Termodynamika chemiczna stosowana

  • Dodaj recenzję:
  • 1960
  • Producent: WNT
  • Autor: Józef Szarawara
  • Cena netto: 65,00 zł 68,25 zł
Termodynamika chemiczna stosowana, Józef Szarawara, rok: 2007, ISBN: 978-83-204-3370-8, liczba stron: 636, format: B5, seria: „Inżynieria chemiczna”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

W książce omówiono, zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy, termodynamikę roztworów, modele roztworów ciekłych, metody obliczeń objętości ułamkowej. Według własnej koncepcji Autora zinterpretowano zagadnienie równowag chemicznych, fazowych i jonowych. Wnikliwie przedyskutowano też obliczenia stanu równowagowego w układach wielofazowych i roztworach elektrolitów. Tablice i wykresy tworzą bazę danych ułatwiającą wykonanie obliczeń, a przykłady rachunkowe służą do ilustracji praktycznego zastosowania wyprowadzonych zależności.Obecne wydanie uzupełniono o wykresy logarytmiczne będące podstawą skutecznej metody szacowania stężeń składników jonowych w roztworach wodnych, w których ustalają się równowagi protolizy.Z podręcznika skorzystają studenci specjalizujący się w technologii i inżynierii chemicznej oraz pracownicy instytutów naukowych i biur konstrukcyjnych zawodowo związani z zagadnieniami analizy termodynamicznej procesów chemicznych.

Spis treści:
Przedmowa do wydania czwartego
Przedmowa do wydania trzeciego
Wykaz ważniejszych oznaczeń
 1. Pojęcia podstawowe
  1.1. Wprowadzenie
  1.2. Układ
  1.3. Parametry stanu
  1.4. Funkcje stanu
  1.5. Równowaga termodynamiczna
  1.6. Procesy rzeczywiste, kwazistatystyczne i odwracalne
  1.7. Reakcje chemiczne
  1.8. Reakcje niezależne
  1.9. Bilanse stechiometryczne
  1.10. Przykłady obliczeniowe
 2. Pierwsza zasada termodynamiki
  2.1. Sformułowanie pierwszej zasady termodynamiki
  2.2. Energia wewnętrzna
  2.3. Praca i ciepło
  2.4. Entalpia
  2.5. Praca i ciepło w przemianie kwazistatycznej
  2.6. Bilans energii układu otwartego
  2.7. Przykłady obliczeniowe
 3. Druga zasada termodynamiki
  3.1. Sformułowanie drugiej zasady termodynamiki
  3.2. Produkcja entropii w procesach nieodwracalnych
  3.3. Energia swobodna i entalpia swobodna
  3.4. Kryteria równowagi układu
  3.5. Egzergia
  3.6. Przykłady obliczeniowe
 4. Trzecia zasada termodynamiki
  4.1. Postulat Plancka
  4.2. Entropia a prawdopodobieństwa
 5. Równania termodynamiczne
  5.1. Wprowadzenie
  5.2. Podstawowe równania termodynamiczne
 6. Gazy doskonałe
  6.1. Wprowadzenie
  6.2. Równanie stanu gazu doskonałego
  6.3. Funkcje termodynamiczne gazu doskonałego
  6.4. Ciepło molowe gazu doskonałego
  6.5. Przemiany charakterystyczne gazu doskonałego
  6.6. Przykłady obliczeniowe
 7. Gazy rzeczywiste
  7.1. Odchylenia od stanu doskonałego
  7.2. Równanie wirialne
  7.3. Kubiczne równania stanu
  7.4. Złożone równania stanu
  7.5. Zasada stanów odpowiadających sobie
  7.6. Funkcje termodynamiczne, przyblizona metoda Watsona-Hougena
  7.7. Przemiany charakterystyczne
  7.8. Skraplanie powietrza
  7.9. Funkcje residualne gazów rzeczywistych
  7.10. Przykłady obliczeniowe
 8. Fazy skondensowane
  8.1. Wprowadzenie
  8.2. Opis stanu
  8.3. Ciepło molowe, entalpia i entropia ciał stałych i ciekłych
  8.4. Stan krytyczny materii
  8.5. Przykłady obliczeniowe
 9. Termodynamika roztworów
  9.1. Wprowadzenie
  9.2. Wielkości cząstkowe molowe
  9.3. Potencjał chemiczny
  9.4. Aktywność
  9.5. Funkcje mieszania i funkcje nadmiarowe
  9.6. Klasyfikacja roztworów
  9.7. Przykłady obliczeniowe
 10. Roztwory gazów
  10.1. Reguły mieszania
  10.2. Parametry pseudokrytyczne
  10.3. Wielkości cząstkowe Vi i pi mieszaniny gazów
  10.4. Współczynnik aktywności ciśnieniowej-ujęcie teoretyczne
  10.5. Zestawienie wzorów na 1n ?ol i 1n ?i
  10.6. Reguła Lewisa-Randalla
  10.7. Cząstkowe molowe funkcje stanu składnika roztworu
  10.8. Roztwór gazów doskonałych
  10.9. Ograniczona rozpuszczalność gazów
  10.10. Przykłady obliczeniowe
 11. Roztwory cieczy
  11.1. Wprowadzenie
  11.2. Równania postaci wielomianowej
  11.3. Równania Wilsona, NRTL, UNIQUAC
  11.4. Równania Scatcharda-Hildebranda
  11.5. Metody oparte na udziałach grupowych
  11.6. Zgodność termodynamiczna wyników
  11.7. Obliczanie cząstkowych molowych funkcji stanu składnika roztworu
  11.8. Stan krytyczny roztworów
  11.9. Przykłady obliczeniowe
 12. Obliczenia termochemiczne
  12.1. Wprowadzenie
  12.2. Standardowe funkcje termodynamiczne substancji czystych i jonów
  12.3. Funkcje termodynamiczne reakcji chemicznych
  12.4. Ciepło reakcji
  12.5. Ciepło spalania
  12.6. Ciepło rozpuszczania 
  12.7. Bilans cieplny procesu chemicznego
  12.8. Przykłady obliczeniowe
 13. Powinowactwo chemiczne, kryteria równowagi, stabilność
  13.1. Wprowadzenie
  13.2. Powinowactwo chemiczne
  13.3. Kryteria równowagi procesów
  13.4. Stabilność termodynamiczna
  13.5. Reguła faz Gibbsa
  13.6. Przykłady obliczeniowe
 14. Równowaga chemiczna
  14.1. Prawo równowagi chemicznej
  14.2. Przybliżone stałe równowagi
  14.3. Zależność stałych równowagi od temperatury i ciśnienia
  14.4. Związek powinowactwa chemicznego ze stałą równowagi
  14.5. Przesunięcie stanu równowagi
  14.6. Obliczanie stałych równowagi
  14.7. Skład równowagowy mieszaniny reakcyjnej
  14.8. Wydajność termodynamiczna, wykresy równowagi
  14.9. Równowaga procesów nieizotermicznych
  14.10. Stan równowagi z narzuconymi warunkami
  14.11. Przykłady obliczeniowe
 15. Równowagi fazowe
  15.1. Wprowadzenie
  15.2. Entalpia i entropia przemian fazowych
  15.3. Zależność temperatury od ciśnienia na liniach równowagi
  15.4. Przemiany fazowe pierwszego i drugiego rodzaju
  15.5. Prawo równowagi fazowej
  15.6. Ciśnienie pary nasyconej
  15.7. Równowaga rozpuszczania ciał stałych
  15.8. Równowaga rozpuszczania cieczy
  15.9. Równowaga destylacyjna
  15.10. Równowaga fazowa z reakcją chemiczną
  15.11. Równowaga absorpcyjna
  15.12. Przykłady obliczeniowe
 16. Równowagi jonowe
  16.1. Wprowadzenie
  16.2. Aktywność jonów elektrolitów
  16.3. Równania Debye’a-Huckla
  16.4. Metoda Pitzera
  16.5. Równowaga rozpuszczania soli
  16.6. Równowagi kwasowo-zasadowe
  16.7. Reakcje utleniania-redukcji
  16.8. Przykłady obliczeniowe
 17. Uzupełnienia
  17.1. Wyprowadzenie wzorów na 1n ? 0i i 1n ?i z kubicznych równań stanu
  17.2. Metoda Newtona
  17.3. Podstawy algorytmu metody niestechiometrycznej obliczeń składu równowagowego
 18. Tablice i wykresy
 Podziękowania
 Literatura cytowana
 Literatura uzupełniająca
 Skorowidz rzeczowy

 


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl