KODEKS PRACY - Tekst ujednolicony ustawy

  • Dodaj recenzję:
  • 4100
  • Producent: Tarbonus
  • Cena netto: 15,00 zł 15,75 zł

KODEKS PRACY - Tekst ujednolicony ustawy

rok wydania: 2017, wydanie czterdzieste
ilość stron: 114
format: B5
oprawa: miękka

Stan prawny: 2017 r.

Spis treści

Wstęp / 7
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy / 9

DZIAŁ PIERWSZY – Przepisy ogólne
Rozdział I. Przepisy wstępne / 9
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy / 10
Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu / 11
Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy / 13

DZIAŁ DRUGI – Stosunek pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne / 14
Rozdział II. Umowa o pracę / 16
Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę / 16
Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę / 19
Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem / 20
Oddział 4. Uprawnienie pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę / 22
Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia / 24
Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia / 26
Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia / 27
Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę / 27
Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej / 28
Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy / 29
Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę / 32
Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania / 32
Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru / 33
Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania / 33
Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę / 34

DZIAŁ TRZECI – Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą / 34
Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę / 35
Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę / 36
Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy / 38
Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna / 39
Rozdział IV. Odprawa pośmiertna / 39

DZIAŁ CZWARTY – Obowiązki pracodawcy i pracownika
Rozdział I. Obowiązki pracodawcy / 40
Rozdział II. Obowiązki pracownika / 42
Rozdział IIa. Zakaz konkurencji / 43
Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników / 43
Rozdział IV. Regulamin pracy / 45
Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia / 46
Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników / 46

DZIAŁ PIĄTY – Odpowiedzialność materialna pracowników
Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy / 47
Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi / 48

DZIAŁ SZÓSTY – Czas pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne / 49
Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy / 49
Rozdział III. Okresy odpoczynku / 50
Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy / 51
Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych / 54
Rozdział VI. Praca w porze nocnej / 57
Rozdział VII. Praca w niedziele i święta / 57
DZIAŁ SIÓDMY – Urlopy pracownicze
Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe / 59
Rozdział II. Urlopy bezpłatne / 63

DZIAŁ ÓSMY – Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem / 64

DZIAŁ DZIEWIĄTY – Zatrudnianie młodocianych
Rozdział I. Przepisy ogólne / 76
Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego / 77
Rozdział III. Dokształcanie / 77
Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe / 78
Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia / 78
Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe / 79
Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe / 80

DZIAŁ DZIESIĄTY – Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy / 80
Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika / 82
Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy / 84
Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne / 84
Rodział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia / 85
Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia / 87
Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe / 90
Rozdział VIII. Szkolenie / 92
Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze / 93
Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy / 94
Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy / 94
Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi / 96
Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy / 96

DZIAŁ JEDENASTY – Układy zbiorowe pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne / 96
Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy / 101
Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy / 103

DZIAŁ DWUNASTY – Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne / 106
Rozdział II. Postępowanie pojednawcze / 106
Rozdział III. Sądy pracy / 107

DZIAŁ TRZYNASTY – Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika / 108

DZIAŁ CZTERNASTY – Przedawnienie roszczeń / 110
DZIAŁ CZTERNASTYa – Grupowa organizacja pracy (uchylony) / 111

DZIAŁ PIĘTNASTY – Przepisy końcowe / 111


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl