Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 492/2014 Instalacje elektryczne w budynkach. Instalacje montowane w podłożu i na podłożu palnym. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • 3077
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Radosław Lenartowicz
  • Cena netto: 56,00 zł 58,80 zł
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 492/2014
Instalacje elektryczne w budynkach. Instalacje montowane w podłożu i na podłożu palnym. Poradnik


rok wydania: 2014
ilość stron: 130
numer w serii: 492/2014
ISBN: 978-83-249-6757-5
oprawa: miękka

Opis
Publikacja jest poradnikiem dla projektantów i wykonawców instalacji elektrycznych na lub w podłożu palnym w budynkach. Zawiera rozwiązania instalacyjne dotyczące projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych w przegrodach i osłonach budowlanych występujących w budynkach. Poradnik wskazuje na przyczyny pożarów oraz metody ich eliminowania za pomocą odpowiednich rozwiązań zabezpieczających. Podaje także niezbędne informacje dotyczące terminologii, oznaczeń oraz stosowanych przepisów i norm.

Spis treści
Streszczenie / 5
Summary / 5

1. Wstęp / 7
1.1. Cel i zakres poradnika / 7
1.2. Terminologia / 8
1.3. Oznaczenia zastosowane w poradniku / 14

2. Ogólne uwarunkowania techniczne / 16
2.1. Wymagania ogólne / 16
2.2. Podłoża stosowane w budownictwie / 20
2.3. Charakterystyka wybranych podłoży z materiałów niepalnych / 21
2.4. Charakterystyka wybranych podłoży z materiałów palnych / 22
2.5. Palność materiałów i wyrobów / 24
2.6. Wymagania dotyczące materiałów i elementów stosowanych przy wznoszeniu obiektów / 27
2.7. Wymagania przeciwpożarowe dotyczące podłoży instalacyjnych / 28

3. Przyczyny powstawania pożarów od instalacji elektrycznych / 30
3.1. Informacje podstawowe / 30
3.2. Wadliwy stan izolacji / 31
3.3. Wadliwy stan zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych / 34
3.4. Wadliwy stan połączeń stykowych oraz ich nieprawidłowe wykonanie / 35
3.5. Niewłaściwy montaż instalacji elektrycznej i aparatury oraz mała pojemność cieplna obudów / 37

4. Charakterystyka materiałów i wyrobów elektroinstalacyjnych / 41
4.1. Stosowane materiały / 41
4.2. Własności termiczne wybranych materiałów elektroinstalacyjnych / 44
4.3. Oprawy oświetleniowe / 45

5. Budowa instalacji elektrycznych oświetleniowych / 50
5.1. Rodzaj materiału podłoża do instalowania oprawy / 50
5.2. Powierzchnie montażowe do opraw oświetleniowych. Oznaczenia na oprawach oświetleniowych / 50

6. Dobór kabli, przewodów i zabezpieczeń / 63
6.1. Wymagania ogólne / 63
6.2. Stosowane wyroby / 63
6.3. Bezpieczniki topikowe / 64
6.4. Wyłączniki instalacyjne nadprądowe / 66
6.5. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe / 68
6.6. Selektywność zabezpieczeń / 71
6.7. Dobór przewodów do wykonania instalacji elektrycznych w podłożu i na podłożu palnym / 73

7. Zalecane rozwiązania budowy instalacji elektrycznych / 82
7.1. Wymagania ogólne / 82
7.2. Sposoby instalowania urządzeń elektrycznych emitujących znaczne wartości temperatur / 83
7.3. Zalecane środki dotyczące konstrukcji budowlanej wraz z okablowaniem / 86

8. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku / 93
8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej / 93
8.2. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych / 97
8.3. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi / 101
8.4. Pomiary i próby instalacji elektrycznych / 102
8.5. Warunki przekazania instalacji elektrycznej do eksploatacji / 103

9. Bibliografia / 105
9.1. Przepisy prawne / 105
9.2. Normy  / 107
9.3. Literatura / 113

Załącznik 1. Wymagania dotyczące palności wyrobów / 115
Załącznik 2. Klasyfikacja palności według norm wycofanych / 121
Załącznik 3. Inne klasyfikacje palności / 124
Załącznik 4. Odbiory obiektów budowlanych przez organa Państwowej S


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl