Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 14: Elewacje wentylowane. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B14/2018

  • Dodaj recenzję:
  • 3028
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Ołeksij Kopyłow
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 14: Elewacje wentylowane. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B14/2018

rok wydania: 2018, wydanie poprawione i uzupełnione
ilość stron: 38
ISBN: 978-83-249-8526-5
oprawa: miękka

Opis

Niniejsze opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wentylowanych, wykonanych z okładzin elewacyjnych montowanych do ścian zewnętrznych budynków z wykorzystaniem podkonstrukcji. Warunki obejmują elewacje z okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, włóknisto-cementowymi, z la- minatów HPL (ang. high pressure laminates, tj. laminatwysokociśnieniowy). Warunki zostały opracowane zgodnie z Wytycznymi do udzielania Europejskich
Ocen Technicznych ETAG-034. Część 1 i 2: Zestawy do wykonania okładzin ścian zewnętrznych [22].

Elewacją wentylowaną nazywane są systemy elewacyjne ze szczeliną powietrzną (wentylacyjną) pomiędzy warstwą termoizolacyjną a okładziną, w której przepływa powietrze przeciwdziałające zawilgoceniu tej warstwy.

Opracowanie zawiera:

terminy i definicje dotyczące elewacji wentylowanych,
• podstawowe wymagania stawiane elewacjom wentylowanym oraz elementom mocującym je do budynku,
opis podstawowego sprzętu do wykonania i kontroli robót elewacyjnych,
zasady wykonania robót,
kryteria odbioru robót.

W opracowaniu omówiono również podstawowe błędy popełniane podczas wykonywania elewacji. Opracowanie nie dotyczy elewacji wentylowanych wykonanych z samonośnych warstwowych płyt izolacyjnych (składających się z rdzenia ze styropianu, pianki PUR lub wełny mineralnej i połączonych z nim przez klejenie dwóch okładzin metalowych), odpowiadających normie PN-EN 14509 [10] oraz samonośnych płyt kompozytowych, których jedna lub dwie okładziny wykonane są z różnych materiałów organicznych, mineralnych lub metalowych. Okładziny mogą być połączone za pośrednictwem szkieletu wewnętrznego i rdzenia, który może mieć właściwości termoizolacyjne i jest przyklejony do co najmniej jednejz okładzin. Ten zestaw elementów objęty jest Wytycznymi do udzielania Europejskich Ocen Technicznych ETAG 016 [21]. Opracowanie nie obejmuje również rusztowań. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszych warunków technicznych określone są kodem według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne.

Spis treści

Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres opracowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 8
1.3. Typy elewacji wentylowanych / 9
2. Dokumentacja / 11
2.1. Dokumentacja robót elewacyjnych / 11
2.2. Projekt budowlany i projekt wykonawczy / 11
3. Materiały / 17
4. Wymagania / 18
5. Sprzęt, narzędzia, urządzenia / 23
6. Wykonanie elewacji / 25
6.1. Przyjęcie elementów elewacji na budowę, rozładunek i składowanie / 25
6.2. Warunki przystąpienia do robót elewacyjnych / 28
6.3. Wykonanie robót / 30
7. Odbiór elewacji / 32
7.1. Odbiór robót zanikających / 32
7.2. Odbiór końcowy / 34
Bibliografia / 36
Przepisy prawne / 36
Normy i dokumenty normatywne / 37
Literatura / 38