Cz.B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych

  • Dodaj recenzję:
  • 3199
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Dorota Piętka
  • Cena netto: 20,00 zł 21,00 zł
Cz.B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych
nazwa serii: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
numer w serii: B/15

rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-249-8435-0
ilość stron: 24
oprawa: miękka

Opis
Niniejsza publikacja kierowana jest do wszystkich osób biorących udział w procesach inwestycyjnych dotyczących budowy obiektów sportowych z nawierzchniami syntetycznymi. W pracy usystematyzowano i omówiono podstawowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stosowanych nawierzchni syntetycznych. Opisano również wymagania dotyczące przyjmowania i kontroli materiałów niezbędnych do wykonywania nawierzchni. Zebrano i objaśniono podstawowe pojęcia pojawiające się w tekście. Zamieszczono wymagania dotyczące podbudów z lekkiego betonu kruszywowego oraz warstwy stabilizującej żwirowo-gumowej typu ET wraz z warunkami ich odbioru. Omówiono czynności związane z wykonywaniem nawierzchni syntetycznych, odbiorów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych. W zeszycie znajduje się również rozdział poświęcony powykonawczym badaniom odbiorczym obiektów z nawierzchniami syntetycznymi według wytycznych normy PN-EN 14877.

Spis treści
Streszczenie / 4
Summary / 4
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 7
2. Dokumentacja techniczna / 9
3. Systematyka nawierzchni syntetycznych / 10
4. Materiały i sprzęt / 13
4.1. Wymagania ogólne / 13
4.2. Kontrola materiałów / 13
4.3. Sprzęt / 13
5. Podłoże gruntowe / 14
6. Podbudowy pod nawierzchnie / 14
6.1. Rodzaje podbudowy, wymagania / 14
6.2. Odbiór podbudowy / 16
7. Wykonanie nawierzchni / 16
7.1. Warunki przystąpienia do robót / 16
7.2. Wykonywanie robót / 16
8. Odbiór robót / 18
8.1. Odbiory międzyoperacyjne / 18
8.2. Odbiór końcowy / 18
9. Powykonawcze badania obiektowe / 19
10. Uwagi końcowe / 22
11. Bibliografia / 23