Prace kontrolno-pomiarowe wykonywane w obiektach budowlanych. Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektryczne o napięciu do 1 kV

  • Dodaj recenzję:
  • 3041
  • Producent: SPE
  • Autor: Radosław Lenartowicz
  • Cena netto: 55,24 zł 58,00 zł

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywane w obiektach budowlanych.
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektryczne o napięciu do 1 kV

Opracowanie redakcyjne: inż. Radosław Lenartowicz, mgr inż. Marzena Kwaśniewska
Recenzent: mgr inż. Roman Domański - SONTEL S.A.

Opiniodawca: mgr inż. Jerzy Pluciński

ISBN:978-83-941526-0-4


Przedmowa

Opracowanie stanowi w części własną adaptację publikacji autora wykonanych dla Instytutu Techniki Budowlanej oraz COBR „Elektromontaż" i jest przeznaczone do prac dydaktycznych i szkoleniowych. Autor jest pracownikiem Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie i bierze czynny udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz w pracach komisji egzaminacyjnych z ramienia Stowarzyszenia Elektryków
Polskich i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Opracowanie ma ułatwić przyswojenie określonej wiedzy w zakresie odbioru prac montażowych i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV w budynkach. Książka przedstawia zasady prac kontrolno-pomiarowych pomontażowych i eksploatacyjnych wykonywanych w budynkach. Powinni z niej skorzystać osoby ubiegające się o dodatkowe kwalifikacje w zakresie eksploatacji i dozoru wymagane przy wykonywaniu pomiarów ochronnych w budynkach.

Zgodnie z umową wydawniczą zawartą pomiędzy Zarządem Głównym Stowarzyszenia Polskich Energetyków w Radomiu i autorem Radosławem Lenartowiczem, prawa majątkowe przechodzą na Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Energetyków w Radomiu

Recenzja
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Energetyków w ramach działalności wydawniczej wydał w 2015 roku książkę pt. „Prace kontrolno-pomiarowe wykonywane w budynkach i obiektach budowlanych”, autorstwa Radosława Lenartowicza. Książka stanowi adaptację autora prac wykonywanych dla Instytutu Techniki Budowlanej, którego jest wieloletnim pracownikiem. Autor książki bierze również czynny udział w pracach 55. Komitetu Technicznego PKN oraz komisji kwalifikacyjnej Nr 516 powołanej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamiarem autora prezentowanej książki było przedstawienie materiału dotyczącego prac kontrolno-pomiarowych w formie ułatwiającej przyswojenie wiedzy wymaganej przez komisje od osób ubiegających się o świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie prac kontrolno-pomiarowych przy sieciach, instalacjachi urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. W książce zostały przedstawione zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w budynkach, realizowanych bezpośrednio po wykonaniu prac instalacyjnych oraz w trakcie eksploatacji.

Została ona podzielona na sześć rozdziałów, gdzie w pierwszych dwóch zostałyopisane wiadomości wstępne oraz wymagania techniczne i ogólne zasady wykonywania pomiarów. W trzecim rozdziale zamieszczono opis wymagań stawianych przyrządom pomiarowym oraz podstawowych mierników stosowanych w praktyce pomiarowej. Podano terminy wykonywania okresowych pomiarów w różnych typach instalacji, wymagania stawiane osobom wykonującym pomiary oraz wymagania dotyczące czasookresów sprawdzania przyrządów pomiarowych zgodnie z Ustawą prawo miarach. w czwartym rozdziale autor skupił się na badaniu instalacji orazurządzeń elektrycznych. Opisany został zakres badań odbiorczych, oględzin instalacji oraz pomiarów i prób odbiorczych zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowymi. Przedstawiono również zakres wymagań stawianych podczas wykonywania pomiarów instalacji piorunochronnych, urządzeń zasilających budynek lub inny obiekt budowlany w energię eklektyczną. Cennym elementem tego rozdziału jest opis wymagań dotyczących badań ochrony zastanej w istniejącym obiekcie budowlanym lub budynku, wykonanej zgodnie z unieważnionymi obecnie przepisami techniczno-budowlanymi. Problem ten jest dość istotny w odniesieniu do starychobiektów pozostających nadal w eksploatacji przy ocenie stanu ich bezpieczeństwa, który musi być realizowany zgodniez obowiązującymi przepisami w dniu oddania do użytkowania instalacji w badanym budynku lub obiekcie budowlanym w piątym rozdziale zostały przedstawione metody pomiarowe stasowane w praktyce wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Zostały opisane pomiary ciągłości przewodu ochronnego, rezystancji uziemienia, rezystancji ściani podłóg, impedancji obwodu zwarciowego w różnych układach zasilania, pomiary urządzeń różnicowoprądowych, pomiary wytrzymałości elektrycznej izolacji oraz pomiary wartości napięć dotykowych i rażeniowych. Uzupełnieniem rozdziału jest opis pomiarów termowizyjnych instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Rozdział szósty został w całości poświęcony procedurom odbiorczym. Zostały w nim opisane warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach. Cennym uzupełnieniem książki są wzory protokołów pomiarowych.

Z książki mogą korzystać wszystkie osoby wykonujące prace kontrolno-pomiarowe, osoby ubiegające się o świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie prac kontrolno-pomiarowych lub zainteresowane tą tematyką.

Tekst mgr inż. Julian Wiatr