Kompendium BHP tom 1 - poradnik dla służby bhp i pracodawców + płyta CD z wzorami dokumentów

  • Dodaj recenzję:
  • 4499
  • Producent: Wiedza i Praktyka
  • Autor: praca zbiorowa
  • szt.
  • Cena netto: 160,95 zł 169,00 zł

Kompendium BHP tom 1 - poradnik dla służby bhp i pracodawców + płyta CD z wzorami dokumentów

rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-269-8945-2
ilość stron: 444
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Kompendium bhp to poradnik, który przedstawia najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o obowiązujące przepisy, dokumenty, wskazówki niezbędne w codziennej pracy służby bhp. Znajdziesz tu m.in. praktyczne przykłady wyjaśniające zastosowanie przepisów dotyczących bhp; orzecznictwo sądów, szczególnie pomocne w procesie postępowania powypadkowego. Przytoczone orzeczenia sądów ułatwiają np. kwalifikację zdarzeń wypadkowych, rozstrzygając m.in. kwestie kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy a kiedy z wypadkiem w drodze do/z pracy. W poradniku znajdziesz też informacje dotyczące szkoleń bhp, np. które szkolenie bhp może być przeprowadzone w formie e-learningu. Publikacja ta stanowi również swojego rodzaju podręcznik dla służby bhp szczególnie w zakresie jej obowiązków. Zawiera również wskazówki odnoszące się do metodyki szkoleń oraz kształtowania właściwych postaw i zachowań w zakresie bhp. W „Kompendium bhp” omawiana jest również szczegółowo tematyka ochrony przeciwpożarowej w firmach.

Spis treści

Rozdział 1. Szkolenia bhp / 11
1.1. Szkolenia wstępne i okresowe bhp / 11
Zadania pracodawcy i pracownika / 11
Powstrzymanie się od wykonywania pracy / 12
Zakres przedmiotowy rozporządzenia / 13
Definicje / 14
Obowiązki pracodawcy / 15
Cel szkolenia / 18
Prowadzenie szkolenia bhp / 25
Obowiązki organizatora szkolenia / 27
Rodzaje szkoleń / 27
Program szkolenia wstępnego i okresowego / 28
Szkolenie wstępne / 30
Cel instruktażu ogólnego i stanowiskowego / 30
Ramowy program instruktażu ogólnego / 32
Tematy programu instruktażu ogólnego / 48
Prowadzenie instruktażu ogólnego / 54
Prowadzenie instruktażu stanowiskowego / 55
Potwierdzenie odbycia instruktażu stanowiskowego / 57
Szkolenia bhp pracodawcy / 58
Szkolenie okresowe bhp / 59
Terminy szkoleń okresowych / 62
Egzamin sprawdzający przyswojoną wiedzę / 66
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych / 67
Wejście w życie przepisów dotyczących szkoleń bhp / 68
1.2. Nie każde szkolenie bhp można przeprowadzić w formie e-learningu / 68
Niższy koszt e-learningu / 68
E-learning nie jest bez wad / 69
Tradycja czy e-learning / 70
Szkolenie bhp z pasją. Praktyczne, subiektywne wskazówki / 71
Najlepiej rozpocząć od siebie / 71
Planowanie szkolenia jest inwestycją / 72
Forma przekazu powinna wyróżniać szkolenie / 72
1.3. Szkolenie bhp w formie e-learningu / 73
Podstawa prawna / 76

Rozdział 2. Służba bhp / 79
2.1. Doradztwo i kontrola w zakresie bhp / 79
2.2. Odpowiedzialność karna służby bhp / 95
Nieumyślne narażenie i tzw. czynny żal / 96
Pracodawca odpowiedzialny za bhp w firmie / 97
Odpowiedzialność kilku osób za przestępstwo / 98
Odpowiedzialność karna służby bhp / 99
2.3. Bezpieczeństwo nie tylko zadaniem dla służb bhp / 100
Bezpieczeństwo pracy nie musi kojarzyć się z nudą / 101
Określenie zasad zachowania / 102
Zaangażowanie wszystkich pracowników / 102
2.4. Służba bhp z zewnątrz w dużych firmach / 102
UE: W kwestii bezpieczeństwa nie zawsze można korzystać z usług zewnętrznych / 103
Stanowisko sądów nie jest jednolite / 104
Pierwszeństwo mają kompetentni pracownicy firmy / 104
2.5. Wynagrodzenie pracownika służby bhp / 105
2.6. Prowadzenie (nie tylko) trudnych rozmów z pracownikami / 106
Błędy podczas rozmów z pracownikiem / 106
Efektywna rozmowa / 107
Ocena samego siebie po rozmowie / 109
2.7. Dawanie informacji zwrotnych / 110
Efektywny feedback / 111
Model kanapki / 113
Odbiór feedbacka / 113
Efektywny feedback – ćwiczenia / 114
2.8. Motywacja do bezpiecznej pracy / 115
Co motywuje pracowników / 116
Nie tylko finanse / 118
Warunki pracy / 118
Wytyczanie celów / 119
Wsparcie kierownictwa / 119
Konstruktywna informacja zwrotna / 119
Wspólny posiłek / 120
2.9. Organizacja pracy / 121
6 sposobów na lepszą organizację pracy / 121
2.10. Szukanie winnego czy osobista odpowiedzialność pracownika / 126
Osobista odpowiedzialność / 127
Czas / 127
Zmiana winy na odpowiedzialność / 127
2.11. Coaching w służbie przełożonego / 128
Budowanie dobrego kontaktu / 128
Cechy dobrego coacha / 128
Kto pyta – prowadzi / 129
Wpływ coachingu na pracę / 130
2.12. Liczy sie efektywna forma szkoleń bhp / 130
Przygotowanie szkolenia / 131
Metody pracy / 132
Pomoce szkoleniowe / 132
Kontrola celów / 132
Zakończenie szkolenia / 133
2.13. Dobry początek szkolenia a aktywne uczestnictwo / 133
Język i humor / 135

Rozdział 3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe / 137
3.1. Wypadki przy pracy / 137
Definicja wypadku przy pracy / 138
Świadczenie pracy / 139
Informowanie przełożonego o wypadku / 140
Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy / 140
Zespół powypadkowy – powołanie i skład / 140
Protokół powypadkowy / 141
Sprostowanie protokołu powypadkowego / 144
Zaniechanie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku / 145
Wątpliwości prawne / 145
Związek między nagłością i zewnętrzną przyczyną a pracą / 145
Przyczyna zewnętrzna / 146
Równoczesne zaistnienie przyczyn zewnętrznej i wewnętrznej / 147
Związek z pracą w orzecznictwie / 153
3.2. Wypadki w drodze do pracy lub z pracy / 157
Nagłość zdarzenia / 158
Przyczyna zewnętrzna / 158
Droga do pracy lub z pracy / 158
Zamierzona docelowość przemieszczania się / 159
Wyznaczanie początku i końca drogi / 160
Droga dłuższa, ale dogodniejsza / 163
Przerwanie drogi / 164
Przerwanie drogi z przyczyn życiowo uzasadnionych / 165
Związek z pracą / 166
3.3. Choroba zawodowa / 167
Wykaz chorób zawodowych / 167
Zgłaszanie podejrzenia choroby zawodowej / 173
Orzeczenie lekarskie / 174
Stwierdzenie choroby zawodowej / 177
Śmierć pracownika a postępowanie w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej / 179
Świadczenia wypadkowe i chorobowe / 179
Komu nie przysługują świadczenia / 180
3.4. Świadczenia uzupełniające / 182
Naprawienie szkody / 186
Renta / 186
Odszkodowanie a zadośćuczynienie / 187
Zadośćuczynienie / 187
Rozmiar zadośćuczynienia / 188
Zmniejszenie odszkodowania / 189
Zadośćuczynienie spadkobiercy / 190
Wyrównanie szkód majątkowych spowodowanych śmiercią pracownika / 190
Przedawnienie / 191
Bieg przedawnienia / 191
Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu choroby zawodowej / 193
3.5. Sposoby na prawidłowe wypełnienie statystycznej karty wypadku / 193
Rzetelne dochodzenie powypadkowe i prawidłowa dokumentacja / 194
Wypełnianie protokołu powypadkowego / 194
Wypełnianie statystycznej karty wypadku / 196
Przebieg i okoliczności wypadku przy pracy / 198
Przykłady wypełniania statystycznej karty wypadku / 209
Przyczyny wypadku/ 211

Rozdział 4. Ocena ryzyka zawodowego / 213
4.1. Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego / 213
Definicje / 214
Cel oceny ryzyka zawodowego / 216
Obowiązki pracodawcy i rola służby bhp / 217
Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego w firmie / 221
Informowanie o ryzyku zawodowym / 230
Sposób przekazywania informacji / 230
Metody oceny ryzyka zawodowego / 231
4.2. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy / 241
Identyfikacja zagrożeń / 241
Szacowanie i ocena ryzyka zawodowego / 260
4.3. Profilaktyka ryzyka zawodowego / 273
Ocena istniejących środków bezpieczeństwa / 274
Rodzaje działań profilaktycznych / 275
Planowanie profilaktyki / 280
Skuteczność profilaktyki / 281
4.4. Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego / 283
Dokumenty z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego / 285
Wzory dokumentów z praktycznym komentarzem / 286
A. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy / 288
B. Informacja o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym / 290
C. Karta oceny ryzyka zawodowego wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 / 292
D. Program naprawczy po ocenie ryzyka zawodowego przeprowadzonej w dniach r./ 294
4.5. Lista kontrolna procedury oceny ryzyka zawodowego / 295
21 pytań, na które trzeba odpowiedzieć – lista kontrolna / 295

Rozdział 5. Pierwsza pomoc / 301
5.1. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy / 301
Plan działania / 301
Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia / 302
Ocena stanu poszkodowanego / 302
Wezwanie pomocy / 304
Podstawowe podtrzymywanie życia (PPŻ) / 305
Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator / 306
Pierwsza pomoc w przypadku urazów / 308
8 zasad udzielania pierwszej pomocy we wszystkich sytuacjach / 309
5.2.Rany / 310
5.3.Oparzenia / 313
5.4. Urazy kończyn / 317
5.5. Urazy głowy i kręgosłupa / 321
5.6.Zakrztuszenia / 323

Rozdział 6. Ochrona ppoż. / 325
6.1. Pracownicy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników / 325
Kary PIPO za brak pracownika do zwalczania pożarów / 327
Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony ppoż. / 327
Zaznajamianie pracowników z przepisami w zakresie ochrony ppoż. / 328
6.2. Obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż. / 330
Obowiązek zapoznania się z przepisami w zakresie ochrony ppoż. / 330
Obowiązek zapoznania się z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego / 330
Szczegółowe obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż. / 330
6.3. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego / 331
Tematyka instrukcji bezpieczeństwa pożarowego / 331
Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego / 334
Zawiadomienie w przypadku pożaru / 334
Czas na ewakuację / 335
Odpowiedzialność za ewakuację w firmie / 335
Zapewnienie możliwości ewakuacji / 336
Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji / 337
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji / 337
Akcja ewakuacyjna / 338
Czynności po zakończeniu ewakuacji / 338
6.4. Wymogi bezpieczeństwa pożarowego w firmie / 339
Procedury eliminacji zagrożeń pożarowych w firmie / 339
Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp / 342
Formy przekazywania wiedzy / 343
Organizacja / 344
Charakterystyka zagrożeń pożarowego i wybuchem / 346
6.5. Techniczne środki zabezpieczenia ppoż. / 350
Urządzenia ppoż. / 350
Podręczny sprzęt gaśniczy / 351
Instalacje ppoż. / 351
Rozwiązania budowlane / 351
6.6. Podręczny sprzęt gaśniczy i jego uzupełnienie / 352
Rola podręcznego sprzętu gaśniczego / 352
Skład podręcznego sprzętu gaśniczego / 352
Uzupełnienie podręcznego sprzętu gaśniczego – przede wszystkim instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe / 352
Obowiązkowy sprzęt gaśniczy / 359
Dobór podręcznego sprzętu gaśniczego / 360
Podręczny sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze / 362
Gaśnice i agregaty śniegowe / 364
Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego / 367
Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego / 369
Bezpieczne użycie gaśnic / 370
6.7. Skuteczny system ochrony ppoż. w firmie / 373
Organizacja ochrony ppoż. / 373
Warunki ewakuacji / 373
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy / 374
Stan techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej / 374
Magazynowanie i składowanie materiałów, w tym niebezpiecznych pożarowo / 378
Drogi pożarowe i dojazdy do budynków / 382
Prace niebezpieczne pod względem pożarowym / 382
6.8. Wewnętrzna ocena warunków ochrony ppoż. / 383
Ocena warunków ochrony ppoż. / 384
Audyt warunków ochrony ppoż. / 384
6.9. Przygotowanie do kontroli Państwowej Straży Pożarnej / 385
Kontrola PSP / 386
Kary za naruszenie przepisów w zakresie ochrony ppoż. / 390
Dokumenty bhp / 393
Dokumenty dotyczące szkoleń bhp / 393
Dokumenty dotyczące wypadków przy pracy / 403
Dokumenty dotyczące chorób zawodowych / 427
Dokumenty dotyczące oceny ryzyka zawodowego / 435