocnicze, określenia używane w obliczeniach geodezyjnych i matematycznych, obowiązujące oraz dawne jednostki miar stosowane na terenach Polski, dodatkowo przedstawiono m.in. zasady korzystania z kalkulatora. W dalszych rozdziałach przedstawiono rozwiązania zadań z zagadnień omawianych podczas wykładów oraz ćwiczeń na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wymienionych kierunków studiów. Dotyczą one przeliczania jednostek, miar kątowych, obliczania współrzędnych punktów, długości odcinków, azymutów oraz powierzchni działek o różnym kształcie, obliczania ciągów poligonowych i ciągów niwelacyjnych a także przenoszenia wysokości. Zamieszczono przykłady obliczeń związanych m.in. z tyczeniem budynków i elementów tras komunikacyjnych – łuków kołowych różnymi metodami, wyznaczeniem wysokości budynków. Łącznie przedstawiono ponad 110 rozwiązanych przykładów liczbowych oraz kilkanaście zaleconych do indywidualnego rozwiązania, przeanalizowania lub sprawdzenia inną metodą. Zadania i rysunki do samodzielnego rozwiązania oznaczono gwiazdką (*). Zaleca się, aby do każdego zadania wykonać samodzielnie obliczenia sprawdzające inną metodą niż podano w skrypcie oraz sporządzić rysunek w przyjętej skali lub z zachowaniem proporcji.

Spis treści
Wstęp / 5
1. Wybrane symbole, określenia i wzory stosowane w podstawowych obliczeniach geodezyjnych / 7
1.1. Alfabt grecki / 7
1.2. Stałe geodezyjne, fizyczne, astronomiczne i matematyczne / 7
1.3. Jednostki miari definicje / 8
1.4. Zasady obliczeń rachunkowych Bradisa-Kryłowa (reguły Bradisa-Kryłowa) / 9
1.5. Ogólne zasady wykonywania obliczeń w pracach geodezyjnych / 10
1.6. Obliczanie powierzchni / 10
1.7. Przeliczanie miar kątowych / 11
1.8. Wzory pomocnicze / 11
1.9. Geodezyjny układ współrzędnych / 12
1.10. Równania prostych i współrzędne punktów / 13
1.11. Długość linii pochyłej zredukowanej do poziomu / 15
1.12. Obliczanie długości odcinka na podstawie współrzędnych punktu końcowego i początkowego / 16
1.13. Obliczanie współrzędnych punktu przecięcia dwóch prostych / 16
1.14. Równanie okręgu o znanych współrzędnych środka /  17
1.15. Równanie elipsy (w odniesieniu do osi) / 17
1.16. Funkcje trgonometryczne / 17
1.17. Wzory do obliczania powierzchni wieloboków / 20
1.18. Rachunek błędów / 22
1.19. Azymuty obliczane ze współrzędnych / 29
1.20. Algebra wektorów / 30
1.21. Działania na macierzach / 30
1.22. Oznaczenia pomierzonych kątów poziomych / 31
1.23. Obsługa kalkulatora CASIO fx-991ESi CASIO fx-350ES / 31
2. Podstawowe obliczenia geodezyjne i ich zastosowanie / 35
2.1. Przeliczanie miar kątowych / 35
2.2. Obliczanie kątów poziomych i pionowych na podstawie pomierzonych kierunków / 40
2.3. Obliczanie azymutów, odległości i współrzędnych x,y punktów oraz par kątów ze współrzędnych / 47
3. Wyznaczanie powierzchni różnymi metodami / 99
3.1. Obliczanie powierzchni metodami: mechaniczną, analityczną i graficzną / 99
4. Ciągi sytuacyjne i poligonowe / 135
4.1. Obliczanie elementów ciągów sytuacyjnych, poligonowych i transformacji /  135
5. Pomiary niwelacyjne / 169
5.1. Przenoszenie wysokości – ciągi niwelacyjne / 169
5.2. Niwelacja powierzchniowa / 182
6. Geodezyjne pomiary inżynieryjne – wybrane przykłady / 186
7. Przykłady opracowania sprawozdań technicznych wybranych ćwiczeń terenowych – zadań geodezyjnych / 205
8. Przebieg głównych czynności podczas wybranych prac terenowych i kameralnych – przykłady ćwiczeń oraz znaków umownych / 216
9. Pytania kontrolne do ćwiczeń kameralnych i terenowych wykonywanych zespołowo / 220
Literatura pomocnicz a dla studentów / 238