Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • 1595
  • Producent: WNT
  • Autor: Brunon Lejdy
  • Cena netto: 64,67 zł 67,90 zł
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

rok wydania: 2017, wydanie czwarte zmienione
ilość stron: 446
ISBN: 978-83-01-18549-7
format: 16,5x24 cm
oprawa: miękka

Opis
Instalacje elektryczne niskiego napięcia stanowią końcowy odcinek całego ciągu różnego rodzaju elementów systemu elektroenergetycznego służącego do dostawy energii elektrycznej. Bardzo ważnym etapem poprzedzającym projektowanie, a następnie budowę oraz eksploatację instalacji niezbędnych w niezliczonych i różnorodnych obiektach budowlanych jest zapoznanie się z następującymi zagadnieniami omówionymi w niniejszej książce.

W Instalacjach elektrycznych w obiektach bydowlanych omówiono:
- europejskie i polskie normy dotyczące instalacji elektrycznych,
- budowę i charakterystyke poszczególnych elementów instalacji,
- zasady oznaczania przewodów elektrycznych kolorami,
- przepisy bezpieczeństwa w ochronie przeciwporażeniowej,
- sposoby zabezpieczania urządzeń przed skutkami zakłóceń,
- zasady doboru i montażu urządzeń elektrycznych,
- wymagania dotyczace instalacji specjalnych.

Wielce pomocne są również, zgromadzone w dwóch słowniczkach na końcu publikacji, terminy angielskie zwiazane z instalacjami elektrycznymi.

Wydawnictwo WNT poleca tę książkę uczniom szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym, studentom wydziałów elektrycznych oraz inżynierom zajmującym się projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją instalacji elektrycznych.

Spis treści
Przedmowa do wydania czwartego / 11
1. Wyjaśnienia ogólne / 13

2. Charakterystyka normy PN-HD 60364 (IEC 60364) / 15
2.1. Układ normy PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia / 15
2.2. HD Publication 60364: Low-voltage Electrical Installations (IEC 60364) / 17
2.3. Sposób numerowania przyjęty w HD 60364 / 18
2.4. Opis poszczególnych części normy / 19
2.5. Działalność normalizacyjna / 20

3. Definicje pojęć z zakresu instalacji elektrycznych / 22

4. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia / 31
4.1. Podział podstawowy / 31
4.2. Układy sieci / 34
4.3. Sieci TN, TT oraz IT w układach prądu stałego / 41
4.4. Cechy źródła zasilania sieci i podział instalacji / 44

5. Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych / 46
6. Oznaczenia przewodów elektrycznych barwami / 50
7. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej / 55
8. Klasyfikacja i kodyfikacja wpływów zewnętrznych / 58
9. Ochrona urządzeń przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska / 62
10. Dobór urządzeń elektrycznych / 68

11. Człowiek w obwodzie prądu elektrycznego / 71
11.1. Działanie prądu elektrycznego na organizmy żywe / 71
11.2. Obliczanie obwodów obciążonych prądem rażeniowym / 77

12. Ochrona przeciwporażeniowa / 79
12.1. Postanowienia ogólne / 79
12.2. Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i przy dotyku pośrednim / 82
12.2.1. Ochrona polegająca na zastosowaniu bardzo niskiego napięcia SELV i PELV / 82
12.2.2. Bardzo niskie napięcie funkcjonalne FELV / 85
12.3. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim / 86
12.3.1. Ochrona polegająca na izolowaniu części czynnych / 87
12.3.2. Ochrona przy użyciu ogrodzeń lub obudów / 87
12.3.3. Ochrona przy użyciu barier / 88
12.3.4. Ochrona polegająca na umieszczeniu części czynnych poza zasięgiem ręki / 88
12.3.5. Ochrona uzupełniająca za pomocą wyłączników różnicowoprądowych / 89
12.3.6. Wybór środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim / 91
12.4. Ochrona przy dotyku pośrednim / 94
12.4.1. Wyjaśnienia ogólne / 94
12.4.2. Ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania / 95
12.4.2.1. Wymagania ogólne / 95
12.4.2.2. Wyłączenie zasilania / 96
12.4.2.3. Uziemienie / 97
12.4.2.4. Połączenia wyrównawcze / 97
12.4.2.5. Połączenia wyrównawcze dodatkowe / 99
12.4.2.6. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN / 102
12.4.2.7. Zwarcie przewodu fazowego sieci TN z ziemią / 109
12.4.2.8. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT / 113
12.4.2.9. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci IT / 116
12.5. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe w sieciach TN, TT i IT / 120
12.5.1. Budowa urządzenia różnicowoprądowego / 120
12.5.2. Typy wyłączników różnicowoprądowych / 121
12.5.3. Parametry wyłączników różnicowoprądowych / 124
12.5.4. Wyłącznik różnicowoprądowy w sieci TN-C / 125
12.5.5. Wyłącznik różnicowoprądowy w sieci TN-C jako środek uzupełniającej ochrony przeciwporażeniowej / 127
12.5.6. Modernizacja instalacji TN-C / 128
12.5.7. Wyłącznik różnicowoprądowy w sieciach TN-S i TN-C-S / 130
12.5.8. Wyłącznik różnicowoprądowy w sieci TT / 131
12.5.9. Wyłącznik różnicowoprądowy w sieci IT / 133
12.6. Ochrona polegająca na zastosowaniu urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej / 134
12.7. Ochrona polegająca na zastosowaniu izolowania stanowiska / 137
12.8. Ochrona za pomocą nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych / 138
12.9. Ochrona za pomocą separacji elektrycznej / 140
12.10. Wybór środków ochrony przed dotykiem pośrednim / 142

13. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego urządzeń elektrycznych / 145

14. Zabezpieczenie przewodów przed skutkami prądu przetężeniowego / 147
14.1. Wyjaśnienia ogólne / 147
14.2. Zabezpieczenie przed skutkami prądu przeciążeniowego / 148
14.3. Zabezpieczenie przed skutkami prądu zwarciowego / 154
14.4. Zabezpieczenie od skutków zwarć przewodów połączonych równolegle / 161
14.5. Zabezpieczenie przewodów fazowych / 163
14.6. Zabezpieczenie przewodu neutralnego / 164
14.7. Koordynacja ochrony przed przeciążeniem i zwarciem / 165

15. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia / 166
15.1. Obwód prądu ziemnozwarciowego / 166
15.2. Uziemienia w stacjach transformatorowych / 168
15.3. Układy uziemiające wysokiego i niskiego napięcia / 170
15.3.1. Sieci TN / 170
15.3.2. Sieć TT / 172
15.3.3. Sieć IT / 173

16. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi / 178
16.1. Źródła przepięć w instalacji elektrycznej / 178
16.2. Klasyfikacja kategorii przepięć / 180
16.3. Ograniczanie przepięć / 182

17. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi w instalacjach elektrycznych / 188
17.1. Środki zapobiegawcze / 188
17.2. Uziemienia i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych / 193
17.3. Uzyskanie kompatybilności elektromagnetycznej / 196

18. Dobór i montaż oprzewodowania / 199
18.1. Przewody i kable elektroenergetyczne / 199
18.2. Rodzaje oprzewodowania / 201
18.3. Przykłady oprzewodowania / 203
18.4. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów izolowanych i kabli / 205
18.5. Spadek napięcia w instalacjach odbiorczych / 218
18.6. Połączenia elektryczne / 221

19. Dobór i montaż aparatury łączeniowej i sterowniczej / 223
19.1. Wymagania ogólne / 223
19.2. Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe / 224
19.3. Wyłączniki nadprądowe do instalacji / 232
19.4. Bezpieczniki niskiego napięcia / 235
19.5. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe / 239

20. Układy uziemiające / 245
20.1. Zasady podstawowe / 245
20.2. Rezystywność gruntu i betonu / 249
20.3. Statyczna rezystancja uziemienia / 253
20.4. Udarowa rezystancja uziemienia / 261
20.5. Budowa uziomów / 263
20.6. Trwałość uziomów /  281

21. Przewody ochrony przeciwporażeniowej / 284
21.1. Przewody ochronne PE / 284
21.2. Przewody ochronno-neutralne PEN / 288
21.3. Przewody połączeń wyrównawczych FB / 290

22. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji / 291
22.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub basen natryskowy / 291
22.2. Baseny pływackie, baseny fontann i brodzików / 295
22.3. Pomieszczenia wyposażone w elektryczne ogrzewacze do sauny / 300
22.4. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych / 301
22.5. Instalacje w zabudowaniach rolniczych i ogrodniczych / 306
22.6. Instalacje w przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi / 308
22.7. Instalacje kempingów i pojazdów wypoczynkowych / 309
22.8. Instalacje basenów jachtowych i statków wycieczkowych /  313
22.9. Instalacje tymczasowe wystaw, scen i stoisk / 317
22.10. Instalacje elektryczne w meblach / 319
22.11. Instalacje oświetlenia zewnętrznego / 319
22.12. Instalacje w pomieszczeniach medycznych / 321
22.13. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu / 327
22.14. Instalacje w zespołach ruchomych lub przewoźnych / 329
22.15. Instalacje elektryczne obiektów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków / 335

23. Sprawdzanie odbiorcze / 337
23.1. Wyjaśnienia ogólne / 337
23.2. Oględziny / 338
23.3. Wymagania metrologiczne dotyczące przyrządów pomiarowych / 339
23.4. Dokładność, częstość i zakres wykonywania badań / 339
23.5. Pomiary / 340
23.5.1. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych / 340
23.5.2. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej / 341
23.5.3. Sprawdzenie ochrony za pomocą separacji obwodów / 342
23.5.4. Pomiar rezystancji podłóg i ścian / 343
23.5.5. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania / 344

24. Obliczanie prądów zwarciowych w instalacjach elektrycznych / 352
24.1. Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące zwarć / 352
24.2. Obliczanie prądów zwarciowych / 356

Literatura / 360
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna / 369
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki / 373
Akronimy / 375
Witryny sieci www / 384
Słownik angielsko-polski / 385
Słownik polsko-angielski / 413
Skorowidz / 441

Tematyka tej publikacji poruszana jest regularnie w miesięczniku "elektro.info"

Zamów prenumeratę >>


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl