Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji

  • Dodaj recenzję:
  • 3302
  • Producent: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
  • Autor: Adam Baryłka
  • Cena netto: 71,43 zł 80,00 zł 75,00 zł

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji. Stan prawny na 20.04.2018 r.

rok wydania: 2018, wydanie drugie
ilość stron: 628
ISBN: 978-83-944607-7-8
format: 16,5x24
oprawa: miękka

Opis

Dr inż. Adam Baryłka w ramach wieloletniej działalności w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego uczestniczył w dokonywaniu licznych okresowych kontroli w zakresie wielu rodzajów obiektów budowlanych oraz weryfikował kilkaset protokołów z dokonanych okresowych kontroli przez pracowników CRB. Z doświadczeń wyniesionych z tych działań wynika, że poważnym problemem dokonywania okresowych kontroli jest ogromne zróżnicowanie obiektów budowlanych, które są poddawane okresowym kontrolom – w zakresie czasu ich powstania, przeznaczenia, wielkości, sposobu rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego i technologii wykonania. Z uwagi na powyższe zróżnicowanie osoby podejmujące się wykonania okresowych kontroli powinny posiadać odpowiednią wiedzę techniczną dotyczącą kontrolowanego obiektu odnośnie do sposobu rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego, który jest związany z czasem jego budowy i stosowanymi w tym czasie rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi.

Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniom dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych przeprowadzanych w procesie ich eksploatacji. Książka jest skierowana w szczególności do osób, które podejmują się dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane oraz przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zlecających dokonywanie okresowych kontroli. Pozycja może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi zagadnieniami budownictwa.                                                                                                                                      Redakcja

Spis treści
Wprowadzenie / 19

Rozdział 1 PRZEPISY PRAWA REGULUJĄCE ZAGADNIENIA KONTROLI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH / 23
1. Identyfi kacja pojęcia „przepisy” / 23
2. Zakres regulacji ustawy – Prawo budowlane / 23

3. Przepisy wykonawcze do ustawy – Prawo budowlane / 25
3.1. Przepisy techniczno-budowlane / 25
3.2. Podstawowe informacje o przepisach techniczno-budowlanych / 26
3.2.1. Obiekty, dla których wydano warunki techniczne / 26
3.2.2. Wykaz rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie / 27
3.2.3. Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych / 33
3.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / 34
3.3.1. Ogólny wykaz zagadnień / 34
3.3.2. Warunki stosowania przepisów rozporządzenia / 34
3.3.3. Odstępstwo od warunków technicznych w przypadku planowania ich nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania / 35
3.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych / 36
3.4.1. Zakres rozporządzenia / 36
3.4.2. Ogólne warunki użytkowania budynków / 37
3.4.3. Ogólne warunki użytkowania pomieszczeń / 37
3.4.4. Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie pomieszczeń / 38
3.4.5. Użytkowanie przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych / 38
3.4.6. Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych / 39
3.4.7. Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej / 40
3.4.8. Użytkowanie instalacji wodociągowej / 40
3.4.9. Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej / 41
3.4.10. Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych / 41
3.4.11. Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania / 42
3.4.12. Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych / 42
3.4.13. Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym / 44
3.4.14. Użytkowanie instalacji elektrycznej / 45
3.4.15. Użytkowanie instalacji piorunochronnej / 47

4. Przepisy z obszaru budownictwa / 47

Rozdział 2 OBIEKTY BUDOWLANE JAKO PRZEDMIOTY OKRESOWYCH KONTROLI / 49
1. Obiekty budowlane – klasyfi kacja i rodzaje obiektów / 49
1.1. Pojęcie „obiekt budowlany” / 49
1.2. Klasyfi kacja obiektów budowlanych w ustawie – Prawo budowlane / 50
1.3. Rodzaje obiektów budowlanych według przepisów prawa budowlanego / 52
1.4. Uszczegółowienie rodzajowe obiektów budowlanych w przepisach prawa budowlanego / 54
1.5. Problem właściwości organów administracji publicznej w odniesieniu do obiektów budowlanych / 54
1.5.1. Informacje wprowadzające / 54
1.5.2. Zadania organów nadzoru budowlanego / 56
1.5.3. Osoby reprezentujące organy nadzoru budowlanego nie wykonują samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane / 57
1.5.4. Organy nadzoru budowlanego korzystają z ocen i ekspertyz technicznych / 58

2. Wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane  59
2.1. Grupy wymagań / 59
2.2. Wymagania dotyczące projektowania i budowania obiektu budowlanego / 60
2.3. Wymagania dotyczące eksploatacji obiektu budowlanego / 61
2.4. Zagadnienie przestrzegania zasad wiedzy technicznej w czasie projektowania, budowania i eksploatacji obiektu budowlanego / 63

3. Ogólna charakterystyka wymagań podstawowych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane / 64
3.1. Wymagania w zakresie nośności i stateczności konstrukcji obiektu budowlanego / 64
3.2. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych  67
3.3. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych / 70
3.4. Wymagania w zakresie higieny, zdrowia i ochrony środowiska obiektów budowlanych / 72
3.5. Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami / 72
3.6. Wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej obiektów budowlanych / 73

4. Charakterystyka pozostałych wymagań dotyczących obiektów budowlanych / 73

5. Właściwości obiektu budowlanego / 75
5.1. Informacje wprowadzające / 75
5.2. Właściwości użytkowe obiektu budowlanego / 78
5.3. Właściwości techniczne obiektu budowlanego / 79
5.4. Pojęcie parametrów technicznych i parametrów użytkowych / 81

6. Stan techniczny i estetyczny obiektu budowlanego / 83
6.1. Pojęcie stanu technicznego obiektu budowlanego / 83
6.2. Pojęcie stanu estetycznego obiektu budowlanego / 85
6.3. Stany eksploatacyjne obiektu budowlanego / 87

7. Proces zmiany stanu obiektu budowlanego / 89
7.1. Wprowadzenie do zagadnienia zmiany stanu obiektu budowlanego / 89
7.2. Pogarszanie się stanu technicznego obiektu budowlanego w czasie eksploatacji wywołuje potrzebę diagnozowania technicznego obiektu / 95
7.3. Stan obiektu budowlanego w aspekcie bezpieczeństwa i użyteczności / 99
7.4. Przyczyny techniczne zmiany stanu technicznego obiektów budowlanych / 102
7.4.1. Klasyfi kacja technicznych przyczyn zmiany stanu technicznego obiektów budowlanych / 102
7.4.2. Intensywność zużycia technicznego / 103
7.4.3. Najczęściej występujące przyczyny powstawania uszkodzeń i zniszczeń / 104
7.4.4. Stany techniczne obiektu budowlanego / 105
7.4.5. Możliwe zmiany stanu obiektu budowlanego / 105
7.4.6. Roboty budowlane umożliwiające odtworzenie stanu zdatności obiektu budowlanego / 107
7.4.7. Ocena stanu obiektu budowlanego i możliwości jego dalszego bezpiecznego użytkowania / 108
7.4.8. Zagadnienie oceny przydatności obiektu budowlanego do dalszego użytkowania / 109

Rozdział 3 WYBRANE PROBLEMY EKSPLOATACYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH / 115
1. Najważniejsze problemy eksploatacyjne / 115

2. Problem zawilgocenia w procesie eksploatacji obiektów budowlanych / 116
2.1. Wprowadzenie / 116
2.2. Zagadnienie określania wilgotności materiałów budowlanych / 117
2.3. Źródła wilgoci w obiektach budowlanych / 118
2.3.1. Najważniejsze źródła wilgoci w obiektach budowlanych / 118
2.3.2. Woda znajdująca się w gruncie  119
2.3.3. Woda pochodząca z opadów atmosferycznych / 120
2.3.4. Woda technologicznie wprowadzana do obiektu budowlanego / 121
2.3.5. Woda kondensacyjna / 122
2.3.6. Woda sorpcyjna i woda pochodząca z awarii instalacji / 123
2.3.7. Woda generowana przez człowieka / 123
2.4. Skutki nadmiernego zawilgocenia obiektu budowlanego / 124
2.5. Wymagana kolejność postępowania przeciwdziałającego destrukcyjnym wpływom wilgoci w obiekcie budowlanym / 125

3. Problem korozji w eksploatacji obiektów budowlanych / 127
3.1. Wprowadzenie / 127
3.2. Rodzaje destrukcji korozyjnych / 127
3.3. Problem narażenia obiektów budowlanych na korozję / 128
3.4. Zniszczenia struktury materiału w środowisku powietrznym (tzw. korozja atmosferyczna) / 128
3.5. Pary i gazy przemysłowe (środowisko gazowe) / 130
3.6. Zniszczenia struktury materiału w środowisku ciekłym (wodnym) / 132
3.7. Zniszczenia struktury materiału w środowisku gruntowym / 133
3.8. Czynniki biologiczne / 134
3.9. Środowiska stałe / 134
3.10. Prądy elektryczne (błądzące) / 134
3.11. Przyczyny procesu korozji materiałów i wyrobów budowlanych / 135
3.12. Wpływ środowisk agresywnych na podstawowe materiały budowlane / 135
3.12.1. Korozja betonu i zapraw cementowych oraz cementowo-wapiennych / 135
3.12.2. Korozja stali / 138
3.12.3. Korozja drewna / 140
3.12.4. Korozja kamieni naturalnych / 140
3.12.5. Korozja murów / 141
3.13. Podstawowe czynniki skutecznego zabezpieczenia budowli przed korozją / 142
3.14. Korozja biologiczna / 142
3.14.1. Pojęcie korozji biologicznej / 142
3.14.2. Skutki korozji biologicznej w budownictwie / 143
3.14.3. Charakterystyka wybranych zagrożeń wywoływanych przez grzyby / 143
3.14.4. Pleśnie / 145
3.14.5. Zagadnienie szkodliwości grzybów domowych / 146
3.14.6. Glony / 147
3.14.7. Techniczne szkodniki drewna / 149

Rozdział 4 ZAGADNIENIA KONTROLI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  / 151
1. Pojęcie kontroli w procesie budowlanym / 151
1.1. Wprowadzenie do zagadnienia kontroli / 151
1.2. Etapy postępowania kontrolnego / 151
1.3. Rodzaje kontroli w procesie budowlanym / 152
1.4. Podział kontroli z uwagi na okres objęty kontrolą / 152
1.5. Cechy dobrej kontroli / 153

2. Zagadnienia bezpieczeństwa obiektów budowlanych / 153
2.1. Wprowadzenie / 153
2.2. Istota bezpieczeństwa obiektów budowlanych / 154
2.3. Inżynieria bezpieczeństwa obiektu budowlanego / 156

3. Zagadnienie monitorowania stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych / 161
3.1. Wprowadzenie do zagadnienia monitorowania stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych / 161
3.2. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektu budowlanego w procesie jego realizacji / 162
3.3. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektu budowlanego w procesie jego eksploatacji / 163
3.3.1. Wprowadzenie / 163
3.3.2. Formy monitorowania bezpieczeństwa obiektu budowlanego w procesie jego eksploatacji / 163
3.4. Przepisy prawa dotyczące monitorowania obiektów budowlanych w formie okresowych kontroli / 167
3.5. Monitorowanie urządzeń technicznych / 168
3.6. Monitorowanie obiektów budowlanych dokonywane przez organy państwowe / 168
3.7. Monitorowanie bezpieczeństwa zewnętrznego obiektu budowlanego w procesie jego eksploatacji / 169

4. Diagnostyka techniczna w procesie budowlanym / 171
4.1. Uwarunkowania diagnostyki technicznej obiektów budowlanych / 171
4.1.1. Zagadnienie oceny stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych / 171
4.1.2. Ocena sprawności technicznej obiektów budowlanych / 173
4.1.3. Utrudnienia w dokonywaniu oceny stanu technicznego / 174
4.1.4. Dokonywanie okresowych kontroli umożliwia zachowanie bezpieczeństwa obiektu budowlanego / 175
4.1.5. Identyfi kacja sytuacji, w której mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa obiektów budowlanych / 177
4.1.6. Cel diagnostyki technicznej obiektu budowlanego lub jego części / 177
4.1.7. Etapy diagnostyki technicznej obiektu budowlanego lub jego części / 179
4.1.8. Zakres diagnozy technicznej obiektu budowlanego / 180
4.1.9. Formy działań diagnostycznych w procesie eksploatacji obiektu budowlanego / 183
4.2. Opracowania techniczne w procesie diagnostyki technicznej obiektów budowlanych / 184
4.2.1. Klasyfi kacja opracowań technicznych dotyczących stanu obiektów budowlanych / 184
4.2.2. Zawartość opracowań technicznych / 186
4.2.3. Przypadki, w których jest konieczne wykonywanie opracowań technicznych w zakresie robót i obiektów budowlanych / 186
4.2.4. Potrzeby, dla których są wykonywane opracowania techniczne w zakresie obiektów budowlanych / 188
4.2.5. Problemy związane z wykonywaniem opracowań technicznych / 189
4.2.6. Opracowania techniczne jako dowody w postępowaniach administracyjnych i sądowych / 190
4.2.7. Sąd może korzystać z opinii biegłych sądowych / 191

5. Problemy diagnostyki budowlanej / 191
5.1. Wprowadzenie / 191
5.2. Literatura dotycząca diagnostyki budynków / 192
5.3. Problem różnorodności rodzajowej obiektów budowlanych / 192
5.3.1. Identyfi kacja problemu / 192
5.3.2. Różnorodność rodzajowa obiektów budowlanych istotnym problemem w dokonywaniu okresowych kontroli / 195
5.4. Problemy diagnostyki technicznej budynków / 196
5.4.1. Technologie budownictwa / 196
5.4.2. Ogólna charakterystyka budynków / 196
5.4.2.1. Rodzaje ścian w budownictwie / 196
5.4.2.2. Rodzaje stropów w budownictwie / 199
5.5. Zagadnienia diagnostyki budynków ze ścianami murowanymi / 202
5.5.1. Etapy diagnostyki konstrukcji murowych / 202
5.5.2. Przemieszczenia, deformacje, rysy i pęknięcia w obiektach budowlanych / 204
5.5.3. Rysy i spękania w obiektach budowlanych / 205
5.5.4. Problem oceny stanu powierzchni i zarysowań ścian / 206
5.5.5. Miejsca występowania rys i pęknięć w obiektach budowlanych / 207
5.5.6. Morfologia i analiza zarysowania elementów konstrukcji obiektu budowlanego / 208
5.5.7. Interpretacja techniczna stanu zarysowań konstrukcji / 208
5.5.8. Skutki zarysowania elementów konstrukcji / 209
5.5.9. Metody oceny stabilizacji zarysowań / 210
5.5.10. Rozmieszczenie i obserwacja marek kontrolnych / 213
5.5.11. Ustalenie przyczyn zarysowania / 214
5.6. Charakterystyka opisowa rys w ścianach o konstrukcji murowanej / 216
5.7. Przegląd charakterystycznych uszkodzeń ścian w budynkach ze ścianami murowanymi / 219
5.7.1. Wprowadzenie / 219
5.7.2. Charakterystyczne uszkodzenia murowanych ścian konstrukcyjnych w budynkach / 219
5.7.2.1. Grupy uszkodzeń / 219
5.7.2.2. Uszkodzenia związane z podłożem gruntowym i sposobem posadowienia / 220
5.7.2.3. Uszkodzenia związane z przeciążeniem konstrukcji obiektu / 224
5.7.2.4. Uszkodzenia związane z oddziaływaniami termicznymi / 226
5.7.2.5. Uszkodzenia związane z oddziaływaniem dynamicznym i wyjątkowym / 226
5.7.2.6. Przykłady zarysowań budynków murowanych spowodowanych różnymi przyczynami / 228
5.8. Uszkodzenia murowanych ścian niekonstrukcyjnych / 229
5.8.1. Wprowadzenie / 229
5.8.2. Przyczyny i rodzaje uszkodzeń / 229
5.8.3. Zapobieganie uszkodzeniom ścian murowanych niekonstrukcyjnych / 235
5.9. Zagadnienia diagnostyki budynków wielkopłytowych / 236
5.9.1. Wprowadzenie do zagadnienia budynków wielkopłytowych w Polsce / 236
5.9.2. Stosowane systemy wielkopłytowe w Polsce / 236
5.9.3. Systemy zamknięte / 237
5.9.4. Systemy otwarte / 241
5.9.5. Ogólna charakterystyka rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych budynków wielkopłytowych w Polsce / 242
5.9.6. Problemy eksploatacyjne budynków wielkopłytowych / 243
5.9.7. Problemy diagnostyki budownictwa wielkopłytowego / 245
5.9.7.1. Problem oceny stanu elementów ustroju konstrukcyjnego / 245
5.9.7.2. Problem zarysowania konstrukcji budynków wielkopłytowych / 245
5.9.7.3. Problem izolacyjności cieplnej / 246
5.9.7.4. Problem właściwości akustycznych w budynkach wielkopłytowych / 247
5.9.7.5. Problemy higieniczno-zdrowotne / 249
5.9.8. Analiza problemu bezpieczeństwa eksploatacyjnego budynków prefabrykowanych / 251
5.9.8.1. Wprowadzenie / 251
5.9.8.2. Identyfi kacja uszkodzeń występujących w budynkach wielkopłytowych / 251
5.9.8.3. Charakterystyka uszkodzeń występujących w budynkach wielkopłytowych w świetle badań in situ / 251
5.9.8.4. Postępowanie odnoszące się do stosowania metod nieniszczących w diagnostyce budynków wielkopłytowych / 252
5.9.8.5. Zagadnienia metodyki oceny stanu technicznego ścian wielkopłytowych / 253
5.9.8.6. Najczęstsze przyczyny uszkodzeń budynków wielkopłytowych / 255
5.10. Zagadnienia diagnostyki stanu technicznego budynków halowych / 256
5.10.1. Wprowadzenie / 256
5.10.2. Zagadnienia dokonywania kontroli budynków halowych z dźwigarami stalowymi i drewnianymi /259
5.10.2.1. Zakres kontroli / 259
5.10.2.2. Zakres monitoringów eksploatowanych hal / 260
5.10.2.3. Opisy techniczne obiektów hal o konstrukcji stalowej i drewnianej / 260
5.10.2.4. Pomiary i badania obiektów hal o konstrukcji stalowej i drewnianej / 261
5.10.3. Zagadnienia dokonywania kontroli hal typu lekkiego o konstrukcji stalowej / 262
5.10.3.1. Wprowadzenie / 262
5.10.4. Ogólne zasady dokonywania kontroli hal o konstrukcji żelbetowej / 266
5.10.4.1. Wprowadzenie / 266
5.10.4.2. Regulacje normowe dotyczące zagadnienia trwałości i napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych / 267
5.10.4.3. Charakterystyczne uszkodzenia konstrukcji żelbetowych / 267
5.10.4.4. Przyczyny uszkodzeń konstrukcji żelbetowych / 268
5.10.5. Problemy eksploatacyjne dotyczące dachów i stropodachów / 270
5.10.5.1. Dachy budynków / 270
5.10.5.2. Stropodachy budynków / 271
5.10.5.3. Pokrycia dachów i stropodachów / 273
5.10.5.4. Wpływ stanu technicznego dachów i stropodachów na budynki  273
5.10.5.5. Obciążenia dachów i stropodachów / 274
5.10.5.6. Zmiana wielkości i rodzaju obciążeń dachów i stropodachów / 275
5.10.5.7. Czynniki wpływające na trwałość pokryć dachów i stropodachów / 276
5.10.5.8. Typowe uszkodzenia pokryć dachów i stropodachów / 277
5.10.5.9. Przyczyny uszkodzeń dachów i stropodachów / 277
5.11. Diagnostyka podłoża gruntowego / 279
5.12. Podstawowe informacje dotyczące diagnostyki mykologicznej / 280
5.12.1. Wprowadzenie / 280
5.12.2. Etapy diagnostyki mykologicznej / 280
5.12.3. Podsumowanie zagadnienia diagnostyki mykologicznej / 283

Rozdział 5 PROCEDURA OCENY STANU KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO / 285
1. Wymagany zakres działań w ocenie stanu konstrukcji istniejącego obiektu budowlanego / 285
1.1. Wprowadzenie / 285
1.2. Zagadnienie określania właściwości materiałów i elementów budowlanych obiektu budowlanego / 286
1.2.1. Informacje wprowadzające / 286
1.2.2. Metody badawcze przydatne podczas dokonywania kontroli obiektów budowlanych / 287
1.3. Inwentaryzacja konstrukcji obiektu budowlanego / 289
1.4. Identyfi kacja środowiska oddziałującego na obiekt budowlany / 290
1.5. Ocena stanu podłoża gruntowego / 291
1.6. Identyfi kacja schematów statycznych  291
1.7. Identyfi kacja obciążeń konstrukcji / 292
1.8. Analiza wytrzymałościowa konstrukcji obiektu budowlanego / 292
1.9. Obciążenia próbne / 293
1.10. Badanie rzeczywistej jakości materiałów konstrukcji / 293
1.10.1. Wprowadzenie / 293
1.10.2. Badania podstawowe (wstępne) / 294
1.10.3. Odkrywki elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych / 294
1.10.4. Sprawdzenie legalności zastosowania wyrobów budowlanych / 295
1.10.5. Wykrywanie wad i defektów w konstrukcji / 296
1.10.6. Badania jakości ścian w konstrukcji budynków / 296
1.10.7. Badania betonu w konstrukcjach budowlanych  297
1.10.8. Badania zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych / 298
1.10.9. Badania stali w konstrukcjach obiektów budowlanych / 302
1.10.10. Badania jakości drewna w konstrukcji / 302

2. Ogólne wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych stosowanych w diagnostyce budowlanej / 303
2.1. Wprowadzenie / 303
2.2. Podstawowe urządzenia pomiarowe, które mogą być wykorzystywane w okresowych kontrolach obiektów budowlanych / 303
2.2.1. Urządzenia do pomiarów liniowych / 303
2.2.2. Urządzenia do pomiaru poziomu drgań / 304
2.2.3. Grubościomierze / 305
2.2.4. Kamery termowizyjne / 306
2.2.5. Boroskopy do kontroli trudno dostępnych miejsc / 307
2.2.6. Badania betonu w konstrukcji metodą sklerometryczną / 308
2.2.7. Badania wilgotności materiałów budowlanych, podłoża betonowego,drewna i powietrza  313
2.2.8. Urządzenia do badanie natężenia oświetlenia / 313
2.2.9. Anemometry do pomiaru sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)  314
2.2.10. Wykrywacze metalu, drewna, urządzeń pod napięciem i rozpórek / 315
2.2.11. Urządzenia do testowania drewna  316
2.2.12. Urządzenia do badania instalacji elektrycznej  316
2.2.13. Wskaźnik rozwarcia rys – firmy NeoStrein  317
2.2.14. Drony jako współczesne narzędzia diagnostyki budowlanej / 320

Rozdział 6 OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH / 323
1. Zagadnienie okresowych kontroli obiektów budowlanych i stałych urządzeń technicznych / 323
1.1. Wprowadzenie / 323
1.2. Prawne uwarunkowania dotyczące wykonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych i stałych urządzeń technicznych / 323
1.3. Miejsce okresowych kontroli w diagnostyce technicznej obiektów budowlanych / 330
1.4. Pojęcie „okresowa kontrola” a pojęcie „przegląd” / 331
1.5. Rodzaje okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych wynikających z przepisów ustawy – Prawo budowlane / 332
1.6. Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych przewidzianych przepisami ustawy – Prawo budowlane / 333
1.6.1. Okresowe kontrole obiektów budowlanych mogą wykonywać nie tylko osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie / 333
1.6.2. Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych / 335
1.6.3. Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli przewodów kominowych / 335
1.6.4. Obowiązki osoby dokonującej okresowej kontroli / 336
1.7. Dokumentowanie okresowych kontroli obiektów budowlanych / 337
1.8. Problemy dokonywania i dokumentowania okresowych kontroli obiektów budowlanych  338
1.8.1. Wprowadzenie  338
1.8.2. Problem doprecyzowania procedury dokonywania okresowych kontroli / 338
1.8.3. Problem wzorca protokołu okresowej kontroli / 339
1.8.4. Kontrola okresowa przeprowadzana przez pojedyncze osoby oraz przez zespół osób / 339
1.8.5. Zagadnienie „asystentów” osób dokonujących okresowych kontroli / 340
1.8.6. Zakres informacji, które powinny być zawarte w protokole z okresowej kontroli  340
1.8.7. Obowiązek przekazania kopii protokołu z okresowej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego / 342
1.8.8. Zagadnienie okresowych kontroli w działalności organów nadzoru budowlanego  343
1.8.9. Ogólne wymagania dotyczące dokonywania okresowych kontroli  343
1.8.10. Problem ceny wykonania okresowej kontroli / 345
1.8.11. Problem reakcji na nieprawidłowości wykraczające poza zakres okresowej kontroli / 346
1.8.12. Obowiązki właściciela (zarządcy) po dokonaniu kontroli / 347
1.8.13. Problem wykorzystania systemów monitorowania stanu bezpieczeństwa podczas okresowych kontroli / 347

2. Okresowa kontrola roczna obiektów budowlanych / 348
2.1. Zakres okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych / 348
2.2. Kontrola stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu / 349
2.2.1. Uszczegółowienie zakresu kontroli / 349
2.2.2. Zasady postępowania kontrolnego / 351
2.2.3. Uszkodzenie betonu wskutek jego karbonizacji / 352
2.2.4. Kontrola ścian zewnętrznych / 352
2.2.5. Uszkodzenia dachów płaskich, tarasów i balkonów / 353
2.2.6. Określenie występowania ugięć, deformacji i zmian położenia elementów obiektów / 354
2.2.7. Uszkodzenia i wady w konstrukcjach budowlanych / 354
2.2.8. Kontrola instalacji / 358
2.2.9. Kontrola stanu technicznego klatki schodowej / 358
2.2.10. Kontrola podłóg i posadzek / 358
2.2.11. Kontrola zawilgocenia budynków / 360
2.3. Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych podlegających kontroli rocznej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane / 361
2.4. Kontrola przewodów kominowych / 363
2.4.1. Wymagania techniczne dotyczące przewodów kominowych / 363
2.4.2. Kontrole przewodów kominowych podczas użytkowania budynków / 365
2.5. Kontrole stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska – podlegających kontroli rocznej zgodnie z art. 62.1 pkt b ustawy – Prawo budowlane / 368
2.6. Oszacowanie koniecznych terminów wykonania usunięcia (napraw) nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych / 369
2.7. Wzory protokołów z okresowej kontroli rocznej / 370
2.7.1. Spis protokołów z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku/ 370
2.7.2. Wzór protokołu z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku / 370
2.7.3. Wzór protokołu z kontroli instalacji gazowej u odbiorcy indywidualnego dokonanej w ramach okresowej „rocznej” kontroli / 376
2.7.4. Wzór protokołu z okresowej kontroli instalacji gazu płynnego z butli / 383
2.7.5. Wzór protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego (kontrola wykonana przez zespół osób uprawnionych) / 388
2.7.6. Wzór protokołu z okresowej rocznej kontroli stanu instalacji sanitarnych / 397
2.7.7. Wzór protokołu kontroli stanu technicznego przewodów kominowych / 401
2.7.8. Wzór protokołu z kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w lokalu mieszkalnym / 405
2.7.9. Wzór protokołu z kontroli stanu technicznego wentylacji mechanicznej / 408

3. Okresowa kontrola pięcioletnia obiektów budowlanych / 411
3.1. Zakres okresowej kontroli pięcioletniej / 411
3.2. Kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego / 413
3.3. Sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia / 413
3.4. Kontrola instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynku / 414
3.4.1. Utrzymanie stanu technicznego instalacji elektrycznych / 414
3.4.2. Okresowe kontrole instalacji elektrycznych i piorunochronnych / 416
3.4.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia piorunochronnego / 418
3.5. Wzory protokołów z okresowej kontroli pięcioletniej / 419
3.5.1. Rodzaje wzorów protokołów z okresowej kontroli pięcioletniej / 419
3.5.2. Wzór protokołu z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku / 419
3.5.3. Wzór protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej / 425
3.5.4. Wzór protokołu kontroli stanu technicznego i badania instalacji piorunochronnej / 433

4. Okresowa kontrola obiektów wielkopowierzchniowych / 439
4.1. Wprowadzenie / 439
4.2. Zakres kontroli okresowych obiektów wielkopowierzchniowych / 441
4.3. Termin kontroli okresowej obiektów wielkopowierzchniowych / 442
4.4. Wymagania odnoszące się do osób przeprowadzających kontrolę okresową obiektu wielkopowierzchniowego  443
4.5. Zawiadomienie indywidualne o przeprowadzeniu kontroli okresowej obiektu wielkopowierzchniowego / 444
4.6. Zawiadomienie grupowe o przeprowadzeniu kontroli okresowej obiektu wielkopowierzchniowego / 446

5. Kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego / 447
5.1. Zasady dokonywania kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego / 447
5.2. Wzór protokołu kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego / 449

6. Kontrola w przypadku zgłoszenia nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane / 452
6.1. Wprowadzenie / 452
6.2. Procedura postępowania kontrolnego / 452

7. Kontrole placów zabaw oraz innych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży / 454
7.1. Wprowadzenie / 454
7.2. Europejski projekt zapewnienia bezpieczeństwa na placach zabaw / 457
7.3. Zagadnienie kontroli placów zabaw / 460
7.3.1. Wymagania w zakresie kontroli wynikające z normy PN-EN 1176-1 i 7 / 460
7.3.2. Okresowe kontrole obiektów małej architektury na placach zabaw / 461
7.3.3. Wnioski z przeprowadzonych kontroli obiektów małej architektury na placach zabaw przez organy nadzoru budowlanego / 461
7.4. Wymagania w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy placów zabaw / 463
7.5. Problem potwierdzenia bezpieczeństwa rozwiązania placów zabaw / 463
7.6. Wzór protokołu z okresowej kontroli placu zabaw / 464

8. Kontrole stanu technicznego dróg / 471
8.1. Podstawowe informacje dotyczące dróg / 471
8.1.1. Defi nicja drogi / 471
8.1.2. Podział dróg / 472
8.1.3. Zarządzanie drogami publicznymi / 473
8.1.4. Kategorie i klasy dróg publicznych  474
8.2. Okresowe kontrole dróg / 474
8.2.1. Wprowadzenie do okresowych kontroli dróg / 474
8.2.2. Metody dokonywania okresowych kontroli dróg  476
8.2.3. Metoda BIKB oceny stanu technicznego drogi / 476
8.2.4. Metoda SOSN oceny stanu technicznego drogi  480
8.2.4.1. Wprowadzenie / 480
8.2.4.2. Wytyczne dotyczące zasad oceny stanu technicznego nawierzchni dróg krajowych / 480
8.2.4.3. Defi nicje podstawowych pojęć /481
8.2.4.4. Cele Systemu Oceny Stanu Nawierzchni / 481
8.2.4.5. Użytkownicy Systemu SOSN / 481
8.2.4.6. Składowe elementy systemu SOSN / 482
8.2.4.7. Ocena techniczna nawierzchni drogowej / 482
8.2.4.8. Kryteria oceny stanu technicznego nawierzchni  483
8.2.4.9. Ocena parametrów techniczno-eksploatacyjnych / 483
8.2.4.10. Lokalizacja odcinków pomiarowych i odcinkowe ocenystanu nawierzchni / 484
8.2.4.11. Parametr dominujący / 484
8.2.4.12. Formularze / 485
8.2.4.13. Nowoczesna technika w metodzie SOSN / 485
8.2.4.14. Okresowe kontrole dróg wewnętrznych / 487
8.2.4.15. Wzory protokołów z okresowych kontroli dróg / 491
8.2.4.15.1. Wzór protokołu z rocznej kontroli drogi / 491
8.2.4.15.2. Wzór protokołu z pięcioletniej kontroli drogi / 494

9. Okresowe kontrole drogowych obiektów inżynierskich / 500
9.1. Wprowadzenie do okresowych kontroli drogowych obiektów inżynierskich / 500
9.2. Instrukcje przeprowadzania okresowych kontroli drogowych obiektów inżynierskich / 501
9.3. System kontroli drogowych obiektów inżynierskich / 501
9.4. Bieżące kontrole obiektów inżynierskich / 501
9.5. Okresowe kontrole roczne drogowych obiektów inżynierskich przewidziane przepisami ustawy – Prawo budowlane / 503
9.6. Okresowe kontrole pięcioletnie drogowych obiektów inżynierskich przewidzianych przepisami ustawy – Prawo budowlane / 505
9.7. Wzór protokołu z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektu mostowego (według GDDKiA) / 510
9.8. Wzór protokołu z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektu mostowego (według PINB w Stalowej Woli) / 512
9.9. Wzór protokołu z okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektu tunelu/przejścia podziemnego (według GDDKiA) / 519
9.10. Wzór protokołu z okresowej rocznej/pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektu przepustu (według GDDKiA) / 521
9.11. Wzór protokołu z okresowej rocznej/pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektu konstrukcji oporowej (według GDDKiA) / 524

10. Wały przeciwpowodziowe / 527
10.1. Podstawowe informacje o wałach przeciwpowodziowych / 527
10.2. Problemy eksploatacji wałów przeciwpowodziowych / 529
10.3. Problemy oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych / 530
10.4. Materiały pomocnicze do wykonywania kontroli wałów przeciwpowodziowych / 530
10.5. Nowe formy kontroli wałów przeciwpowodziowych / 532
10.6. Wzór protokołu okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego wału przeciwpowodziowego / 533

11. Okresowe kontrole wynikające z przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej / 540
11.1. Wprowadzenie / 540
11.2. Okresowa kontrola systemu ogrzewania / 540
11.3. Okresowa kontrola systemu klimatyzacji  542
11.3.1. Wprowadzenie / 542
11.3.2. Sposób dokonywania okresowej kontroli systemu klimatyzacji / 542
11.4. Wymagania dotyczące osób dokonujących okresowych kontroli systemu  ogrzewania lub systemu klimatyzacji w budynku / 543
11.5. Wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji / 544
11.6. Zasady weryfi kacji protokołów z kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji / 545
11.7. Przepisy karne związane z naruszeniem zasad dokonywania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji / 546
11.8. Protokoły z okresowej kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji / 547

Rozdział 7 METODY NAPRAW STOSOWANE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH / 555
1. Wprowadzenie / 555
2. Roboty budowlane przywracające obiektom budowlanym cechy techniczne i użytkowe / 556

3. Metody likwidacji przyczyn zawilgocenia obiektów budowlanych / 560
3.1. Informacje wprowadzające / 560
3.2. Metody eliminujące możliwość dalszego zawilgocenia ścian / 561
3.2.1. Wprowadzenie / 561
3.2.2. Metody polegające na odtworzeniu izolacji poziomej / 561
3.2.3. Metody osuszania / 563
3.2.4. Tynki renowacyjne / 564

4. Profi laktyka w ochronie przed korozją w budownictwie / 565

5. Metody napraw konstrukcji murowych / 567
5.1. Wprowadzenie / 567
5.2. Przemurowanie i obmurowanie ścian / 568
5.3. Iniekcje rys i spękań / 568
5.4. Zbrojenie murów / 569
5.5. Tynki zbrojone / 570
5.6. Wzmacnianie ścian ściągami sprężającymi / 570

6. Metody napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych / 570
6.1. Wprowadzenie / 570
6.2. Metody postępowania / 571
6.3. Iniekcje ciśnieniowe konstrukcji betonowych i żelbetowych / 573
6.4. Powłoki hydroizolacyjne, chemoodporne / 573
6.5. Beton natryskowy (torktret suchy i mokry) / 574

7. Metody wzmacniania konstrukcji drewnianych / 574
8. Stosowanie chemicznych preparatów grzybobójczych / 574
9. Zagadnienie likwidacji glonów z elewacji budynków  575
10. Metody stosowane w walce z technicznymi szkodnikami drewna  576

Rozdział 8 PROBLEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OKRESOWYMI KONTROLAMI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH / 579
1. Nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli / 579
2. Odpowiedzialność właściciela (zarządcy) związana z nieprawidłowościami w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli / 580
3. Odpowiedzialność osób przeprowadzających okresowe kontrole / 581

Literatura / 583


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl