Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • 50
  • Producent: Polcen
  • Autor: E. Smoktunowicz
  • Cena netto: 47,00 zł 52,50 zł 49,35 zł
  • NiedostępnyRok: 2000, E. Smoktunowicz, ISBN: 83-912999-7-X
Podręcznik "Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych" wypełnia merytoryczną lukę na rynku wydawniczym zamieszczając treść z komentarzem do dawno zapowiadanego nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.06.2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867), które wchodzi w życie z dniem 2.10.2001 r. Rozporządzenie to określa jednolite dla wszystkich jednostek gospodarczych metody kalkulacji cen, rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania na obiekty i roboty budowlane opracowywane przez wykonawców robót na żądanie zamawiającego. Podręcznik jest obszerny i uniwersalny w swoich funkcjach cenowych. Podaje on nie tylko, jakie podstawy normatywne należy stosować przy sporządzaniu kalkulacji kosztorysowej, ale również omawia praktyczne sposoby jej indywidualnego przygotowania. Zawiera metody i podstawy opracowywania kosztorysów oraz dokumentacji projektowej obiektów i robót budowlanych, które to już przed rozpoczęciem robót determinuje wysokość nakładów niezbędnych do wykonania obiektu, jak również podaje dwa rozdziały dotyczące: jeden - normowania pracy tak potrzebnego w kosztorysowaniu robót i wynagradzaniu robotników, a drugi - systemów płac robotników, decydujących przecież o efektywności w realizacji robót.W podręczniku załączona jest pełna baza normatywna (katalogów), przykłady kosztorysów przygotowanych dla większości podstawowych robót wykonywanych na budowie. Pochodzą one z praktyki, a więc odpowiadają aktualnemu poziomowi techniki i technologii. Każdy rozdział podręcznika podaje cały złożony, ale ważny dla egzystencji firm budowlanych mechanizm normowo-cenowy określający istotę kalkulacji kosztorysowej. Pozwala to nie tylko prawidłowo skalkulować koszty wykonania obiektów i robót budowlanych, ale również ustalić wynagrodzenie dla robotników budowlanych, jak i opracować realne harmonogramy pracy sprzętu, a wszystko to stanowi warunek konieczny do oszczędnego gospodarowania finansami na budowie. Ponieważ obecnie kosztorysy są opracowywane prawie wyłącznie z wykorzystaniem komputerów, podręcznik kosztorysanta zawiera 
również rozdział dotyczący komputerowego przygotowania kosztorysów. Ten rozdział zawiera też charakterystykę podstawowych programów oferowanych przez wiodące w tym zakresie firmy, które posiadają utrwaloną pozycję na "rynku kosztorysowym". Podane są też wydruki komputerowe przykładów kosztorysów w wybranych programach. W podręczniku zostały również zamieszczone przykłady starannie przygotowanych umów na wykonanie robót budowlanych (umowa "klasyczna" i umowa w systemie dwuetapowym na budowę oczyszczalni ścieków) oraz niezbędne informacje dotyczące ubezpieczenia w budownictwie.


SPIS TREŚCI:

Rozdział 1 Składniki kalkulacji ceny kosztorysowej obiektów i robót budowlanych 12
Rozdział 2 Kalkulacja indywidualna kosztorysowych norm nakładów rzeczowych 47
Rozdział 3 Przedmiar i obmiar robót budowlanych 71
Rozdział 4 Płace w budownictwie 11
Rozdział 5 Normowanie pracy w budownictwie 136
Rozdział 6 Komputerowe wspomaganie kosztorysowania 174
Rozdział 7 Umowy o roboty budowlane 233
Rozdział 8 Wycena prac projektowych 275
Rozdział 9 Wycena prac archeologicznych 302
Załączniki: 

Numer 1. Wykaz katalogów nakładów rzeczowych i katalogów norm pracy oraz informatorów o cenach czynników produkcji budowlanej 323
Numer 2. Terminologia i definicje wg PN-ISO 6707-2 364
Numer 3. Przykłady kosztorysów ofertowych 373
Numer 4. Tekst rozporządzenia MRRiB z dnia 13 lipca 2000 r. W sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót Budowlanych wraz z komentarzem Andrzeja Wawrasa 424
Numer 5. Ubezpieczenia w budownictwie (WARTA) 440