Kanalizacja - projektowanie, wykonanie, eksploatacja

  • Dodaj recenzję:
  • 2495
  • Producent: Seidel-Przywecki
  • Autor: praca zbiorowa
  • Cena netto: 142,86 zł 150,00 zł
  • Niedostępny

Kanalizacja - projektowanie, wykonanie, eksploatacja
autorzy: Adam Bolt, Ewa Burszta-Adamiak, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz, Ziemowit Suligowski, Agnieszka Tuszyńska

rok wydania: 2012
ilość stron: 628
ISBN 978-83-60956-32-8
format: B5

Prezentowany podręcznik akademicki jest pierwszym na rynku który w szczegółowy sposób opisuje:

    § Zagadnienia programowania, projektowania, realizacji i eksploatacji kanalizacji w nowych warunkach technicznych i ekonomicznych.
    § Nowe warunki planowania zagospodarowania przestrzennego.
    § Dezaktualizacja powszechnie akceptowanych standardów projektowania kanalizacji.
    § Rozwiązania alternatywne dla tradycyjnych przy zagospodarowaniu ścieków sanitarnych i wód opadowych.
    § Konsekwencje zmian warunków hydraulicznych w sieciach.
    § Szczególne wymagania nowych warunków materiałowych.
    § Problemy dostępności i możliwości wyposażenia eksploatacyjnego.

Spis treści
Wprowadzenie
1. Kanalizacja w planach przestrzennego zagospodarowania terenu (Ziemowit Suligowski, Agnieszka Tuszyńska)
1.1. Rys historyczny
1.2. Zmiany poglądów na zasady projektowania kanalizacji
1.3. Wpływ aktów prawnych na rozwój systemów kanalizacyjnych
Bibliografia
2. Funkcjonowanie przedsiębiorstw kanalizacyjnych w Polsce (Ewa Burszta-Adamiak, Ziemowit Suligowski)
2.1. Zarys historii zmian organizacyjnych
2.2. Zakres podmiotowy
2.3. Rozwój kanalizacji w Polsce
2.4. Zasady finansowania
2.5. Zasady ustalania opłat
2.6. Przykłady opłat za wody opadowe i roztopowe
2.6.1. Doświadczenia polskie
2.6.2. Doświadczenia zagraniczne
Bibliografia
3. Sposoby odprowadzania ścieków ( Ewa Burszta-Adamiak, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz, Ziemowit Suligowski, Agnieszka Tuszyńska)
3.1. Klasyfikacje systemów kanalizacyjnych
3.2. Kanalizacje dualne
3.3. Podział kanalizacji w zależności od rodzaju odprowadzanych ścieków
3.3.1. Kanalizacja ogólnospławna
3.3.2. Kanalizacja rozdzielcza
3.3.3. Kanalizacja półrozdzielcza
3.4. Podział kanalizacji w zależności od sposobu transportu hydraulicznego ścieków
3.4.1. Kanalizacja grawitacyjna
3.4.2. Kanalizacja podciśnieniowa
3.4.3. Kanalizacja ciśnieniowa
3.5. Alternatywne zagospodarowanie wód opadowych
3.5.1 Cele zastosowania zagospodarowania wód opadowych
3.5.2. Warunki stosowania metod alternatywnych
3.5.3. Przykrycia dachowe
3.5.4. Retencjonowanie wód opadowych w warunkach lokalnych
3.5.5. Konstrukcje dużych zbiorników do retencjonowanie wód opadowych
3.5.6. Urządzenia do retencjonowania i infiltracji wód opadowych
3.6. Zielone dachy
3.6.1. Budowa i funkcjonowanie zielonych dachów
3.6.2. Przykłady realizacji
3.6.3. Zdolności retencyjne zielonych dachów
Bibliografia
4. Trasowanie sieci kanalizacyjnej (Ziemowit Suligowski)
4.1. Cele trasowania
4.2. Określanie zasięgu oddziaływania systemu
4.3. Trasowanie kanałów w planie
6 spis treści
4.4. Pokonywanie przeszkód i unikanie kolizji
4.5. Trasowanie sieci w przekroju
Bibliografia
5. Obliczeniowe przepływy ścieków w kanalizacji (Ziemowit Suligowski)
5.1. Informacje wstępne
5.2. Ścieki sanitarne
5.3. Wody przypadkowe i infiltracyjne
5.4. Ścieki przemysłowe
5.5. Wody opadowe
5.5.1. Warunki projektowe
5.5.2. Deszcz miarodajny
5.5.3. Metoda stałych natężeń
5.5.4. Metoda natężeń granicznych
Bibliografia
6. Obliczenie hydrauliczne (Ziemowit Suligowski)
6.1. Informacje ogólne
6.2. Ustalanie granic zlewni
6.3. Wielkość dopływu ścieków
6.4. Podstawy wymiarowania kanałów
6.5. Stosowane przekroje kanałów
6.6. Klasyczna metodyka obliczeń hydraulicznych
6.7. Modelowanie matematyczne
Bibliografia
7. Przewody kanalizacyjne (Adam Bolt, Ziemowit Suligowski)
7.1. Funkcje przewodów kanalizacyjnych
7.2. Czynniki wpływające na wybór materiału na rury kanalizacyjne
7.3. Charakterystyczne cechy materiałów stosowanych w kanalizacji
7.3.1. Sztywność obwodowa
7.3.2. Normowe definicje zachowań
7.3.3. Zakres analiz wytrzymałościowych
7.4. Czynniki wpływające na geometrię rurociągów w gruncie
7.4.1. Wpływ zachowań rury na współpracę z podłożem gruntowym
7.4.2. Warunki posadowienia
7.4.3. Przygotowanie podłoża
7.4.4. Obsypka i zasypka rury
7.4.5. Alternatywne wykonanie podłoża gruntowego
7.5. Próby szczelności rurociągów ciśnieniowych
7.5.1. Klasyfikacja ciśnień próbnych zgodnie z normą PN-EN 805
7.5.2. Próba skandynawska
7.5.3. Zasady prowadzenia prób wg TIN
7.5.4. Według normy PN-EN805
7.5.5. Próba szczelności rurociągu grawitacyjnego
7.6. Rozwiązania materiałowe
7.6.1. Materiały tradycyjne
7.6.2. Kamionka
7.6.3. Żeliwo
7.6.4. Beton i żelbet
7.6.5. Stal
7.6.6. Kompozyty
7.6.7. Tworzywa termoplastyczne
7.6.8. Kompozyty wytwarzane na bazie tworzyw
7.7. Awarie kolektorów
7.8. Podsumowanie
Bibliografia
8. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych (Adam Bolt, Ziemowit Suligowski)
8.1. Cele elementów uzbrojenia sieci kanalizacyjnych
8.2. Kanalizacyjne studzienki rewizyjne
8.2.1. Znaczenie studzienek rewizyjnych w eksploatacji
8.2.2. Zasady rozmieszczania studzienek rewizyjnych
8.2.3. Rozwiązania konstrukcyjne studzienek rewizyjnych
8.2.4. Materiały stosowane w wykonawstwie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych
8.2.4.1. Konstrukcje murowane
8.2.4.2. Studzienki betonowe i żelbetowe
8.2.5. Studzienki z kompozytów
8.2.6. Studzienki metalowe
8.2.7. Studzienki z tworzyw sztucznych
8.2.8. Cechy studzienki w aspekcie współpracy z podłożem gruntowym
8.2.9. Sztywność obwodowa kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej
8.2.10. Zdolność do pokonania sił wyporu nawodnionego podłoża
8.2.11. Podłoże wokół studzienek z tworzyw sztucznych
8.2.12. Odciążenie studzienki
8.3. Spoczniki
8.4. Studzienki spadowe
8.5. Płuczki kanałowe
8.6. Przewietrzniki
8.7. Syfony
8.8. Przelewy burzowe
8.9. Separatory
8.10. Wpusty deszczowe
8.11. Zbiorniki retencyjne
8.12. Urządzenia do separacji olejów
8.13. Specjalna konstrukcja studzienki rewizyjnej
8.14. Urządzenia do ochrona przed cofką
8.15. Przepompownie ścieków
8.16. Wyloty
8.17. Klasyfikacja urządzeń i obiektów hydrotechnicznych stanowiących wyposażenie infrastruktury drogowej
8.17.1 Urządzenia powierzchniowe do odprowadzania wód opadowych.
8.17.2. Urządzenia podziemne do odprowadzania wód opadowych
8.17.3. Urządzenia do regulacji odpływu deszczowego
8.17.4 Urządzenia do wchłaniania wód opadowych
8.17.5 Przepusty
8.17.6. Stopnie, progi, kaskady, bystrza
Bibliografia
Aspekty geotechniczne w projektowaniu infrastruktury komunalnej (Adam Bolt)
Znaczenie badań geotechnicznych na etapie projektowania i realizacji obiektów budowlanych
Kategorie geotechniczne i zakres prowadzonych badań
Badania parametrów geotechnicznych metodami in situ
Projektowanie geotechniczne
Programowanie badań
Wybór parametrów geotechnicznych
Uwagi do cech fizycznych i mechanicznych gruntów
Parametry geotechniczne określane w badaniach in situ
Wykorzystanie sond geotechnicznych w badaniach środowiskowych
Geotechnika metod bezwykopowych
Geotechnika dolnych źródeł ciepła
Stateczność skarp budowli ziemnej
Projektowanie odwodnień wykopów
Bibliografia
10. Trendy zmian w technologii budowy kolektorów (Ziemowit Suligowski)
10.1. Technologie stosowane w głębokiej kanalizacji
10.2. Technologia upłynniania podłoża wykopu
Bibliografia
11. Eksploatacja kanalizacji (Ziemowit Suligowski)
11.1. Znaczenie dokumentacji w eksploatacji systemów kanalizacyjnych
11.2. Trudności w samooczyszczaniu się kanałów
11.3. Tradycyjne metody eksploatacji kanalizacji
11.4. Postęp w eksploatacji systemów kanalizacyjnych
8 spis treści
11.5. Rekonstrukcje przewodów, technologie bezwykopowe
Bibliografia