Słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie, naukowo-techniczne, specjalistyczne i ogólne, wydanie 4

  • Dodaj recenzję:
  • 20342
  • Producent: WNT
Znajdujące się na płycie słowniki zawierają 412 000 haseł i ponad 612 000 znaczeń.

Każdy ze słowników stanowi integralną całość, dlatego część haseł powtarza się. Łącznie słowniki zawierają 372 000 różnych haseł, w tym:

    * terminy techniczne i naukowe z różnych dziedzin nauki i techniki
    * terminy informatyczne
    * liczne nazwy i wzory związków chemicznych
    * kilka tysięcy angielskich skrótów ogólnych i technicznych
    * słownictwo ogólne
    * wyrażenia i zwroty potoczne
    * liczne przykłady użycia wyrazów w zdaniach

Na CD-ROMie znajdują się słowniki:

    * naukowo-techniczny ang.-pol. 135 000 haseł, WNT (uaktualniony)
    * naukowo-techniczny pol.-ang. 120 000 haseł, WNT (uaktualniony)
    * podręczny informatyczny ang.-pol. 12 000 haseł, WNT (uaktualniony)
    * podręczny informatyczny polsko-angielski 12 000 haseł, WNT (nowy)
    * chemiczny angielsko-polski 40 000 haseł, WNT
    * chemiczny polsko-angielski 42 000 haseł, WNT (nowy)
    * angielsko-polski WNT 27 000 haseł, T. Jaworska
    * polsko-angielski WNT 23 000 haseł, T. Jaworska
    * powszechnie stosowane skróty angielskie, 1 100 haseł, T. Jaworska
    * program zarządzający System TL+ 7.0 >>


Kliknij aby powiększyć

naukowo-techniczny ang.-pol. 135 000 haseł, WNT (uaktualniony)

Słownik zawiera ponad 135 000 terminów i skrótów występujących w specjalistycznej literaturze angielskiej oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku polskim.

W słowniku przyjęto pisownię brytyjską. Wybrane hasła, które zamieszczono w pisowni amerykańskiej są odesłane do ich wersji brytyjskiej, z wyjątkiem niektórych haseł z dziedziny informatyki, rozpowszechnionych i funkcjonujących głównie w wersji amerykańskiej.

W przypadku skrótów instytucji brytyjskich lub amerykańskich nie posiadających oficjalnie przyjętych polskich nazw, słownik podaje jedynie ich rozwinięcia.

W słowniku znajdują się hasła z różnych dziedzin nauki i techniki. Przy opracowywaniu słownika Redakcja miała na względzie zapewnienie jak największej przydatności dla różnych użytkowników. Wyboru rzeczownikowych terminów złożonych dokonano biorąc pod uwagę ich ważność w klasyfikacji pojęć. W tekście podano również wiele zwrotów i wyrażeń przydatnych zwłaszcza dla tłumaczy tekstów fachowych i dokumentacji.

Odpowiednik książkowy wydania elektronicznego V poprawionego:
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski, wydanie dwunaste poprawione i rozszerzone
praca zbiorowa pod red. M.M. Berger, T. Jaworskiej, A. Baranowskiej, M. Barańskiej
WNT, Warszawa 2001, ISBN 83-204-2445-3
naukowo-techniczny pol.-ang. 120 000 haseł, WNT (uaktualniony)

Słownik zawiera ok. 120 000 terminów i skrótów polskich z różnych dziedzin nauki i techniki, występujących w fachowej literaturze polskiej, oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku angielskim.

W Słowniku przyjęto pisownię brytyjską, z wyjątkiem niektórych haseł z dziedziny informatyki, rozpowszechnionych i funkcjonujących głównie w wersji amerykańskiej.

Przy opracowywaniu słownika Redakcja miała na względzie zapewnienie jak największej przydatności dla różnych użytkowników. Wyboru rzeczownikowych terminów złożonych dokonano biorąc pod uwagę ich ważność w klasyfikacji pojęć. Uwzględniono przy tym zarówno ważnoąć terminów w danej dziedzinie jak i przydatność całego materiału dla jak najszerszej grupy użytkowników słownika.

Odpowiednik książkowy wydania elektronicznego V zmienionego:
Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski, wydanie dziewiąte zmienione i uzupełnione
Redagowały: M. Barańska, T. Jaworska, E. Romkowska, J. Sztencel
WNT, Warszawa 2007, ISBN 978-83-204-3248-0.
podręczny informatyczny ang.-pol. 12 000 haseł, WNT (uaktualniony)

Słownik zawiera ponad 11 000 terminów i skrótów angielskich oraz amerykańskich z zakresu informatyki i dziedzin z nią powiązanych, jak np. telekomunikacja, elektronika czy automatyka, wraz z ich polskimi odpowiednikami lub objaśnieniami.

Rzeczownikowe terminy wielowyrazowe podano jako przykład ilustrujący sposób tworzenia złożeń. W tekście podano również wiele zwrotów i wyrażeń przydatnych zwłaszcza dla tłumaczy tekstów fachowych i dokumentacji.

W słowniku przyjęto pisownię brytyjską, ale hasła rozpowszechnione i funkcjonujące głównie w wersji amerykańskiej podano w pisowni amerykańskiej z oznaczeniem US.

Odpowiednik książkowy wydania elektronicznego II zmienionego:
Angielsko-polski słownik informatyczny,seria: Słownik podręczny.
Opracowanie: Redakcja Encyklopedii, Leksykonów i Słowników WNT,
WNT, Warszawa 2004, ISBN 83-204-2926-9
podręczny informatyczny polsko-angielski 12 000 haseł, WNT (nowy)

Słownik zawiera ok. 12 000 terminów z zakresu informatyki i dziedzin z nią powiązanych, jak np. telekomunikacja, elektronika czy automatyka, wraz z ich angielskimi odpowiednikami lub objaśnieniami.

Oprócz terminów fachowych zamieszczono również liczne terminy wielowyrazowe, zwroty i wyrażenia przydatne zwłaszcza dla tłumaczy tekstów informatycznych.

W słowniku podano wiele zwrotów, wyrażeń i terminów.

W słowniku przyjęto pisownię brytyjską, ale hasła, rozpowszechnione i funkcjonujące głównie w wersji amerykańskiej podano w pisowni amerykańskiej, oznaczając je symbolem US; przy tych terminach podano również wymowę amerykańską.

Odpowiednik książkowy wydania elektronicznego:
Polsko-angielski słownik informatyczny, seria: Słownik podręczny.
Opracowanie: Redakcja Encyklopedii, Leksykonów i Słowników WNT,
WNT, Warszawa 2007, ISBN 978-83-204-3138-4.
chemiczny angielsko-polski 40 000 haseł, WNT

Słownik zawiera około 40 000 wyjściowych terminów angielskich z zakresu chemii czystej i stosowanej, procesów i urządzeń przemysłu chemicznego oraz pokrewnych gałęzi gospodarki. Znajdują się w nim także hasła z niezbędnych w praktyce chemicznej dziedzin takich jak patenty, metrologia, statystyka matematyczna, ekonomia, ochrona pracy. Słownik obejmuje terminy zaczerpnięte z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin, jak ochrona środowiska, synteza chemiczna, nowoczesne metody analityczne i pomiarowe, chemia makromolekularna, technologia nowych materiałów i tworzyw, biochemia i biotechnologia.

Należy zaznaczyć, że z istoty swojej, słownik jako całość rejestruje tylko aktualny stan słownictwa w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych, dosyć jeszcze odległy od uporządkowania i powszechnej akceptacji nowych zasad. W użyciu pozostają także znaczne zasoby starszej literatury chemicznej ze starym słownictwem. Dlatego w słowniku znajduje się więcej zwyczajowych nazw związków chemicznych niż by to wynikało z rygorystycznego traktowania wspomnianych zasad. W przypadku nazwy zwyczajowej zdecydowanie nie zalecanej, po znaku równości podawana jest właściwa nazwa systematyczna. Dotyczy to również rodników, enzymów i jednostek miar.

Odpowiednik książkowy wydania elektronicznego II poprawionego:
Słownik chemiczny angielsko-polski, wydanie trzecie zmienione i uzupełnione
praca zbiorowa pod red. B. Semiuka i G. Maludzińskiej
WNT, Warszawa 2000, ISBN 83-204-2404-6
chemiczny polsko-angielski 42 000 haseł, WNT (nowy)

Słownik zawiera około 40 000 terminów z zakresu chemii czystej i stosowanej, procesów i urządzeń przemysłu chemicznego oraz pokrewnych gałęzi gospodarki. Znajdują się w nim także hasła z niezbędnych w praktyce chemicznej dziedzin takich jak patenty, metrologia, statystyka matematyczna, ekonomia, ochrona pracy. Słownik obejmuje terminy zaczerpnięte z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin, jak ochrona środowiska, synteza chemiczna, nowoczesne metody analityczne i pomiarowe, chemia makromolekularna, technologia nowych materiałów i tworzyw, biochemia i biotechnologia.

Należy zaznaczyć, że z istoty swojej, słownik jako całość rejestruje tylko aktualny stan słownictwa w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych, dosyć jeszcze odległy od uporządkowania i powszechnej akceptacji nowych zasad. W użyciu pozostają także znaczne zasoby starszej literatury chemicznej ze starym słownictwem. Dlatego w słowniku znajduje się więcej zwyczajowych nazw związków chemicznych niż by to wynikało z rygorystycznego traktowania wspomnianych zasad. W przypadku nazwy zwyczajowej zdecydowanie nie zalecanej, po znaku równości podawana jest właściwa nazwa systematyczna. Dotyczy to również rodników, enzymów i jednostek miar.

Odpowiednik książkowy wydania elektronicznego:
Słownik chemiczny polsko-angielski, wydanie drugie zmienione i uzupełnione
praca zbiorowa pod red. B. Semiuka i G. Maludzińskiej
WNT, Warszawa 2003, ISBN 83-204-2622-7
angielsko-polski WNT 27 000 haseł, T. Jaworska

Słownik angielsko-polski zawiera ok. 27 000 terminów i zwrotów angielskich oraz ich odpowiedniki w języku polskim, wraz z transkrypcją fonetyczną haseł wyjściowych.

Materiał zawarty w Słowniku stanowi wybór podstawowych wyrazów z zakresu współczesnego słownictwa ogólnego, z uwzględnieniem wyrażeń potocznych.

W Słowniku zamieszczono również wiele podstawowych terminów naukowych i technicznych, zwłaszcza z dziedzin popularnych, jak informatyka i elektronika.

Odpowiednik książkowy wydania elektronicznego III:
Słownik angielsko-polski i polsko-angielski, T.Jaworska
WNT, Warszawa 2000, ISBN 83-204-2156-X
polsko-angielski WNT 23 000 haseł, T. Jaworska

Słownik polsko-angielski zawiera ok. 23 000 terminów i zwrotów polskich oraz ich odpowiedniki w języku angielskim.

Materiał zawarty w Słowniku stanowi wybór podstawowych wyrazów z zakresu współczesnego słownictwa ogólnego, z uwzględnieniem wyrażeń potocznych. W Słowniku zamieszczono również wiele podstawowych terminów naukowych i technicznych, zwłaszcza z dziedzin popularnych, jak informatyka i elektronika.